Jean-Marie Dedecker (LDD)

‘Met dialoogscholen zetten we onze identiteit in de uitverkoop’

‘Leunstoeltheologen zoals Lieven Boeve’ moeten volgens Jean-Marie Dedecker eindelijk zelf eens leren dat religie tot de strikte persoonlijke levenssfeer behoort. ‘De dialoogtherapie wordt stilaan een zieligheidsindustrie.’

Voor levensbeschouwelijke vakken in het Brussels hoofdstedelijk gewest kiezen 47.5 procent van de leerlingen in het officieel lager onderwijs voor de islam en 21.3 procent voor het Rooms-katholiek confessioneel onderricht. In het secundair opteert 44.7 procent voor de islam en amper 14.9 procent voor de katholieke godsdienstles. God is aan ’t verdampen en Allah aan ’t overkoken. De kerken lopen leeg en de moskeeën vol. De paaipolitiek voor de islam van Lieven Boeve, de baas van de katholieke onderwijskoepel, is amper een opportunistische noodkreet voor zieltjeswerving. De hoop op een christelijk réveil op de vleugelslag van de assertieve islam. We hebben nog maar pas de onderpastoors langs de achterdeur van de school zien vertrekken of de imams worden langs de voordeur binnengehaald. Het gelijkheidstotalitarisme heeft de onderwijsnivellering al omlaag gehaald zodat elke nieuwkomer gemakkelijker over de lat zou kunnen springen. Nu gaat Boeve ook nog pedagogisch gesluierd knielen in islamitische gebedshuizen die hij wil installeren in zijn katholiek onderwijsnet, samen met islamlessen en de revival van de hoofddoek.

Het is merkwaardig dat dergelijk dhimmitudegedrag verdoezeld wordt als een christelijke deugd van barmhartigheid. Laten we de hoofddoek toelaten, dan kunnen alle meisjes naar school. Laten we aparte baduurtjes organiseren, dan mogen alle meisjes zwemmen. Laten we halal-maaltijden serveren dan kunnen alle kinderen in de refter aanschuiven. Terwijl het een pedagogische plicht zou moeten zijn om te leren dat de eerste twee gebruiken zuiver discriminerend zijn en een vorm van religieuze apartheidspolitiek, en het laatste een middeleeuws gruwelijk ritueel. Onverdoofd slachten is een aanslag op de dierenrechten, en de opdeling van ons dierenrijk in reine en onreine specimenen is theologische haarklieverij.

We zagen nog maar pas de onderpastoors langs de achterdeur vertrekken of de imams worden langs de voordeur binnengehaald

Vooraleer het recht op achterlijkheid met islamlessen in te voeren, zou theoloog Lieven Boeve beter even te rade gaan bij de onderwijssociologen Manon de Heus en Jaap Dronkers. Ze onderzochten de invloed van religie op schoolprestaties bij 9414 migrantenkinderen van 15 jaar oud, met ouders uit 46 verschillende landen, waaronder 16 West-Europese landen, Nieuw-Zeeland en Australië. Kinderen van migranten uit een land zonder dominante religie, zoals China, presteren het best. Volgens Dronkers correleert de religie in het herkomstland van de ouders sterker met schoolprestaties dan het beleid dat gericht is op immigranten in het bestemmingsland. Kinderen met ouders die laaggeschoold zijn en afkomstig zijn uit een land waar de islam de dominante religie is, scoren gemiddeld dertig punten lager dan hun evenknieën uit niet-islamitische landen. Volgens de sociologen heeft het niets met de Arabische cultuur te maken maar met de islam.

De islam heeft een wereldbeeld dat nog dateert van voor de eerste ontdekkingen van Copernicus

Islamitische kinderen uit Pakistan doen het immers even slecht, terwijl kinderen van laaggeschoolde en sociaal zwakke Koreanen, Filippijnen en Vietnamezen het beter doen. In Maleisië werd er zelfs een vorm van wettelijke positieve discriminatie ingevoerd voor de moslimmeerderheid om de economische en educatieve achterstand van de moslims tegenover vooral de Chinese minderheid weg te werken. Hoe meer religie, hoe slechter de schoolprestaties. De islam heeft een wereldbeeld dat nog dateert van voor de eerste ontdekkingen van Copernicus. De religie drukt als een loden plaat op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Een cultuur die gedomineerd wordt door een godsdienst die het tekenen, schilderen en beeldhouwen van levende wezens nagenoeg verbiedt omdat het iets aan Gods schepping zou toevoegen, doodt de creativiteit. Filosofie wordt er niet gedoceerd, ze stimuleert immers de bewustwording, gefnuikt door censuur en religieus fanatisme.

