Kim De Gelder veroordeeld tot levenslange opsluiting

© Belga

Kim De Gelder is door het Gentse Hof van assisen schuldig bevonden aan 4 moorden en 25 moordpogingen. De jury acht hem toerekeningsvatbaar. Hij werd veroordeeld tot levenslange opsluiting.

Hier eindigt de liveblog over het assisenproces Kim De Gelder. De Gelder is schuldig bevonden over de hele lijn. De jury acht hem ook toerekeningsvatbaar. Het openbaar ministerie vorderde levenslang en de verdediging legde zich daarbij neer. De jury en de drie beroepsrechters oordeelden dan ook dat de vier moorden en 25 moordpogingen inderdaad met de maximumstraf bestraft moeten worden. In zijn laatste woord bood Kim De Gelder alsnog zijn excuses aan. De voorzitter van het Hof van assisen zei bij het afsluiten van het proces dat de gruwel van de feiten bijna niet onder woorden te brengen zijn. Hij prees tot slot meester Haentjens voor de ondankbare taak om Kim De Gelder te verdedigen.

Bedankt om bij ons te volgen.

19.15 uur: De voorzitter richt zijn laatste woord aan de jury. ‘Uw stiptheid en uw plichtsbewustzijn sieren u’. Hij besluit dat de forensische psychiatrie in dit proces een belangrijke rol heeft gespeeld en roept op om de mogelijkheden van de forensische psychiatrie uit te breiden zoals beschreven in de wet van 21 april 2007 die nog steeds niet in werking is getreden.

19.10 uur: De voorzitter spreekt een woord van dank uit en looft in het bijzonder meester Haentjens. ‘U hebt de ondankbare taak op u genomen om Kim De Gelder te verdedigingen. U hebt uw beroep als advocaat alle eer aangedaan. Er zijn er weinigen die u zouden nadoen.’

19.05: Voorzitter richt zich tot Kim De Gelder: ‘Mijnheer De Gelder, de gruwel van de feiten is bijna niet onder woorden te brengen, het leed is niet te beschrijven. In het begin van uw proces vroeg u om uw slachtoffers op te noemen. De lijst is eindeloos. Uw totaal gebrek aan inlevingsvermogen toont aan dat uw persoonlijkheid zwaar misgroeid is. U wordt nu voor een lange tijd weggenomen uit onze samenleving omdat u in deze samenleving geen plaats heeft.

19.00 uur: Kim De Gelder wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting.

18.49 uur: De voorzitter leest het arrest voor.

18.47 uur: De jury komt opnieuw in de zaal. Kim De Gelder wordt binnengeleid.

18.21 uur: In de assisenzaal waren er ook tranen van geluk na de schuldigverklaring over de hele lijn van Kim De Gelder. Slachtoffers en hun familieleden vielen elkaar in de armen en verschillende ouders weenden. Alle burgerlijke partijen worden door de jury erkend als slachtoffers.
Voorzitter Koen Defoort had de burgerlijke partijen gevraagd om niet openlijk te reageren tijdens de uitspraak over de schuld.

18.10 uur: De reacties in de assisenzaal zijn er van opluchting. De ouders van de vermoorde baby Corneel zijn vooral blij dat “het circus” achter de rug is, dat ze nu verder kunnen met hun leven. De zus van Elza Van Raemdonck reageerde eveneens opgelucht. ‘Het is een pak van ons hart. Mocht het anders uitgedraaid zijn, zouden velen teleurgesteld zijn’, verklaarde de bejaarde dame. Ze wees erop dat De Gelder in het geval van internering in theorie al na zes maanden kon vrijkomen, ‘als hij veinsde genezen te zijn’.
Advocaat Vermassen triomfeerde. Hij was vooral blij dat de jury erkende dat De Gelder een massamoordenaar en seriemoordenaar is, zoals hijzelf al bepleitte. ‘De jury is ons over de hele lijn gevolgd. Het gezond verstand heeft het gehaald.’
Advocaat Kris Luyckx was tevreden over de schuldigverklaring, maar vond het jammer dat de jury zich niet uitgelaten heeft over de motieven van de dader.

