Politieke termen van A tot Z

Er worden in de Belgische politiek veel jargon gebruikt. Sommige politieke termen kennen een eigen betekenis door de communautaire situatie in België, terwijl andere volledig nieuw zijn. Zeker tijdens verkiezingscampagnes duiken vaak nieuwe politieke termen op. Er circuleren talloze ingewikkelde termen en begrippen, van Amendement tot Zweedse coalitie. Knack legt ze van A tot Z uit in deze begrippenlijst.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9

.

A

Amendement

Een “amendement” is een voorstel tot wijziging van een wetsontwerp, resolutie of ander officieel document dat ter overweging wordt voorgelegd aan een wetgevende instantie, zoals een parlement. Het amendement is bedoeld om de oorspronkelijke tekst te veranderen of aan te passen, met als doel om de inhoud te verbeteren of om het voorstel meer kans van slagen te geven.

 

Apparentering

In België verwijst het begrip “apparentering” naar een systeem van lijstverbindingen bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is een manier om de zetelverdeling tussen politieke partijen te beïnvloeden.
.

B

Betonstop

De term “Betonstop” verwijst naar een beleid in België dat tot doel heeft om de verharding van open ruimte tegen te gaan en een duurzamere ruimtelijke ordening te bevorderen. De betonstop is een antwoord op de toenemende verstedelijking in België en de daarmee gepaard gaande vermindering van de open ruimte. Het beleid heeft tot doel om zuiniger om te gaan met de beschikbare ruimte, meer groen en natuur te behouden en klimaatverandering tegen te gaan.

 

BHV

De problematiek van “BHV” of Brussel-Halle-Vilvoorde in België gaat over de kieskring rond Brussel, die bestaat uit twee arrondissementen: Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. In 2001 besloot het Belgische parlement om deze kieskring te splitsen, zodat Franstaligen en Nederlandstaligen apart zouden kunnen stemmen in hun eigen taalgebied.

.

C

Coöptatie

In de politieke context verwijst de term “coöptatie” naar het proces waarbij leden van een partij hun eigen opvolgers kiezen, in plaats van dat er verkiezingen worden gehouden. Coöptatie kan ook verwijzen naar de praktijk waarbij leden van een wetgevend lichaam, zoals een parlement of een senaat, nieuwe leden selecteren om een vacante positie op te vullen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een lid aftreedt of overlijdt.

 

Cordon sanitaire

In België verwijst de term “cordon sanitaire” naar een politieke strategie waarbij verschillende partijen samenwerken om een andere partij of politieke beweging te isoleren en uit te sluiten van deelname aan de regering of andere belangrijke politieke processen. In de Vlaamse context wordt deze term vaak gebruikt om te verwijzen naar de afspraak tussen de verschillende politieke partijen om het Vlaams Belang uit te sluiten van coalitievorming of samenwerking op federaal, regionaal en lokaal niveau.

D

Decumul

De term “decumul” in de politiek verwijst naar het beperken van de gelijktijdige uitoefening van meerdere functies door een politicus. Het doel van decumulatie is om de machtsconcentratie te verminderen en belangenconflicten te voorkomen. Het is het tegenovergestelde van “cumul”.

 

Districtenstelsel

Een “districtenstelsel” is een verkiezingssysteem waarbij een land wordt verdeeld in verschillende kiesdistricten. Elk kiesdistrict heeft één afgevaardigde die de regio vertegenwoordigt in het parlement of in de wetgevende macht.

E

Eenmansfractie

Men spreekt over een “eenmansfractie” als er slechts één lid van een politieke partij in een wetgevende orgaan, zoals het parlement, zetelt. Dit kan gebeuren als een lid als onafhankelijke kandidaat wordt verkozen of als alle andere leden van de politieke partij hun zetels zijn verloren of zijn opgestapt.

 

Europees Parlement

Het Europees Parlement, ook wel het EP of Europarlement genoemd, is de enige direct verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende rol binnen de EU.

.

F

Faciliteiten

In de politiek worden anderstalige diensten ook wel “faciliteiten” genoemd. Het is grondwettelijk vastgelegd dat faciliteitengemeenten hun gemeentelijke diensten ook in een andere taal moeten aanbieden dan de officiële taal van het taalgebied waarin de gemeente gelegen is, als de burgers daar om vragen.

 

Federaal Parlement

Het Federaal Parlement is de nationale volksvertegenwoordiging van België. Het Federaal Parlement bestaat uit twee kamers, namelijk: de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers, en zetelt in het Paleis der Natie in Brussel. Andere benamingen voor het Federaal Parlement zijn: het Belgische Parlement of de Wetgevende Kamers.

.

G

Gedoogsteun

Bij “gedoogsteun” bieden parlementariërs steun aan het kabinet zonder zich te binden aan het regeerakkoord. In politiek context betekent gedoogsteun dat een oppositiepartij het kabinet steunt bij zoveel mogelijk van haar plannen. Om te kunnen regeren met een minderheidskabinet is deze steun nodig.

