Herlees: ‘De Gelder is een van de gevaarlijkste psychopaten ooit’

© Belga
Simon Demeulemeester

Lees hier de liveblog over de negentiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder. ‘Gij zijt nog te laf om u op te hangen. Moed genoeg om de meest weerloze wezens te steken. Maar om u op te hangen…’

Liveblog assisen Kim De Gelder door Simon Demeulemeester.

Lees ook:

OPINIE Jan Nolf: ‘Wie moet het finaal voor het zeggen hebben: rechter of psychiater?
OPINIE Jan Nolf: ‘De nieuwe gevangenis: van pakhuis naar (t)huis
ANALYSE Chris De Stoop: Drie vragen aan Chris De Stoop: ‘Je kan nooit alle drama’s voorkomen
OPINIE Kristien Van Vaerenbergh: ‘Vervang de assisenprocedure en de volksjury
OPINIE Renaat Landuyt: ‘Het proces van het assisenproces
OPINIE Stefaan De Clerck: ‘Vier suggesties om Justitie te hervormen
OPINIE Jan Nolf: Jury van passie, perversie en psychiatrie: de loterij
OPINIE John Maes: Zin en onzin van straf
OPINIE Piet Van Eeckhaut: Vier gedachten over het assisenhof
OPINIE Piet Buysse: Hoofdstuk afsluiten om een nieuw te schrijven
OPINIE Bart Tommelein: Geen mediacircus alstublieft

Hierbij beëindigen wij onze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen. Vandaag werden de pleidooien van de verdediging afgerond. Zoals verwacht klonk een eensgezinde oproep aan de jury om De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren. Meesters Nina Van Eeckhaut en Nadine Maes haalden bijwijlen fors uit naar De Gelder: “Ge zijt te laf om u op te hangen.”

In zijn requisitoir ging procureur Yves Van Den Berge door op dat elan. In een steeds scherper en soms indrukwekkend wordend betoog nagelde hij De Gelder vast als gevaarlijke psychopaat, die uniek is in de geschiedenis. Hij smeekte de jury De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren, omdat dat gezien zijn psychopatische karakter de beste garantie is om hem voorgoed uit de samenleving te houden.

Morgen komt meester Jaak Haentjes aan het woord. Hij zal, naar verwachting, pleiten voor ontoerekeningsvatbaarheid. Het staat buiten kijf dat hij daaraan een zware kluif zal hebben. De afgelopen drie dagen waren immers een tsunami aan ‘bewijzen’, het een al overtuigender dan het ander, dat De Gelder een psychopaat is van het zuiverste water, en geen zieke die van de realiteit is afgesneden.

18.15 uur De voorzitter schorst de zitting tot morgenochtend. Kim De Gelder discussieert even met de politieagenten die hem begeleiden. Het lijkt alsof hij nog met Haentjes wil praten, maar ze laten het hem niet toe.

18.14 uur “Als ik naar hier rijd, passeer ik een kleuterschool. Op een bord staat een kindje met daarnaast een vlindertje. Er staat een treffende tekst die de bedoeling van dit proces samenvat: ‘Want ieder kinderhart is een stukje paradijs’.”

18.13 uur “Dames en heren, stuur de sklachtoffers alstublieft niet naar huis met het idee dat de dood van hun geliefden het gevolg was van toeval, van een ziekte. Dat de dader hem zelf niet schuldig moet voelen.”

18.12 uur “Dames en heren van de jury, als u de schuldvraag wordt voorgelegd, dan moet u ‘ja’ antwoorden op vragen 1 tot en met 54 (Schuldig aan vier moorden, 25 pogingen tot moord en 25 pogingen tot moord met voorbedachten rade, red.)”

18.11 uur “Meneer De Gelder, gij hebt onschuldige mensen van hun leven beroofd, fysiek en psychisch gekwetst. Gij moest maar één regel volgen: Gij zult niet doden. Meer nog, gij hebt weerlozen vermoord.”

18.09 uur “De psychopaat De Gelder heeft veel genomen en niets gegeven. Hij heeft alles genomen van zijn familie, van zijn ouders, broer en zus, van zijn vrienden, van zijn advocaat waarschijnlijk. Hij heeft veel slachtoffers gemaakt. 100, 500, 1.000, de hele maatschappij. Hij heeft veel levenskwaliteit afgenomen. Ze moeten naar kinesisten, de verzekering komt niet meer tussen. En materieel, het proces kost nu al 250.000 euro. Een gedetineerde kost 200 euro per dag. Begin maar te rekenen. Daar zit de man van 6 miljoen euro.”

18.06 uur “Mijn advies, als u ooit voorkomt voor zo’n uitvoeringsrechtbank, ik beloof dat aan de slachtoffers, zal vernietigend zijn. Want wij kennen u.”

18.03 uur “Er zijn meer criteria om vrij te komen bij gevangenisstraf. Er is een tijdscriterium. De wet is gisteren gewijzigd. Er moet minimum 15 jaar gedaan worden, er komt 5 jaar bij. De wet zegt dat een veroordeelde die voor een strafuitvoeringsrechtbank komt, moet kunnen aantonen dat er geen tegenbewijzen zijn. Als de strafuitvoeringsrechtbank denkt dat er nog een risico is op ricidive, dan kan het vrijlating weigeren. We hebben hier met een psychopaat te maken, een slechte persoonlijkheid, antisociaal. Bij alle zware delicten, zeker levensdelicten, wordt steeds een test daarop gedaan. Is de prognose van zo’n PCLR-test negatief, dan durft geen enkele strafuitvoeringsrechtbank hem vrijlaten.”