17.40 uur: De jury trekt zich terug om de strafmaat te bepalen.

17.35 uur: De Gelder krijgt het laatste woord: ‘Aangezien het de laatste keer is dat ik mag spreken… Ik bied mijn excuses aan aan al de slachtoffers, en vooral voor wat ik veroorzaakt heb in de maatschappij. Aan al de mensen die in de zaal zitten, de slachtoffers dus: ook al geloven jullie mij niet, ik heb wel degelijk spijt. Het zijn vooral mijn excuses die ik wil aanbieden, aangezien het de laatste keer is dat ik spreek.’

17.30 uur: Jaak Haentjens neemt het woord. ‘Ik ben geen advocaat die zijn geloofwaardigheid wil verliezen. Ik roep dan ook geen verzachtende omstandigheden in. Maar wat als we een andere wetgeving zouden hebben? Zo maakt men in het buitenland nuances. Kim De Gelder is volgens het arrest verantwoordelijk voor wat hij gedaan heeft, maar er staat ook in dat hij een geestesstoornis heeft. Ik blijf erbij dat Kim niet mag terugkeren in de maatschappij, maar als je een geestesstoornis hebt, ben je dan 100 procent verantwoordelijk ? Ik zou dit graag willen vertaald zien in de strafmaat.’

17.25 uur: Kim De Gelder zou minimum 15 jaar in de cel moeten gaan zitten voor hij aan de strafuitvoeringsrechtbank kan vragen om hem vrij te laten.

17.24 uur: De procureur-generaal vordert levenslange opsluiting. Dat is de maximumstraf. ‘Dit is van wezenlijk belang voor de maatschappij’, zegt hij. Wettelijk kan er geen terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank opgelegd worden omdat een strengere strafwet niet van toepassing mag zijn op feiten die gepleegd werden voor die strafwet in werking trad.’

17.23 uur: ‘Bij de minste aanvaarding van verzachtende omstandigheden moet je lager gaan dan de maximumstraf. Wel, ik heb gezocht, er zijn geen verzachtende omstandigheden. Hij kreeg in zijn jeugd alle kansen. Ook het onderwijs en zijn werk gaven hem alle kansen. Hij nam ze niet. Liegen en bedriegen waren zijn tweede natuur. Ook ontbering is geen verzachting, wegens niet aanwezig. Spijt en inkeer heb ik niet gehoord.’

17.21 uur: ‘Het motief is wraak en haat tegenover de maatschappij, frustratie en egoïsme. Dat geeft inzicht in de persoonlijkheid van de dader: egoïsme. Er is dan ook geen enkele reden om een greintje medelijden met de misdaden van de dader te hebben. Door geen reden te geven voor zijn daden steekt hij de slachtoffers nog een tweede keer het mes in de rug. Door het hoge risico op herval is het duidelijk dat dergelijke mensen in de gevangenis thuishoren.’

17.16 uur: Er is geen enkel excuus voor deze feiten, zegt de procureur. ‘De veroordeelde had geen enkele reden om deze feiten te plegen. Hij kreeg alles van zijn ouders. Hij kende de slachtoffers niet. De psychopaat neemt, hij geeft niet. Dat maakt de feiten zeer wreed en meedogenloos. De slachtoffers gaven veel, zij namen niet.’

17.13 uur: De procureur-generaal feliciteert allereerst Jaak Haentjens met zijn eerbiedwaardig pleidooi van gisteren en herhaalt de woorden van de advocaat dat Kim De Gelder nooit meer in de maatschappij mag komen.

17.07 uur: De uitspraak betekent dat Kim De Gelder een gevangenisstraf zal moeten uitzitten wegens toerekeningsvatbaar.

16.45 uur: De zitting wordt een kwartier geschorst. Daarna beginnen de pleidooien voor de strafbepaling.