 

Generatiepact

Het “Generatiepact” verwijst naar een plan dat aan het parlement werd voorgesteld door de regering-Verhofstadt II. Het plan werd voorgesteld op 11 oktober 2005 aangaande het vergrijzingsprobleem in België. Het pact vormt een onderdeel van het eindeloopdebat en bevat 66 maatregelen om langer werken aan te moedigen en meer mensen aan het werk te krijgen.

.

H

Hervormingen pensioenen

De term “pensioenhervormingen” verwijst naar een aantal aanpassingen die worden doorgevoerd door de federale regering omtrent de pensioenen. Er worden beslissingen genomen inzake het minimumpensioen, de pensioenleeftijd,…

 

Hoofdelijke stemming

In politieke context betekent “hoofdelijke stemming” dat elke volksvertegenwoordiger zich individueel uit over een voorstel. Een hoofdelijke stemmingen gebeuren vaak via een stemmachine of naamafroeping.

.

I

Informateur

Een “informateur” in een politicus die de taak heeft om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een kabinet. Hierbij gaat de informateur na of de kabinetsformateur een kans heeft van slagen. De informateur werkt in opdracht van de Koning.

 

Interpelleren

Interpelleren” is een manier om de minister te ondervragen en de regering te controleren. Bij een gewone bevraging kan de politieke verantwoordelijkheid van de Regering of minister niet in gedrang komen, bij interpellatie wel.

.

J

Juridisering

In een politieke context verwijst “juridisering” naar het proces waarbij politieke besluiten en maatregelen steeds meer worden vastgelegd in juridische termen en procedures, waardoor het recht een belangrijker rol speelt in het nemen van politieke beslissingen en het uitvoeren van beleid.

 

.

K

Kartel

Als men spreekt over een “kartel” in de politiek verwijst men naar een tijdelijke electorale alliantie. Dit is een samenwerking tussen twee of meerdere politieke partijen. Tijdens de verkiezingen heeft het kartel dan ook één kandidatenlijst. Na de verkiezingen zetelen de verkozen als één fractie. De vorming van een kartel heeft zowel voordelen voor kleine als grote politieke partijen.

 

kernuitstap

De “kernuitstap” is het politiek besluit dat spreekt over de geleidelijke afschaffing van het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie in België

.

L

Lijstduwer

De “lijstduwer” is een term die gebruikt wordt voor de verkiesbare persoon die onderaan de kieslijst staat. Meestal wilt de lijstduwer niet gekozen worden, maar enkel helpen om de populariteit van de partij te verhogen. Hierdoor is de lijstduwer vaak een bekend persoon.

 

Lijsttrekker

De politieke term voor de persoon bovenaan de kandidatenlijst is “lijsttrekker“. Hij/zij is de politieke leider van de partij en speelt de hoofdrol in de debatten en verkiezingscampagnes. De lijstrekker krijgt meer media-aandacht dan andere kandidaten in de kieslijst en wordt vaak ondersteunt door een lijstduwer

.

M

Minderheidsregering

In de politiek spreekt men over een “minderheidsregering” als de regering niet de meerderheid van de zetels in het parlement heeft. De minderheidsregering is afhankelijk van andere politieke partijen en gedoogsteun is dus noodzakelijk.

 

Minister van Staat

Politici die een belangrijke rol hebben gespeeld in de politiek, kunnen tot “Minister van Staat” worden vernoemd. Dit is een eretitel die wordt toegekend door de Koning.

.

N

Nationalisme

Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de politiek van een land moet voortvloeien uit de identiteit van de natie als historisch gegroeide eenheid, zowel sociaal als cultureel.

 

Neoliberalisme

Het neoliberalisme is een stroming binnen het liberalisme die de nadruk legt op het maximaliseren van individuele vrijheid door de overheid te zien als schepper en handhaver van markten en concurrentie.

.

O

Onderwijsbeleid

Het “onderwijsbeleid” is de overkoepelende term voor het formuleren van doelstellingen, het geven van regels en voorwaarden en het houden van toezicht op de onderwijssector door de overheid.

 

Olijfboomcoalitie

Een “olijfboomcoalitie” is een politieke term voor een regeringscoalitie van groenen, christen-democraten en socialisten. De naam kent zijn oorsprong van de Italiaanse coalitie in 1996, genaamd Ulivio.

.

P

Plenaire vergadering

Een voltallige vergadering met alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers wordt de “plenaire vergadering” genoemd. Het is het grootste orgaan van het Vlaamse Parlement. De plenaire vergadering vergadert in de Koepelzaal en heeft de eindstemming over de decreten, moties en resoluties van het parlement.

 

Pariteit

Pariteit” houdt in dat er evenwichtige verdeling is in de macht tussen de geslachten. Men wilt dat mannen en vrouwen op een gelijke basis deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Pariteit is dus de term die de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen beschrijft in besluitvormingsorganen.

.

Q

Quorum

In politieke context, heeft het begrip “quorum” betrekking op het laagste aantal leden dat verplicht aanwezig moet zijn bij een vergadering of een stemming om deze geldig te kunnen laten zijn.

.