17.57 uur “Dames en heren, psychopaten horen een straf te krijgen. Niet alleen omdat ze schuldig zijn. Maar ook omdat we de maatschappij moeten beschermen. Alstublieft, ik zal op mijn knieën zitten. Ik leg het u uit: gevangenis is een straf, internering is een beschermingsmaatregel ten aanzien van een ernstig zieke. (…) De geïnterneerde wordt vrijgesteld als zijn geestestoestand het toelaat, dat staat zo in de wet. (…) We weten uit eerdere verslagen, uit het onderzoek, … dat hij niet ernstig ziek is. Hij kan dus, nu ga ik wat kort door de bocht, na het arrest vrijkomen. Natuurlijk zal het comité dat daarover moet oordelen hem niet snel zal vrijlaten, maar het zal wel aan de orde komen. Waarom? Vanuit zijn psychopatie, vanuit zijn victimisatie zal hij leren. Hij gaat zich conformeren, hij gaat goed gedrag veinzen, hij gaat open staan voor alle theorieën die men hem aanbiedt, ook al gelooft hij er niet in. Hij haat therapieën ondergaan, hij gaat eruit leren, hij zal nog veel manipulatiever worden. Veel psychopaten raken zo vrij.”

17.51 uur “Opgepast: psychopaten kunnen dan wel niet veranderen, ze kunnen wel respect, goede trouw, … simuleren. (…) We zitten met de ergste psychopaat die we kunnen hebben. Bovendien, en dat is ook uniek, kan hij enorm goed zichzelf victimiseren. Hij is het grote slachtoffer. Herinner u wat hij zei toen de voorzitter hem vroeg wat de beelden hem deden: ‘Ik heb het de laatste tijd erg moeilijk.’ Of de vraag van de jury of hij het moeilijk heeft: ‘Ja, ik had beter tjd gestoken in het verbeteren van mijn levenskwaliteit.’ Weeral zichzelf. De voorzitter vroeg wat het doel was van de doelwittenlijst, antwoord: ‘Als ik antwoord, steek ik mezelf nog dieper in de put.’ Opnieuw zichzelf. Hij vroeg aan de agent die hem oppakte of het klopt dat hij naar hem grijnsde. Na dat bloedbad, vindt hij het erg dat iemand naar hem grijnst. Dat victimiseren, bovenop zijn psychopatie, maakt hem een van de gevaarlijkste criminelen ooit.”

17.47 uur “Oppervlakkige charme, een gladde prater als het hem iets opbrengt: u hebt de gevangenisdirecteur gehoord. Een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde: hij zei vaak dat hij slimmer is dan ons. Pathologisch liegen: zijn baas is er nog niet goed van dat hij zich heeft laten beetnemen. List, bedrog, manipulatie: dat hebben we gezien. Kil, gebrek aan empathie: dat hebben de slachtoffers ervaren. Geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag: de schuld steekt hij op zijn ouders, de maatscvhappij en de stemmen. Op die items scoort De Gelder hoog. Hij is dus een psychopaat avant la lettre. Bovendien zijn de prognoses op karakterwijziging negatief. Waarom zouden zij openstaan voor therapie, waarom zouden ze luisteren naar iemand die ze als intellectueel minder zien.”

17.43 uur “Dames en heren, wij allemaal horen stemmen. Wij hebben gelukkig een innerlijke stem, ons geweten. Die doet ons schuldig voelen als we afwijken van de norm. Als wij door het rode licht rijden, dan denken we ‘Oei, dat is gevaarlijk voor iemand’. We zeggen soms, als we kwaad zijn op iemand: ‘Als ik hem zie, dan sla ik hem dood.’ Maar die stem tempert ons. De Gelder heeft bewust zijn geweten uitgeschakeld. Hij leerde dat en hij kan dat nu nog altijd.”

17.41 uur “Kim De Gelder is jammer genoeg uniek. Ik ken geen enkele psychopaat die zuch op baby’s gestort heeft. Wel op kinderen, omdat die hen kunnen ergeren. Dat zijn reactieve psychopaten. Neen, hi heeft zich op baby’s gestort. Hij was gefrustreerd, voelde zich niet begrepen door de domme medemens. Dan zoeken ze vergelding, dan storten ze zich op de maatschappij. Om het even wie. Hij is de psychopaat die zich richt op mensen die hij niet kent, ook uniek voor een psychopaat.”

17.39 uur “Een psychopaat neemt, hij geeft niet. Of toch wel: verdriet, onheil, bloed. Hij heeft een opgeblazen gevoel van zichzelf, ziet zichzelf als een hoger wezen.”

17.35 uur “Neurobiologen waarschuwden dat het gedrag niet af te leiden valt uit onze grijze massa. Dat is correct. We gaan het gedrag toch niet herleiden tot enkele chemische processen?”

17.32 uur “Zij zegden dat die dekmantel van de watercontroleur een bewijs is van zijn gespleten persoonlijkheid. Ze gaan voorbij aan het feit dat dat gewoon een goede manier is om binnen te geraken. Dat extrapoleren zij naar zijn persoonlijkheid. Of dat hij persartikelen bijhoudt om zich te vergewissen dat hij het gedaan heeft? Dan moet je mij uitleggen hoe ze verklaren dat hij ook een mapje aanmaakte voor te plegen misdaden. Dan betekent dat hij dat aanmaakte om zich te vergewissen dat hij iets wat hij nog niet gedaan heeft, niet gedaan heeft. Je moet dat eens proberen, denken aan iets dat je niet gedaan hebt. Rare jongens, die psychologen.”

10.31 uur De procureur formuleer tkritiek op de psychologen van de verdediging: “Zij hebben hun kennis verkeerd aangewend om vanuit de feiten te komen tot hetzelfde dom argument dat hij niet anders kan dan leven in een waansysteem gezien die feiten.”

17.23 uur “Toen hij de sirenes hoorde en wegvluchtte, heeft hij nog nagetrapt naar de kindjes. Uit frustratie dat hij niet nog meer slachtoffers had gemaakt?”. De Gelder schudt zijn hoofd: ‘nee’.

