VERA DUA
...

VERA DUA Het ontwerp-decreet op het natuurbehoud van minister Theo Kelchtermans (CVP) draagt het stempel van de Boerenbond. Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Dua (Agalev). Zij overweegt een klacht bij de Europese Commissie omdat de Europese natuurnormen niet worden gehaald.?Het eisenpakket dat de Boerenbond op 28 mei opstelde, zit grotendeels in het ontwerp, terwijl de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (Minaraad) en de Hoge Raad voor Natuurbehoud niets gevraagd is. Dit decreet gaat uit van een stand-still van de natuurwaarden. Anders dan de Groene Hoofdstructuur van enkele jaren geleden, kan er geen natuur in landbouwgebieden komen. Grote natuurgebieden kunnen dus niet worden gevormd. Ook waardevolle natuurgebieden die op het gewestplan in een landbouwzone liggen, worden uitgesloten. De Groene Hoofdstructuur heet voortaan Vlaams Ecologisch Netwerk (Ven). Die naamsverandering is niet erg, maar de Hoofdstructuur wordt wel van 353.000 tot 125.000 hectaren gereduceerd. De waardevolle natuurgebieden worden dus gehalveerd. Nu al zijn reservaten, natuur- en bosgebieden goed voor 133.900 hectaren op de gewestplannen. Dat betekent dus dat de Europese Vogelrichtlijn-gebieden van 100.000 hectaren, de Habitatrichtlijn-gebieden van 59.000 hectaren en de Ramsar-gebieden van 7.400 hectaren niet kunnen worden gerealiseerd. Vlaanderen zal daarvoor door de Europese Commissie op de vingers worden getikt. De landbouwsector zorgde er ook voor dat in waardevolle natuurgebieden geen mestverbod meer geldt en dat de teeltkeuze absoluut vrij is. Dat de eigenaars ook moeten instemmen met het omzetten van landbouwgrond in natuurreservaat, is een serieuze achteruitgang. De ecologische impulsgebieden, het geesteskind van voormalig minister van Leefmilieu Norbert De Batselier (SP), zijn door de CVP en de Boerenbond afgevoerd. In die gebieden moet natuurherstel worden gestimuleerd, onder meer financieel. Klap op de vuurpijl is het informele overleg tussen landbouw en natuurbehoud. In zo'n officieus overlegorgaan kan de Boerenbond zwaarder wegen dan in de Minaraad of de Hoge Raad voor Natuurbehoud. De natuurbeweging wordt voortaan door de landbouw gegijzeld.? MARC DE COSTER Het ontwerp is niet perfect, maar wij zijn gematigd positief. Dit is een stap in de goede richting. Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kunnen er in tien jaar tijd 38.000 hectaren groene wijzigingen van het gewestplan en 10.000 hectaren nieuwe bossen komen. Op papier. Dat zegt Marc De Coster van Natuurreservaten VZW.?Wij schreven al van in de tijd van Norbert De Batselier (SP) mee aan het decreet. Dat het evolueerde van een ideale tekst naar dit, is normaal. Maar in een Mina-advies van 11 mei 1995 aanvaardde de Boerenbond geen verwevingsgebieden : daar staat natuur naast landbouw, bosbouw of recreatie. Nu krijgen 150.000 hectaren die juridische basis. Tegen 2007 kunnen er 38.000 groene wijzigingen van het gewestplan en 10.000 hectaren nieuwe bossen komen. Wij roepen geen hoera, maar dit is niet slecht. Wij hopen trouwens dat het Vlaams parlement nog wijzigingen aan het ontwerp aanbrengt. Nadien zijn de uitvoeringsbesluiten zeer belangrijk. Maar eens zover, moet met het Vlaams Ecologisch Netwerk (Ven) in vijf jaar wel 125.000 hectaren natuur worden afgebakend, waarvoor binnen de tien jaar beheersplannen moeten worden opgesteld. Vera Dua (Agalev) maakt enkele fouten. Ook nu moet een eigenaar akkoord gaan met een erkenning als natuurreservaat. Dua vergelijkt het Ven met de Groene Hoofdstructuur en besluit dat de natuur wordt gehalveerd. Maar de Groene Hoofdstructuur was een onafgewerkt voorstel, dus die vergelijking gaat niet op. Dat er alleen groene gebieden erkend worden, is niet waar. Ook delen van militaire domeinen, ontginningsgebieden, ecologisch waardevol agrarisch gebied of valleigebieden komen in aanmerking als grote eenheden natuur in ontwikkeling. Tenslotte kan ook vandaag in een natuurgebied op het gewestplan een boer niet zonder vergunning de vegetatie veranderen. Maar om nu in alle landbouwgebieden de teeltkeuze te beperken, zoals Dua suggereert, dat gaat ons te ver. We gaan toch niet op elke vierkante meter elke handeling reglementeren ? Wel kunnen we afspraken maken over de natuurelementen in landbouwgebieden. Als het decreet er is, moeten er voldoende mensen en middelen worden gemobiliseerd voor natuurbehoud en -ontwikkeling. De Vlaamse regering moet daarin creatief zijn. Wij zijn bereid om mee te werken.? Opgetekend door Peter Renard