16.45 uur: Kim De Gelder bleef onbewogen toen hij vernam dat hij over de hele lijn schuldig bevonden werd. In de assisenzaal werd opgelucht gereageerd door de slachtoffers en nabestaanden.

16.38 uur: Ook vandaag staat het niet vast dat de beschuldigde verkeert hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden. Dit blijkt uit het verslag van de gerechtsdeskundigen. Ook vandaag beschikt de beschuldigde over meer dan voldoende oordeels- en controlevermogen. Daarnaast heeft de jury tijdens de terechtzitting vastgesteld dat Kim De Gelder volkomen toerekeningsvatbaar is.

16.35 uur: Kim De Gelder is schuldig aan de 3 pogingen tot doodslag op de familie Van der Westerlaken in de Galgstraat in Vrasene. De Gelder heeft volgens de jury toegegeven dat hij naar de Galgstraat is gereden met de bedoeling te doden. De beschuldigde had zijn plan minutieus uitgedokterd. Hij was 2 dagen daarvoor op verkenning geweest en had de nodige wapens bij om te moorden. Hij was bovendien vermomd. De plannen werden afgebroken onafhankelijk van de wil van Kim De Gelder. Omdat hij de woning niet kon binnengaan en omdat de bewoners niet aanwezig waren. Dat staat in de motivering van de jury.

16.32 uur: Kim De Gelder is schuldig aan 22 pogingen tot doodslag in kinderdagverblijf Fabeltjesland

16.31 uur: Ook de maandenlange en minutieuze voorbereiding door de beschuldigde, onder meer op verschillende tijdstippen de aankoop van messen, bijlen en een kogelvrije vest en het creëren van een valse hoedanigheid bewijzen voor de jury dat de beschuldigde over meer dan voldoende inschattings- en oordeelsvermogen beschikte bij het plegen van de daden.

Ook blijkt dat de beschuldigde bij de uitvoering van de feiten in Fabeltjesland enkele malen keuzes heeft gemaakt: toen hij aan zijn eerste “doelwit” kwam, dan is hij niet binnen gegaan omdat hij niet onmiddellijk de ingangsdeur vond en omdat er enkele mannen in de directe omgeving aan het werk waren. Eenmaal binnen in Fabeltjesland heeft de beschuldigde – zoals hij zelf heeft verklaard – getwijfeld om terug naar buiten te gaan maar dan toch de beslissing genomen om door te gaan met zijn moordplannen. Deze keuzevrijheid toont aan dat de beschuldigde op het ogenblik van de feiten wel degelijk nog over een wilsvrijheid beschikte.

16.29 uur: Voor de jury is er niet de minste twijfel dat De Gelder niet in een staat van krankzinnigheid was toen hij de feiten pleegde. De jury sluit zich aan bij het gerechtscollege van psychiaters. Dit college komt terecht tot het besluit dat De Gelder een een ernstige persoonlijkheidsstoornis type schizotypische persoonlijkheidsstoornis met ook trekken van narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, waardoor hij korte psychotische opstoten kan doen en depressieve episodes kan ontwikkelen. Hij veinst daarbij met momenten psychotische symptomen. Ondanks zijn geestesstoornis werden zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden op het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van het onderzoek niet tenietgedaan, noch ernstig aangetast. Wegens zijn dubbel profiel van seriemoordenaar en massamoordenaar is De Gelder uiterst gevaarlijk voor de maatschappij. De analyse van de psychiaters van de verdediging kon niet overtuigen.

16.26 uur: Kim De Gelder is ook schuldig aan de doodslag op kinderverzorgster Marita Blindeman in het kinderdagverblijf Fabeltjesland.
Kim De Gelder is schuldig aan de doodslag op Elza Van Raemdonck in Vrasene.

16.23 uur: De jury acht Kim De Gelder schuldig aan de doodslag met voorbedachten rade op baby Corneel en baby Leon in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde.

16.23 uur: De voorzitter roept KIm De Gelder binnen.

16.22 uur: De jury komt de zaal binnen.