17.21 uur “In ons strafrecht geldt het principe: geen boete zonder schuld. Hij heeft schuld, want hij had voldoende verstand, controle op zijn daden, wilsvrijheid en kon een oordeel vormen.”

17.19 uur “Het is u duidelijk gesteld in het advies van het college van gerechtspsychiaters dat hij niet handelde in een vlaag van zinsverbijstering. Hij is geestesgestoord, maar niet in die mate dat hij zijn daden niet kon controleren. Zo simpel is het.”

17.18 uur “Doorheen die vier jaren heb ik een constante gezien: alle mensen in Fabeltjesland hebben heldendaden gesteld. Die werden hier nog veruitwendigd door de serene getuigenissen, ondanks het tarten van die man. Dat zijn de echte heldendaden.”

17.14 uur “De Gelder zei dat hij de moord op de familie van Westerlaken niet heeft begaan omdat hij geen deur vond, een omstandigheid buiten zijn wil. Alleen die deden hem falen. Hij ging gefrustreerd naar huis. Her werd aan de voorwaarden voldaan om van voorbedachtheid te spreken.”

17.09 uur “Kim De Gelder beschikte over een minimum aan logisch denkvermogen, een element van voorbedachtheid. Een ander element is dat er een zeker tijdsverloop is tussen de plannen en het uitvoeren, daar is hier zeker sprake van.”

17.07 uur “Om de zeven minuten durende horror te beschrijven, zou ik zeven uren nodig hebben. ’s Avonds speelt hetzelfde: in Dendermonde speelt een horrorfilm. De Gelder gaat niet naar een comedy show, hij speelt zelf komedie. Maar geen stand up-comedy, want hij veinst dat hij niet kan opstaan.”

17.06 uur “Kan iemand de hemel die de kinderverzorgsters creëren in een hel veranderen? Ja. Hij dacht niet aan de fruitpap, wel aan bijlen. Hij dacht niet aan knuffels, wel aan zijn frustratie. Hij was even geconcentreerd als de tantekes.”

16.59 uur “Bij hem was het ’s avonds komedie. Bij Jef thuis was het horror. (…) Kan iemand mij zeggen wanneer hij die dag zijn gedachten niet op orde had? Ik weet van moordenaars dat ze instuiken na een moord. Alleen psychopaten stuiken niet in, zij worden daar een beetje kalm van.”

16.54 uur “Jef heeft nooit nog zijn eigen thuis mogen ervaren. De dorpel van zijn huis is nooit meer het begin geweest van thuiskomen;”

16.53 uur “Jef kijkt nog eens naar zijn vrouw. Ze ligt op de zetel in de krant te lezen en naar het journaal te kijken. Dat is het laatste dat Jef zag van zijn vrouw. ’s Avonds is ze zelf op het journaal.”

16.50 uur “Ik heb hier nog nooit zo’n voorbereiding gezien.”

16.49 uur “Het aanmaken van een mapje voor volgende aanslag en een kadertje voor een scorebord: dat is mentaal de grootst mogelijke voorbereiding voor de moorden. (…) Het schema doet u volgen.”

16.46 uur “Het aanmaken van de volgende map voor de aanslagen, waarin hij dan persartikelen zou opslaan, en zijn scorebord met aantal doden en gewonden: dat zijn al zijn voorbereidingen.”

16.45 uur “De poging tot moord bij het eerste gezin in Vrasene was start to kill deel 1. De moord op Elza, jammer genoeg gelukt, was start to kill deel 2.”

16.43 uur “Ik wil de nadruk leggen op de geestelijke voorbereiding. Die is erg bijzonder en maakt van hem de gevaarlijke psychopaat die hij was en is. Wat waren ze? Hij heeft tijd genomen om zijn daden te kunnen uitvoeren, hij nam ontslag. Hij is beginnen trainen om kalm te blijven; hij deed ademhalingsoefeningen, is gaan acclimatiseren, hij heeft geoefend op fietsen met zijn kogelvrije vest.”

16.42 uur “In mijn akte van beschuldiging heb ik een profiel van psychopaat niet vernoemd, omdat dat te subjectief zou geweest zijn. Maar, dames en heren, dat profiel is overtuigend bevestigd.”

16.38 uur “Door te spreken over paniek in Fabeltjesland, wil hij eigenlijk de schuld afwentelen op de kinderverzorgsters.” De Gelder schudt neen. “Ik spreek hier nu al over gewetenloosheid, over zwart sarcasme.”

16.36 uur De procureur noemt Kim De Gelder, Kim De Vergelder. De Gelder kijkt hem vreemd aan. In het begin van het proces heeft De Gelder twee maal de procureur in zijn vizier genomen. Hij zei dat de procureur zat te lachen met de foto’s van de dode Elza Van Raemdonck.

16.35 uur De procureur vraagt de jury om ‘ja’ te antwoorden op de vragen over schuld.

16.31 uur “We moeten niet te uitvoerig zijn, omdat de beschuldigde bekentenissen heeft afgelegd naar de materialiteit van de misdrijven.”

16.33 uur “Toen ik de eerste bevindingen van de huiszoekingen en de analyse van zijn computer kreeg, viel nog een deel van zijn zotskap af. (…) Toen ik de link zag met Elza Van Raemdonck, wist ik het zeker: we zitten met een echte. Maar dan een psychopaat. Dat is enkel bevestigd door het onderzoek en het proces.”

16.29 uur “Toen ik in Fabeltjesland kwam, zei ik: ‘Dat moet een zot zijn.’ ’s Avonds, gelukkig werd hij snel gevat, viel al een deel van die zotskap af. (…) Ik zag hem ontspannen toen hij dacht dat we hem niet zagen. Gelukkig wist hij niet dat er camera’s hingen, anders had hij ons ook voor de gek gehouden.”