School lopen in een gemengde school zet jongeren er niet toe aan toleranter te zijn voor andere bevolkingsgroepen omdat de slachtoffercultuur van de islam iedereen provoceert. Het negatieve islameffect in het onderwijsonderzoek van Dronkers en de Heus wordt mede verklaard door het feit dat moslims zich vlugger gediscrimineerd voelen, en dat hun opvattingen over eer en over de ongelijkheid tussen man en vrouw een belemmering zijn voor de individuele ontplooiing. Theoloog Boeve gaat nu met zijn opheffing van het hoofddoekenverbod nog meer toegeven aan het dogma van de genderongelijkheid. In plaats van het dragen van een hoofddoek te propageren zou theoloog Boeve zijn dartele studentes beter vertellen dat God niet beschaamd is voor de helft van zijn schepping, en dat ze uit godvrezendheid hun hoofd niet moeten wegsteken onder een sluier. Dat het verbergen van de vrouwelijkheid om te ver vermijden dat mannen seksueel opgehitst geraken, kan leiden tot een gebrekkige identiteitsvorming en dat het gericht is op onderdanigheid en afhankelijkheid van de man. Lieven Boeve moet op de koffie bij de Franse minister voor Kinderen, Families en Vrouwenzaken Laurence Rossignol: “Vrouwen die kiezen voor de hoofddoek zijn als negers die kiezen voor slavernij. Er zijn natuurlijk vrouwen die er zelf voor kiezen. Maar er waren ook negers die voor de slavernij waren”. Boeve gedraagt zich als een Uncle Tom.

Volgens de creationisten moeten de mammoeten waarschijnlijk zichzelf op de wanden geschilderd hebben.

In het onderwijzen van levensbeschouwelijke achterlijkheid zijn katholieke fundi’s en islamieten al te dikwijls elkaars bondgenoten. De Raad van Europa waarschuwde in haar Resolutie 1580 ooit voor de gevaren van het creationisme in het onderwijs en stemde voor een scheiding tussen godsdienst en wetenschap. Tegenstemmers waren de fractie van de Europese Volkspartij onder voorzitterschap van keizerkoster Luc Van den Brande, notoir CD&V-er en gewezen Vlaams minister-president. Of hoe het archaïsche, traditionele katholicisme een graantje en een aflaat tracht mee te pikken van de neo-Europese islamisering. Creationisten geloven dat het leven zo’n 6.000 jaar geleden zijn oorsprong vond in het bijbels scheppingsverhaal, en dat de adem van God en de verloren rib van de eerste man de vrouw op de wereld heeft geboetseerd. Creationisme of intelligent design is de revival van irrationaliteit. De grottekeningen in Lascaux zijn ongeveer 30.000 jaar oud. Volgens de creationisten moeten de mammoeten waarschijnlijk zichzelf op de wanden geschilderd hebben.

Het is blijkbaar een ondraaglijk narcistisch drama voor christenen of moslims dat Jezus Christus of Mohammed volle neven waren van de bonobo’s.

De Bijbel en de Koran zijn geen wetenschappelijke handboeken, maar mystieke sprookjes. Wetenschap is het omzetten van mysterie en verwarring in een betrouwbare manier van begrijpen. Het is de natuurlijke vijand van de gelovige, voor wie het mirakel of het onverklaarbare de basis van zijn godsbeeld is. Collectieve verdwazing is een wezenlijk onderdeel van de hardnekkigheid van de godsdiensten, daar waar ze toch standhouden niettegenstaande de mokerslagen van het modernisme. Darwins evolutietheorie is een mijlpaal in ons wetenschappelijk biologisch denken. Elke concessie is intellectuele vervuiling. Het is blijkbaar een ondraaglijk narcistisch drama voor christenen of moslims dat Jezus Christus of Mohammed volle neven waren van de bonobo’s.

We huichelen onze normen en waarden weg en zetten onze identiteit in de uitverkoop. Het cultureel kannibalisme van de politieke correctheid verbiedt het om de eigen waarden beter te vinden. De dialoogtherapie wordt stilaan een zieligheidsindustrie. Leunstoeltheologen zoals Lieven Boeve, die met opgeheven vingertje vanop hun moreel krukje onze geseculariseerde maatschappij de les willen spellen, moeten eindelijk zelf eens leren dat religie tot de strikte persoonlijke levenssfeer behoort. Het onderwijs moet onderwijzen en de K moet staan voor kwaliteit. Algemene waarden zoals levensbeschouwing, ethiek, filosofie en burgerschap zouden betere leerstof zijn dan slecht geschreven sprookjesboeken.

Partner Content