Paul Delva (CD&V)

‘Baken in Brussel een zone af waar geen privéwagens meer mogen rondrijden, maar enkel deelwagens’

Paul Delva (CD&V) Fractievoorzitter CD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Het aantal auto’s in Brussel moet dringend naar beneden, vindt Paul Delva (CD&V). Hij pleit voor de invoering van speciale zones voor elektrische deelwagens.

Met 555.000 bezoekers kon het 94ste Autosalon tevreden de deuren sluiten. Een van de kernthema’s van de voorbije editie was de elektrische wagen. Of de autosector hiermee de vraag van de consumenten volgt of erop vooruitloopt, laat ik in het midden. Feit is dat in een stedelijk en druk bereden gewest als het Brusselse er nog veel te weinig elektrische wagens rondrijden.

‘Baken in Brussel een zone af waar geen privéwagens meer mogen rondrijden, maar enkel deelwagens’

Willen we de vraag stimuleren, dan zal het via een prijsincentief zijn. Willen we evenwel én de luchtkwaliteit verbeteren én de mobiliteitsknoop aanpakken, dan moeten we ook het gebruik van deelwagens verhogen.

Naar Vlaams voorbeeld

De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt in Vlaanderen berekend op grond van de milieukenmerken, uitgedrukt in functie van de CO2-uitstoot en de euronorm (van 0 tem 6). Deze laatste zijn Europese maximumdrempels voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van voertuigen. Een eventuele roetfilter wordt ook in rekening gebracht.

Ook de jaarlijkse verkeersbelasting wordt er hervormd: de fiscale PK blijft behouden als basis, maar wordt bijgestuurd met de euronorm, de CO2-emissies van de wagen, en de uitstoot van fijnstof en stikstof. Schone technologieën als CNG, elektrisch, plug-in hybrides, LPG en waterstof krijgen bovendien tijdelijk vrijstellingen op de jaarlijkse verkeersbelasting.

En ondertussen in Brussel?

De Brusselse regering plant lokale lage-emissiezones (LEZ) om de meest vervuilende voertuigen te bannen en laat door de VUB nagaan waar en of er meer laadpalen nodig zijn. Dergelijke begeleidende maatregelen zijn goed, maar daar waar de grootste hefboom ligt, in de portemonnee, wordt nog steeds het oude recept gevolgd van een BIV dat berekend wordt op basis van de cilinderinhoud en de fiscale PK’s, en een ongewijzigde berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting. Milieu-incentives in Brussel? Nog niet van gehoord…

De juiste prijs

Bij de herziening van de Brusselse verkeersfiscaliteit staat het als een paal boven water dat de milieuprestaties van de wagen het uitgangspunt moeten vormen. In Duitsland tracht men bijvoorbeeld via een systeem van een extra milieubelasting voor oudere en meer vervuilende auto’s of een milieupremie voor moderne wagens mensen aan te moedigen te kiezen voor een minder milieubelastende auto. Frankrijk houdt enerzijds rekening met het vermogen van de auto (kW) en anderzijds met de emissie van koolzuurgas (CO).

ZED: Zone voor Elektrische Deelwagens

Naast de flankerende LEZ’s pleit ik voor ZED’s: Zones voor Elektrische Deelwagens. Als we fiscale incentieven geven om niet langer een benzine- of dieselwagen aan te kopen maar een elektrische, dan bestaat nog steeds de kans dat we binnenkort elektrisch in de file staan. Het wordt er dan een pak gezonder, maar we zullen evenveel tijd verliezen.

‘Als we fiscale incentieven geven om niet langer een benzine- of dieselwagen aan te kopen maar een elektrische, dan bestaat nog steeds de kans dat we binnenkort elektrisch in de file staan.’

Wat niet alleen een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit, maar ook op de mobiliteit, is om een stap verder te gaan en een zone af te bakenen waarbinnen geen privé wagens meer mogen rondrijden, maar enkel deelwagens, en om dit op termijn zelfs te beperken tot elektrische deelwagens. Deze zones, waarbinnen ook elektrisch openbaar vervoer, elektrische taxi’s, dienstvoertuigen en leveringsvoertuigen mogen rijden, kunnen dan geleidelijk uitgebreid worden, parallel met de aanleg van overstapparkings, de geplande uitbreidingen van het openbaar vervoer en de uitvoering van het fietspadenplan.

Wat de leefbaarheid en mobiliteit in Brussel het meest zou helpen, is een ferme daling van het aantal auto’s. Ik droom dan ook van een Autosalon, ergens rond 2050, gewijd aan alle elektrische alternatieven voor het individueel autogebruik.

Partner Content