16.28 uur “Een maatschappij is niet gebouwd, niet voorzien op zoiets. Een maatschappij kan daar niet tegen. Hoe moet het dan geweest zijn voor de individuele leden van de maatschappij die direct dit meemaakten? (…) Ik zal wijzen op hoe vreselijk die misdaden zijn. (…) Ik ga op zoek naar gerechtigheid.”

16.26 uur “Het begon allemaal met een onduidelijke telefoon vanuit Dendermonde. (…) Het was een apocalyps van bloed en chaos. Ik was er met Siegfried. Hij is twee maal zo groot en twee maal zo breed als ik en hij heeft lang haar. Alles wat ik niet ben of heb, is of heeft Siegfried. Hij heeft het 10 minuten uitgehouden in Fabeltjesland. Hoe moet het dan niet geweest zijn voor de slachtoffers.”

16.24 uur “In films ben ik meestal de boze man die enkel het slechte ziet in de verdachte. Dat is zeker niet waar. Ik heb al vaak gevorderd met inachtneming van verzachtende omstandigheden en enig begrip. Ik vrees dat ik dat vandaag niet ga kunnen doen.”

16.22 uur De voorzitter onderbreekt de procureur om aan De Gelder te vragen om de zitting niet te storen. Die staat recht en zegt: “Ik zeg toch niets?” De voorzitter zegt dat hij niet de aandacht moet afleiden van het requisitoir. “Ik denk dat de mensen wel luisteren naar de procureur,” antwoordt De Gelder.

16.21 uur “Ik ga u vragen in mijn requisitoir om Kim De Gelder schuldig te verklaren aan alle misdrijven die hem ten laste worden gelegd. (…) Ik zal de feiten juridisch moeten kaderen. maal moord en 25 maal poging tot moord.”

16.19 uur “Pleiten na 25 advocaten is als vragen aan uw gasten na een zevengangenmenu of ze nog aperitiefhapjes willen. Ik ga dus niet pleiten, maar vorderen. Ik volg al vier jaar objectief het proces, ik heb geen banden met de slachtoffers. Natuurlijk voel ik wel met hen mee.”

16.17 uur “De jury die begint is nooit de jury die eindigt. U zal zich gaandeweg een beeld gevormd hebben van de beschuldigde. U bent in deze zaak de rechtstreekse vertegenwoordiger van het volk, de natie, de rechtstaat.”

16.16 uur De Gelder staart voor zich uit en wiegt zachtjes met zijn hoofd.

16.15 uur Procureur Yves Van Den Berge begint aan zijn requisitoir. “Dankzij uw leiding,voorzitter, is dit proces eerlijk verlopen.”

15.40 De zitting wordt even geschorst.

15.37 uur “Mensen met psychoses hebben een vast ziektebeeld. Ze horen stemmen, hebben achtervolgingswaanzin, een liefdesobsessie, … Dat zit altijd op hetzelfde niveau. Bij hem is dat niet zo. (…) Op het moment dat hij nog thuis woont heeft hij zogezegd slaapproblemen. Maar in zijn chatsessies lezen we dat slapen zijn hobby is, dat hij overal dutjes kan doen, dat hij erg graag laat opzit. Hij wou niet aangeraakt worden door zijn ouders. Maar over knuffelen schrijft hij naar dat meisje dat het de beste methode is om iets gedaan te krijgen. Dat is dus de angstige man die door niemand wil aangeraakt worden. Vergiftingwaan? Dat glaasje water hier? Het zit hier vol potentiële vijanden. Als hij hier binnenkomt, hij heeft nog nooit dat glaasje gecontroleerd. Mocht ik vergiftigingswanen hebben, ik zou nooit een flesje aannemen van de bode, die hoort bij Justitie. Vergiftigingswaan? Mon oeil. Manipulatie is het.”

15.32 uur “Ik ben rotsvast overtuigd dat deze man een manipulator is zoals we ze nog niet veel gezien hebben. Ik heb ooit een man verdedigd die iemand vermoorde op bevel van een worm. Die gaf een verwarde indruk, er is psychose en schizofrenie vastgesteld. Die mens heeft zijn eigen keel overgesneden, niet te diep, om die worm vrij te laten. Die man werd geïnterneerd. Maar hij had mij goed liggen, want eenmaal de beroepsperiode voorbij was, was er geen worm meer. (…) Daarom meester Haentjes, ik kijk heel vriendelijk naar u, let op. Laat u niet in de maling nemen, door iemand die zich anders gedraagt bij alles psychiaters.”

15.25 uur “Louter en alleen doordat iemand niet thuis is heeft hij niemand vermoord. Dan begrijp ik niet dat u gelooft dat Andy’ke, een veertienjarige, het zou overleefd hebben. Dan moet u neen zeggen. (…) Ik wil niet meemaken dat morgen iemand in mijn bureau zit, klaar om mij af te knallen, maar ik ben er niet, dat hij dan niet strafbaar is. Neen. Toeval bestaat niet in ons strafwetboek. U bent allemaal verplicht om ja te antwoorden op de vraag of hij een poging tot moord deed.”

15.24 uur “Een hond is tien keer gevaarlijker dan een bejaarde vrouw, dan een weerloze baby. Dat is de reden waarom je afgezien hebt van de moord bij het gezin Van Der Westerlaken. (…) Dat is het gemene vernuft van die man.”

15.12 uur “De subjectieve leer kijkt in je hoofd: van zodra je een wapen koopt en een plan maakt om iemand te doden, dan ben je schuldig. Volgens de objectieve leer moet je eerst je mes oppakken en naar de deur stappen om je buur te gaan vermoorden, om schuldig bevonden te worden. Daarover ga ik met meester Haentjes discussiëren. Een Cassatie-arrest zegt dat in België een mengeling moet gebruikt worden.”

