Marino Keulen (Open VLD)

‘Verkeersveiligheid verhogen door in te zetten op veilige infrastructuur’

Marino Keulen (Open VLD) Vlaams Parlementslid voor Open VLD

‘Goed onderhouden wegen en paden verminderen de kans op ongevallen gevoelig’, schrijft Marino Keulen (Open VLD). Hij pleit voor meer investeringen in veilige en slimme wegen voor elke weggebruiker.

De afgelopen weken is verkeersveiligheid terecht opnieuw onder de aandacht gebracht. Zowel door de Staten-Generaal van federaal minister Jacqueline Galant (MR) als door haar Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) die inzet op een hervorming van de rijopleiding. De cijfers van het aantal verkeersdoden in ons land zijn om van te duizelen en zorgen vooral voor veel leed bij de betrokken families.

Het is goed dat beleidsmakers hiervan doordrongen zijn en aangemaand worden tot actie. Dat doen ze ook door vele initiatieven te nemen rond verkeersveiligheid in vele verschillende domeinen: handhaving, onderwijs, sensibilisering, attitude … Er is echter één domein waar de afgelopen jaren veel te weinig in geïnvesteerd is in ons land: de infrastructuur. Investeringen in harde infrastructuur zorgen ervoor dat we komen tot meer verkeersveiligheid.

Relatie tussen ongevallen en infrastructuur

Uit recente cijfers van het BIVV blijkt dat 17,3% van de ongevallen te maken hebben met infrastructuur. Bij ongevallen met fietsers is de slechte staat van het wegdek van het fietspad (of het ontbreken van een fatsoenlijk fietspad) een letterlijke valkuil, maar ook voor automobilisten speelt een gebrekkige infrastructuur een rol in ongevallen.

‘Verkeersveiligheid verhogen door in te zetten op veilige infrastructuur’

Bovendien stellen internationale experten vast dat het Belgische wegennetwerk niet bepaald uitblinkt in intelligent ontwerp. Verkeersstromen worden in ons land te weinig gescheiden: denk maar aan een fietser of bromfietser op de rijbaan of een kruispunt waar men linksaf dient te slaan terwijl de tegenliggers ook gewoon groen licht hebben.

Wanneer men het budget in onderhoud van wegen in Vlaanderen vergelijkt met buurregio’s valt vooral op dat er een verschil is dat in het nadeel van Vlaanderen uitvalt. In Vlaanderen is er in de begroting van 2015 171 miljoen euro voorzien voor wegenonderhoud (met inbegrip van het strooien in de winter) en 426 miljoen euro voorzien voor wegeninfrastructuur (en dus voor concrete werken). Hiernaast voorzien gemeenten ook nog een budget voor het onderhoud van hun lokale infrastructuur. Bijgevolg zijn echt grote aanpassingen aan het ontwerp van de wegeninfrastructuur uitgesloten en is het behelpen met kleinere maatregelen.

Toch is er een grote inhaalbeweging gemaakt voor wat betreft de autosnelwegen, maar er is nog een weg af te leggen voor wat de gewestwegen, gemeentewegen, fiets – en voetpaden betreft.

Goed onderhouden wegen en paden verminderen de kans op ongevallen gevoelig. Bovendien kan men door ingrepen te doen aan de wegeninfrastructuur, bv. snelheidsremmende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of vrijliggende fietspaden, de kans op ongevallen verminderen.

Actie ondernemen in infrastructuur

Daarom houden we een warm pleidooi voor meer investeringen in veilige en slimme wegen voor elke weggebruiker. Goed onderhoud wegen, aangepaste verlichting, het aanpakken van de zwarte punten, aandacht voor de zwakke weggebruikers, technologie gebruiken om het rijgedrag van automobilisten aan te pakken (gecombineerd met slimme voertuigen) …

Op welke plaatsen dient dit eerst te gebeuren? Het is van groot belang om een goede analyse en monitoring van de ongevallen te realiseren om zo elke zwakke plek te lokaliseren en aan te pakken. Op federaal vlak werkt men aan een instituut voor de accidentologie en ook Vlaanderen zet in op ongevallenregistratie – en analyse. Dit zijn stappen in de goede richting, maar de uitwerking van beide concepten is nog volop bezig.

Een aangepaste infrastructuur maakt het behalen van de Vlaamse ambitie om tegen 2050 nul verkeersdoden te tellen op Vlaamse wegen realistischer. Uiteraard neemt dit niet weg dat de bevoegde ministers ook moeten blijven inzetten op handhaving, verkeerseducatie, sensibilisering… en dat weggebruikers zelf een verantwoordelijkheid hebben wanneer ze zich in het verkeer begeven.

Partner Content