R

Referendum

Bij een “referendum” hebben burgers de mogelijkheid om hun mening te geven over een bepaald wetsvoorstel en zo hun invloed uit te oefenen. Er wordt meestal bevraagd of men voor of tegen een bepaalde kwestie is. Op die manier kan de stem van het volk worden gehoord. Een ander woord voor referendum is: volksraadpleging.

 

Republiek

Als het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op andere manier wordt verkozen, spreekt men over een “republiek“. België is een monarchie wat de Koning wordt aangewezen door erfopvolging. In Frankrijk wordt er daarentegen een president verkozen, wat Frankrijk dus een Republiek maakt.

.

S

Subsidiariteitsbeginsel

In politieke context is het “subsidiariteitsbeginsel een verdeling in taken tussen hogere en lagere openbare overheden. Deze organisatiewijze houdt in dat de hogere instanties geen taken moeten uitvoeren die lager instanties kan worden behandeld.

 

Stemplicht

De verplichting om als burger je aan te melden bij een kiesbureau om deel te nemen aan de verkiezingsverrichtingen wordt “stemplicht” genoemd. Aangezien er in België stemgeheim is en men niet kan controleren of er daadwerkelijk een geldige stem is uitgebracht, spreekt men ook of opkomstsplicht.

.

T

Tripartite

Tripartite” of driepartijenregering is de benaming voor een regering waarbij drie partijen een coalitie vormen. In België wordt de coalitie tussen de drie “traditionele partijen” (christendemocraten, liberalen en socialisten) ook wel aangeduid met “klassieke tripartite”.

 

Teletubbies

In de begin jaren 2000 stonden vier charismatische politici aan het hoofd van de toen populaire politieke partij sp.a. Ze stonden bekend onder de bijnaam “De Teletubbies“.

.

U

Unaniem

Een besluit wordt “unaniem” aangenomen als alle stemmen voor zijn of alle stemmen tegen zijn. Unanimiteit wordt gebruikt om aan te tonen dat er consensus is bereikt zonder tegenspraak.

 

Unitaire staat

Een “unitaire staat of eenheidsstaat is een staatsvorm waarvan de macht bij een centrale overheid ligt.

.

V

Verordening

Verordeningen” zijn regels die rechtstreeks van toepassing zijn in alle lidstaten van de Europese Unie, wat betekent dat ze “rechtstreekse werking” hebben. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een verordening en een nationale wet, heeft de verordening voorrang boven de nationale wet.

 

Vluchtelingenbeleid

In politieke context verwijst het “vluchtelingenbeleid” naar het geheel van wetten, regels, procedures en praktijken die zijn ontworpen om de rechten en behoeften van vluchtelingen te beschermen en te ondersteunen. Het beleid richt zich op de opvang, bescherming en integratie van mensen die hun land van herkomst hebben verlaten vanwege geweld, vervolging, oorlog, conflicten of andere ernstige schendingen van de mensenrechten.

.

W

Wafelijzerpolitiek

In de Belgische politiek wordt de term ‘wafelijzerpolitiek‘ gebruikt om een budgetteringsmethode aan te duiden voor de financiering van grote projecten in de twee landsdelen. Deze methode werd toegepast tot 1988 en werd ingevoerd zodat geen van beide landsdelen zou benadeeld worden. Dit betekende dat als er geld beschikbaar werd gesteld voor een project in Wallonië, er evenveel geld uitgegeven moest worden aan een vergelijkbaar project in Vlaanderen, en omgekeerd.

 

Wisselmeerderheid

Bij een stemming in het parlement ontstaat een “wisselmeerderheid” wanneer niet alle regeringspartijen een wetsvoorstel goedkeuren, maar hiervoor wel een meerderheid in het parlement gevonden wordt. Deze alternatieve meerderheid vormt zich doordat één of meerdere partijen uit de regering steun zoeken bij één of meerdere partijen uit de oppositie. Zo kan een wetsvoorstel worden goedgekeurd, ook al staan niet alle regerende partijen achter de beslissing.

.

X

Xenofobie

Xenofobie is een irrationele angst of haat tegenover vreemdelingen of buitenlanders, gebaseerd op vooroordelen en stereotypen. Het kan leiden tot discriminatie, uitsluiting, racisme en geweld en draagt bij aan sociale spanningen en conflicten tussen verschillende groepen mensen.

 

.

Y

 


.

Z

Zweedse coalitie

In politieke context wordt de coalitie tussen de drie centrum-rechtste partijen ook wel “Zweedse coalitie” genoemd. De naam kent verwijzing naar de Zweedse vlag: blauw voor Open VLD, geel voor de N-VA en het kruis voor CD&V.

 

Zetelverdeling

In de politieke context gaat “zetelverdeling” over het toekennen van zitplaatsen aan politieke partijen in een parlement, raad of ander orgaan. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal stemmen dat de partij krijgt tijdens verkiezingen.

 

Zwijgakkoord

In de politieke context verwijst het zwijgakkoord naar een overeenkomst tussen de coalitiepartners van een meerderheidsregering, waarin ze afspreken geen wetsvoorstellen (of Vlaamse decreetvoorstellen) of resoluties in te dienen in het parlement zonder voorafgaande goedkeuring van de meerderheid.

 


.

0-9