15.03 uur Meester Walter Damen komt als afsluiter. “Ik hou eraan u, meneer de voorzitter, te bedanken voor de absoluut serene sfeer van deze zitting. (…) Ik zou ook de gerechtsbode willen bedanken. Ook u meester Haentjes, u had alle mogelijke middelen om hier een juridisch steekspel van te maken. U hebt dat niet gedaan. U heeft meteen gezegd dat u voor krankzinnigheid gaat, u heeft altijd uw kaarten op tafel gelegd. We moeten echter de degens kruisen over een onderwerp. De moordpoging op het gezin Van Der Westerlaken wordt betwist. Dat verbaasde mij.”

15.02 uur “De enige garantie om die man zijn verdiende loon te geven, is hem schuldig verklaren voor alle zaken waarvoor hij vervolgd wordt.”

15.01 uur “We weten zeker dat zijn hersenen niet goed doorbloed zijn. We weten echter ook dat niet elke schizofreen dat heeft, anders was dat wel gezegd. Met andere woorden: het bewijst iets, misschien zelfs zijn bizarre gedrag, maar geen schizofrenie.”

14.56 uur “Een psychose doe je niet van 9 tot 5. Die doe je niet alleen thuis.”

14.53 uur “Een psychose wil zeggen dat iemand los is van de wereld. Ik heb de moordenaar van imam Achrak verdedigd. Hij zat in een psychose. Die man zag vogeltjes in zijn cel. Hij had het idee dat Achrak hem al jaren bespiedde en hij moest er eindelijk aan. (…) Iemand die in een psychose gaat, zit in een andere cockpit van het leven. Die ervaart de werkelijkheid zoals hij denkt dat ze is. Wij zien hem vreemde bewegingen maken, wij zien dat dat vreemd gedrag is. De kroongetuigen van dit proces, dames en heren van de jury, zijn ouders, hebben mij niet kunnen overtuigen dat De Gelder aan een psychose leed. Dat is het eerste bewijs dat hij niet krankzinnig is.”

14.52 uur “Vroeger behandelde men schizofrenen niet met medicatie, maar met een lobotomie. Ze maakten het voorste deel van de hersenen los van het achterste. Er zullen veel mensen zijn die dat willen voor De Gelder. Er zullen er ook zijn die dat graag zelf zullen doen. Gelukkig doen we dat niet meer.”

14.47 uur “Ik twijfelde, maar ik twijfel niet meer. (…) Hij is niet schizofreen. (…) Schizofrenie is een ernstige disfunctie in de samenhang van het denken van iemand. Wie kwam eerst met die diagnose? Niet de dokters en psychologen die hem het eerst zagen. Het was zijn moeder. Ze heeft voor zichzelf, via boeken en opzoekingen op het internet, een diagnose gemaakt. Ik begrijp dat. Ook de dokter-broer heeft dat aangevuurd, door elk weekend te pleiten voor opname. (…) Het is bijna logisch dat ze zich vergist heeft. De diagnose is in het dossier geslopen toen hij niets wou zeggen tegen de verhoorders, en zijn moeder zei dat hij een schizofreen was. We hebben niets anders gedaan dan te vechten tegen dat bizarre spook dat in het dossier is geslopen.”

14.45 uur “Ik voelde me, samen met meester Van Hende, de Waldorf and Statler, misschien minder grappig. Wij begonnen vaak te praten en dachten dat we het wisten. Om te besluiten dat we het niet weten. Zoals Waldorf and Statler doen, ze beginnen met te zeggen hoe goed het was en eindigen met hoe slecht het was.”

14.42 uur “Hij heeft vanuit die haat die aanslag gepleegd. Ik gebruik dat woord bewust, want zijn doel was zoveel mogelijk te doden. Oorlog, terreur zaaien. Er moest een schokgolf door Sint-Gillis Dendermonde gaan. Het was een aanslag op het sociale weefsel.”

14.37 uur “Ik heb ook een motief gevonden. Of het juist is, dat weet ik niet. Maar het is voor mij het meest aanvaardbare. Iedereen heeft een antwoord nodig om te kunnen begrijpen. (…) Ik ga niet de feiten herhalen. Er is maar een ding dat belangrijk is. Mijn cliënten wisten heel goed wat belangrijk was. Dat moment op het terras. Ze hadden daar een vraag over. Ze wou weten of hij linkshandig of rechtshandig was. Ik begreep die vraag niet. Maar als je kijkt naar de wondes, dan kun je daaruit afleiden of hij haar (het dochtertje van Luyckx’ cliënte, red.) in de ogen heeft kunnen kijken. (…) Ik pleit met veel nederigheid, want er zitten mensen in de zaal met een onnoemelijk verdriet. Mijn cliënten voelen zich schuldig als ze gelukkig zijn.”

14.34 uur “Het is gevaarlijk om enkel op die 20.000 pagina’s af te gaan. Ik wil die man zien, peilen, voelen. We moeten het kwaad kunnen benoemen, er is vanalles gezegd: een schizofreen, een narcist, een psychopaat, een manisch depressieve, een zot, … Pas als we het kwaad kunnen benoemen, kunnen we er mee leven. (…) Wat dit proces heeft aangetoond, is niet het faillissement van de gerechtspsychiatrie. Want zij hebben geen zwartwit-antwoord gegeven, maar vaal een genuanceerd beeld geschetst. Maar wel het faillissement van de wetgeving, die gedateerd is en u verplicht zwartwit te antwoorden.”