16.20 uur: Ook de griffier en de procureur-generaal zijn de assisenzaal binnengekomen.

16.16 uur: De advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen zijn allemaal in de zaal en zitten klaar om het arrest aan te horen.

16.07 uur: Naar alle waarschijnlijkheid zal de uitspraak niet lang meer op zich laten wachten.

15.50 uur: Er komt opnieuw beweging in de zaal. De jury lijkt klaar te zijn met haar motivering.

15.30 uur: Terwijl de jury samen met het Hof aan de motivering van haar beslissing werkt, werden de witte ballonnen achter het Gentse gerechtsgebouw opgelaten ter ere van de dodelijke slachtoffers van Kim De Gelder. Op die manier wilden de betrokken ouders het proces met een moment van stilte afsluiten.

14.45 uur: Het opstellen van de motivering kan enige tijd duren. Tot dan wordt de beslissing van de jury niet bekendgemaakt. ‘Het is de wetgever die het zo heeft gewild’, aldus de voorzitter van het Gentse Hof.

14.39 uur: De zitting wordt geschorst

14.35 uur: Het Hof en de jury trekken zich nu terug in de beraadslagingskamer om een motivering op te stellen, iets wat sinds 2010 in assisen verplicht is. Eenmaal dat gebeurd is, en ze terug zijn gekeerd naar de assisenzaal, zal de voorzitter de beschuldigde opnieuw in de zaal roepen en het arrest voorlezen.

14.30 uur: De zitting wordt hernomen. Het hoofd van de jury bevestigt dat de jury tot een verklaring is gekomen. De verklaring wordt ondertekend door het hoofd van de jury, de voorzitter en de griffier.

14.06 uur: De jury is klaar met haar beraad.

14.05 uur: Letterlijk vraag 109: ‘Staat het vast dat de beschuldigde X thans verkeert hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden?’

14.01 uur: Er zijn vier mogelijke hypotheses in de uitkomst van de zaak-De Gelder. Een eerste hypothese bestaat erin dat de jury van mening is dat De Gelder op het moment van de feiten én op dit ogenblik zijn daden kon en kan controleren. Hij is dus toerekeningsvatbaar. In dat geval wordt De Gelder veroordeeld. Het openbaar ministerie zal dan een straf vorderen, waarschijnlijk levenslange opsluiting. Vervolgens krijgen de advocaat van de beschuldigde en de beschuldigde zelf opnieuw het woord. Ten slotte beraadt de jury zich over de strafmaat.

In twee hypothesen kan De Gelder geïnterneerd worden. Dat is het geval als De Gelder volgens de jury toen wel controle had over zijn daden (schuldig), maar op dit moment niet meer (Ja op vraag 109). Ook als De Gelder volgens de juryleden zowel destijds als op dit moment geen controle had en heeft over zijn daden (onschuldig en ja op vraag 109), volgt een internering.

Als de jury oordeelt dat hij bij de feiten geen controle (onschuldig) had over zijn daden, maar op dit moment wel (nee op vraag 109), dan volgt een vrijspraak. De laatste hypothese is weinig waarschijnlijk.

13.12 uur: De ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf Fabeltjesland hebben in het Gentse Hof van assisen gezorgd voor vier trossen met witte ballonnen. Die zullen later vandaag worden opgelaten als eerbetoon aan de dodelijke slachtoffers van Kim De Gelder. “We willen in naam van alle betrokken ouders, na vier weken van proces, tonen dat we de mensen die er niet meer zijn, in ons hart sluiten”, verklaarde Greet De Vil, mama van een kindje uit Fabeltjesland. “We willen het proces niet afsluiten zonder een stil moment. De voorbije weken is er te weinig aandacht gegaan naar de slachtoffers zelf”, luidde het nog.

9.54 uur: De zitting wordt geschorst tot de jury tot een beslissing is gekomen.

9.44 uur: Sinds 2010 moet de beslissing van de jury gemotiveerd worden. Dat gebeurt samen met het Hof in de beraadslagingskamer. Daarna volgt de uitspraak in de openbare zitting.