14.29 uur “Dames en heren, voor u staat een getormenteerd advocaat. Mijn cliënten vroegen vaak wat ik ervan dacht. Ik sta vaak slachtoffers bij, maar even vaak daders. Men kan soms erg moeilijk een oordeel vellen. Het is nooit zwart-wit. Men moet in het hoofd van een dader kunnen kijken, en die ook buiten het dossier bekijken. (…) Ik heb De Gelder gezien op de raadkamer. Hij was daar in een staat van mutisme. Ik ben met mijn cliënten overeengekomen onbevooroordeeld naar hier te komen. (…) Ik heb de luxe dossiers te kunnen weigeren. Ik heb de luxe te kunnen pleiten voor iets waar ik mijzelf kan in vinden. (…) Ik ben een ongelovige Thomas, geen jukebox die het liedje speelt dat je koos. (…) Als men niet twijfelt, kan je niet kritisch zijn. Twijfel is de schaduw van de waarheid.”

14.28 uur “Het proces was nodig, ongeacht de uitkomst. Dat verwoordt wat mijn cliënten denken. Zij werden niet enkel met juridische vragen geconfronteerd voor, maar ook tijdens het proces.”

14.27 uur “Ik stel mijzelf de 110e vraag. Maakt een pleidooi nog enig verschil? Velen van jullie hadden wellicht al een idee. Zal ik, de 25e, nog een verschil maken?”

14.22 uur Meester Kris Luyckx start zijn pleidooi met een citaat van Mattheüs uit de Bijbel. Daarna reflecteert hij over het proces, hij zegt dat het een zoektocht naar waarheid en drijfveren.

12.52 uur De voorzitter geeft de planning: na de middag komen meesters Luyckx en Damen. Na een pauze volgt dan het requisitoir van de procureur. Donderdag is voorbehouden voor de verdediging. Kim De Gelder krijgt dan het laatste woord. Op vrijdag volgt het antwoord op de schuldvraag en de vragen of De Gelder toerekeningsvatbaar is. De zitting is geschorst.

12.49 uur “Geef aan die ouders de zielenrust dat De Gelder nooit ‘genezen’ kan verklaard worden.”

12.48 uur Meester Nadine Maes zegt aan de jury dat de procureur, Yves Van Den Berge, onafhankelijk zal spreken deze namiddag. “Los van enig belang.”

12.47 uur “Zelfs mijn dochtertje, die geen slachtoffer is, vroeg me of De Gelder toch zou ‘begraven’ worden. En het enige dat ik kon zeggen, was: ‘Ik hoop het, poppemieke.’

12.35 uur “De vernietigende kracht van orkaan De Gelder is werkelijk ongezien. Daar lig je dan als kind, bloedend, te vergaan van de pijn.”

12.31 uur “Hier is gesproken over de polsslag van De Gelder. Eerlijk gezegd, dat interesseert mij niet. Hoe hard heeft het hartje van die kinderen (de kinderen die zij vertegenwoordigt, red.)geklopt? Ze zijn weggelopen. Wat heeft hij gedaan, de lafaard? Een van de kinderen heeft hij gestampt! Hij had haar beet, klem onder zijn voet. Zijn voetafdruk stond in haar been. Met een mes met afgebroken punt haalt hij twee keer uit naar een kind dat onder zijn voet zit. Hij haalt uit naar haar borststreek. Een wonder dat het afketste op haar rib, daarna nog eens in haar nek en hals. De lafaard! Ik wil het niet en ik kan het niet: mij de pijn en de angst van die kinderen voorstellen.”

12.30 uur Meester Jaak Haentjes is afwezig op de zitting, hij wordt vervangen door zijn zoon. Meester Haentjes moet deze middag zijn pleidooi houden.

12.23 uur “Zelfs meester Haentjes, ik heb er veel respect voor, heeft hij gemanipuleerd. In de cel zegt hij ‘De dommeriken geloven mij.’ Als dat niet de ultieme belediging is.”

12.22 uur “In mijn ogen is De Gelder een gefrustreerde nobody die zich in de kijker wou werken. Hij zei het zelf: ‘Mijn leven heeft geen waarde meer’ Hoe jammer.”

12.18 uur “Deskundigen geven rechters, jullie dames en heren van de jury, advies. De rechters beslissen, jullie hakken de knoop door. Ik zou willen vragen, dames en heren van de jury, maakt het niet nodeloos ingewikkeld. Gebruik uw gezond verstand, meer is dat niet. Volg uw intuïtie, redeneer met uw hersenen, volg uw buikgevoel. Neem dat mee in uw beraad.”

12.16 uur “Nu moet het gedaan zijn met zijn ego te strelen, zijn zucht naar roem en faam te dienen. Laten we hem uit ons collectief geheugen wissen en in een vergeetput steken. Liefst achter de tralies van een gevangenis.”

12.14 uur “Meester Lucykx en ikzelf hebben snel de illusie weggenomen bij onze cliënten dat ze een motief, een antwoord zouden krijgen. (…) Ik ben blij dat het proces toch een beetje helend mocht zijn voor onze cliënten. Ik vergeet nooit dat een van de cliënten zeiden: ‘Het is hard, we zullen het nooit vergeten… Maar, meester, ik heb het hem toch eens kunnen zeggen, hé!’ Dat doet mij deugd. Toen waren ze er niet bij om op te komen voor hun kind, maar dan wel.”

12.11 uur “Ik zie het voor mij. Zijn ultieme droom. Zijn memoires: ‘Ik, Kim De Gelder’. De ultieme kick van de eeuwige roem, wat hij altijd wilde. Het is hem jammer genoeg gelukt. De beelden zijn de wereld rondgegaan. Hij zal niet op de wall of fame hangen, maar wel op de wall of shame. (…) Het is eenvoudig: zijn niet te verzadigen zucht naar aandacht. Sommigen zoeken die op een positieve manier, die worden dan bijvoorbeeld advocaat, anderen gaan zich afspiegelen naar rolmodellen. We hoorden ze al: Ted Bundy, Freddy Horion. Maar het kat-en-muis-spelletje stopt hier. Hij heeft kans op kans gekregen, en wat heeft hij gedaan? Hij heeft iedereen hier uitgelachen.”

12.05 uur “Chapeau! Chapeau! In de eerste plaats een chapeau aan jullie allemaal van de jury. Chapeau. Een grote chapeau! Ook aan zij, die met zoveel woede en verdriet, toch zo sereen een getuigenis zijn komen afleggen. Tot slot een derde chapeau, weliswaar een cynische. Goed geprobeerd, werkelijk. Hij is erin geslaagd om vanaf het begin van de feiten tot nu, alle poppetjes rond zijn persoontje te doen dansen. Ik heb nog nooit zoveel verdriet, ellende, immens veel leed gezien in een dossier. Ik heb ook nog nooit gezien dat zoveel eieren onder een beschuldigde gelegd werden. Iedereen hing aan zijn lippen. Dat hij de culot heeft gehad, ik heb op mijn tanden moeten bijten, dat hij de pretentie heeft gehad om te zeggen ‘Ik wil er wel iets over zeggen, maar nu nog niet’. Deze man, die een angstpsychose door kinderopvangen in het land heeft gejaagd en zoveel kapot heeft gemaakt, geniet ervan. (…) Ik weet waarom: hij wil wachten op zijn moment.”

12.04 uur Meester Nadine Maes houdt het laatste pleidooi van deze voormiddag.

12.01 uur “Ten vierde: ondanks de gruwel,ben ik gecharmeerd geweest door de kracht van de slachtoffers. Dat ze zich niet zouden laten kapotmaken.”

11.57 uur “Ten derde: het verschil intussen de gerechtsdeskundigen en die van de verdediging. De gerechtsdeskundigen hebben De Gelder 26 keer onderzocht, van bij het begin. De experts van de verdediging baseerden zich, dat zeiden zelf, op wat de ouders zeiden, op de synthese van het strafdossier en op het besluit van de gerechtspsychiaters. Die laatste hebben ook lang gedebatteerd, dat siert hen. Dokter Cosyns heeft getwijfeld, maar is overtuigd geraakt. De experten van de evrdediging zijn nooit vanuit het onderzoek bvertyrokken. Zij hebben iets geconcludeerd en zijn van daaruit op zoek gegaan naar de reden.”

11.56 uur “Ten tweede kan hij blijven manipuleren. Door naar getuigen te kijken, door niet te antwoorden. Dat raakt zovele mensen. Het is daarenboven opvallend dat zijn aanwezigheid alleen, zijn blik, zijn nietszeggen, manipuleert. Zelfs zijn voormalige beste vriend neemt nog antidepressiva en is wenend naar huis gegaan. De Gelder is in staat om in het extreme te manipuleren.”

11.53 uur “Ik wil zeer kort vier punten overlopen. Impressies, waarbij ik gepoogd heb mij in uw plaats te stellen. Ten eerste: Ik had heel goed zicht op Kim De Gelder. Wat mij opviel is dat hij het proces aandachtog volgde, hij weet waar het ove rgaat. Hij zocht regelmatig oogcontact met de getuigen. Hij lachte op luchtige opmerkingen. Hij was verontwaardigd, lachte, overlegde met zijn raadsman. Maar als hij een moeilijke vraag hoorde, dan staarde hij plots voor zich uit. En dat kon hij lang volhouden. We hebben dit veel gezien. En dan moeten wij aanhoren van de verdediging dat zijn waarneming al jaren aan het aftakelen is.”

11.44 uur Meester Patrick Van Lembergen vertegenwoordigt het OCMW van Dendermonde: “In het kader van hun ruime opdracht zorgden zij voor de inrichting en werking van Fabeltjesland. (…) Zij hebben ook schade geleden.”

11.41 uur “De beschuldigde heeft gekozen voor een mes, wetende dat dat niet kan blokkeren. Hij is dus zeer precies, zeer planmatig tewerkgegaan.”

11.38 uur De Mulder getuigt dat zijn cliënt in de nacht na de feiten fysiek en mentaal onwel wordt. Hij heeft last van fysieke en psychosomatische klachten. Hij zal zo’n 400 tot 500 dagen werkonbekwaam zijn door het post-traumatischstresssyndroom. “Mijn cliënt wenst zich te verontschuldigen dat hij zich burgerlijke partij stelt. Maar hij krijgt geen gehoor meer bij zijn werkgever. Ook een doorwinterde politeagent kan hier last van krijgen. Hij heeft hartklachten, slaapt slecht, moet elke avond kokhalzen als hij zijn uniform uitdoet, …”

11.31 uur Meester Siegfried De Mulder vertegenwoordigt een politieagent die het eerste onderzoek deed in Fabeltjesland.

11.30 uur “Ik meen dat u moeilijk anders kunt, en ik heb daar het vertrouwen in, dan deze man schuldig verklaren.

11.22 uur “Wat is nu het verschill voor ons, de burgerlijke partijen, tussen toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid? Als u zegt dat die man toerekeningsvatbaar is, dan zegt u dat hij schuld treft. De slachtoffers krijgen dan een zekere loutering, omdat zij de schuld kunnen aantonen in persoon. Zegt u dat hij niet toerekeningsvatbaar is, dan zegt u dat hij een slachtoffer is. Dan is hij op gelijk niveau van de slachtoffers een slachtoffer. In dat geval mag niemand Kim De Gelder met de vinger wijzen. Want hij is gelijkgesteld met de slachtoffers in de zaal. Meteen heeft hij ook recht op de verzorging, de beste verzorging.”

11.20 uur “Naar mijn gevoel, wat u ook beslist, die man gaan we nooit meer zien in de maatschappij. Zijn geest is aan degeneratie uur onderhevig, die niet om te keren is.”

11.12 uur “De Gelder is niet geslaagd in zijn moordpoging op het kindje, omdat hij haar niet gezien heeft. (…) Ik wil u enkele emoties van mijn cliënten meedelen.”