9.33 uur: De voorzitter geeft toelichting over de manier waarop de jury moet stemmen. De 12 juryleden zullen eerst beraadslagen waarna er tot een stemming wordt overgegaan. De stemming is individueel en geheim. De beslissing wordt bij meerderheid genomen. Een gelijk aantal ja- en nee-stemmen is in het voordeel van de beschuldigde.

9.25 uur: Vraag 109 vraagt naar de huidige geestestoestand van Kim De Gelder. ‘Ja’ wijst op ontoerekeningsvatbaarheid. ‘Nee’ wijst op toerekeningsvatbaarheid.

9.22 uur: Vragen 55 tot 108 zijn bijkomende interneringsvragen gesteld door de verdediging. Indien ‘ja’ op deze vragen, wordt Kim De Gelder niet toerekeningsvatbaar verklaard en mogelijk geïnterneerd.

9.15 uur: De voorzitter geeft uitleg over de in totaal 109 vragen die de jury moet beantwoorden. Er zijn er 54 vragen die voortvloeien uit de akte van beschuldiging. Die handelen over de mogelijke schuld aan moord en moordpoging, al of niet met voorbedachten rade. Indien de jury hierop ‘ja’ antwoordt, betekent het dat De Gelder schuldig is én dat hij op het moment van de feiten verantwoordelijk was voor zijn daden, dus toerekeningsvatbaar.

08.45 uur: Goeiemorgen. Welkom bij onze liveblog over de laatste dag in het assisenproces tegen Kim De Gelder. Vandaag spreekt de jury zich uit over de schuldvraag en wordt de straf bepaald.

Herlees: Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood

Herlees hier de liveblog van de eerste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder mag niet gestraft worden’
Herlees hier de liveblog van de tweede zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ouders Kim De Gelder geweerd uit de rechtbank’
Herlees hier de liveblog van de derde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder schoffeert voorzitter’
Herlees hier de liveblog van de vierde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood’

Herlees hier de liveblog van de vijfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ik ben niet ziek, leg alstublieft uit wat mijn motief is, u kent het’

Herlees hier de liveblog van de zesde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Geef geen show’

Herlees hier de liveblog van de zevende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Nooit meer vrijkomen is slag in gezicht’

Herlees hier de liveblog van de achtste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘We moeten niet zoeken naar motief bij Kim De Gelder, maar naar een verklaring’

Herlees hier de liveblog van de negende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Hij bekeek mij met een lege blik, alsof ik de volgende was’

Herlees hier de liveblog van de tiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Familie slachtoffers uiten woede tegen De Gelder

Herlees hier de liveblog van de elfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ik sta op en ga slapen met een haatgevoel’

Herlees hier de liveblog van de twaalfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Leed slachtoffers ‘was niet wat ik wou bereiken’ (Kim De Gelder)

Herlees hier de liveblog van de dertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Eeuwige dankbaarheid voor de tantekes’

Herlees hier de liveblog van de veertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Je laat je kind niet vallen, nooit’

Herlees hier de liveblog van de vijftiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Haentjes over psychiater: ‘Zeer selectieve getuigenis”

Herlees hier de liveblog van de zestiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Psychiater: ‘Kim De Gelder is niet ziek, dat zag ik meteen’

Herlees hier de liveblog van de zeventiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Jef Vermassen: ‘Haat is het motief, maar Kim De Gelder heeft ook geheim motief’

Herlees hier de liveblog van de achttiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder is ziek, maar ook boosaardig’

Herlees hier de liveblog van de negentiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘De Gelder is een van de gevaarlijkste psychopaten ooit’

Herlees hier de liveblog van de twintigste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: De Gelder krijgt laatste woord: ‘Ik sluit mij aan bij mijn advocaat’

Lees hier de samenvatting van de eerste week assisenproces tegen Kim De Gelder: ‘De zes gezichten van Kim De Gelder: van vreemd tot ronduit bizar’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content