11.10 uur Meester Luc Ryckaert vertegenwoordigt de ouders van een kindje dat in de slaapzaal lag. “Zij heeft hem wellicht niet gezien, en niet gehoord. Er is dus geen enkele vergelijking tussen het leed van hen en het leed van de slachtoffers die hun kinderen verloren. Ik zal mijn pleidooi dan ook het kortste houden, want alles wat ik meer zou doen, zou bijna ongepast zijn.”

10.50 De zitting wordt een kwartier geschorst.

10.49 uur “De houding van de beschuldigde, ten slotte, maakt bijzonder duidelijk dat hij het middelpunt is. Hij is egocentrisch, manipulatief, narcistisch en een moordenaar. Vervuld van haat en woede. De beschuldigde is niet normaal, maar hij is zeker niet gek.”

10.48 uur “De psychologen gaven de indruk eerder zichzelf te verdedigen dan de beschuldigde.”

10.46 uur Ook meester Buys levert kritiek op de psychiaters van de verdediging. “Zij kenden het straf – en medische dossier niet. Zeker in het begin was hun getuigenis ongestructureerd.”

10.44 uur “Een uitspraak die is blijven hangen, is: ‘De Gelder liegt en veinst, dat is eigen aan een karakterstoornis. Eeen geestesgestoorde doet dat niet.”

10.42 uur “Hij kan details geven, hij corrigeert de reconstructie waaraan hij niet wilde meewerken, … Zijn voorbereidingen wijzen op weloverdachte overwegingen.”

10.36 uur Meester Rosette Buys: “Dat mijn cliënten de raid hebben overleefd, hebben ze te danken aan de tantekes. Hun goede zorgen, mijn cliënten zijn er zeer dankbaar voor.”

10.35 uur “Ik vraag u een zaak: antwoord positief op de vragen over moord en poging tot doodslag, antwoord negatief op de vraag naar internering.”

10.31 uur “Er zijn voor mij een paar punten die de diagnose van schizofrenie uitsluiten. Psychologen veinzen of liegen niet, zei prof Cosyns. Bij schizofrenie moet er een krimping van de hersenen zijn, dat is niet het geval. Volgens dokter Deberdt is schizofrenie een chronische ziekte. Dat we zo lang moesten wachten op dit proces, heeft het voordeel dat we gezien hebben dat schizofrenie niet is doorgebroken.”

10.12 uur “De deskundigen spreken elkaar tegen. Dat is meer de regel dan de uitzondering. In een artikel in Knack zegt men duidelijk dat deze zaak een tescase is voor de psychiatrie.”

10.05 uur Meester Isabelle Vandeschoor: “Ik wil geen steen werpen naar de ouders van De Gelder. Maar ze vergissen zich als ze van een gemiste kans spreken door een verkeerd oordeel van psychiater De Bleeker. Als een dokter zich vergsit volgens jou, ga dan naar een tweede dokter en wacht er geen maanden mee. Relativeer de uitspraken van mensen die zoveel mogelijk hun zoon als een irrationeel wezen willen laten overkomen.”

10.03 uur Meester Isabelle Vandeschoor: “Ik zag barstjes in zijn pantser. Ik zag ergernis, tranen toen zijn vader getuigde, lachjes op zijn mond. Hij overlegde met zijn raadsman. Dat wijst toch op rationaliteit.”

10.00 Van Eeckhaut besluit haar pleidooi: “Gun hem niet de laffe uitweg van de waanzin.”

09.59 uur Van Eeckhaut schetst het moeilijke levensverhaal van haar cliënte, die haar vader verloor op jonge leeftijd. Zij heeft een zwaar leven gehad. Van Eeckhaut: “Dàt is een hard leven! Wannee ris het leven voor u hard geweest? In het derde leerjaar? Toen meester Patrick aan uw oren trok? Denk je dat zij met haar ouders ging skieën? Aansteller…”

09.56 uur “Het ergste is dat Fabeltjesland per definitie een tedere, snoezige wereld is. Waar geen stilte voor de storm heerste, maar een vrolijk gekwetter. En dan kwam de man met het donker hart, de donkere ziel. Gekomen onder de mensen om de hel te brengen, u zei het goed meester (Vermassen, red.).”

09.55 uur “Zijn psychiaters mogen wel zeggen dat het niet logisch was dat hij in de week toesloeg. Maar het kwam hem wel goed uit, dat Elza alleen was. Want had Jef thuis geweest, dan zou hij hem niet durven stellen hebben. Hé? Lafaard.”

09.50 uur “Die drang om te doden kwam uit zichzelf, niet van een hogere macht. Het was tijd om, na zijn ouders, de maatschappij eens de stuipen op het lijf te jagen. Als wraak voor wat hem is aangedaan? Ik heb lang gezocht, hoor, in het dossier, naar iets dat hem is aangedaan. Ik heb niets gevonden. (…) Ge zult maar zo in elkaar zitten, dat ge kickt op bloed en dood. Dat uw geest dag en nacht gruwelijke beelden projecteert. Soms denk ik dat ook over pedofielen: je kan er niet aan doen, waarop je valt. Maar je moet er tegen vechten: dan zijn we er. Hij heeft integendeel olie op zijn vuur gegooid. Hij heeft een verliefdheid, die zijn plannen zou dwarsbomen, weggeduwd. (…) Je moet ertegen vechen, dat is uw morele code als mens. Maar wat is zijn code? Vrouwen en kinderen eerst.”

09.46 uur “Gij zijt nog te laf om u op te hangen. Moed genoeg om de meest weerloze wezens te steken. Maar om u op te hangen…”

09.42 uur “Ik zeg niet dat die mensen komen liegen zijn, maar wel dat ze zelf aan tunnelvisie lijden.”

09.41 uur Van Eeckhaut hakt nog eens in op de twee psychologen van de verdediging. “Tien dagen na de feiten hadden ze al hun mening. (…) Een paar jaar later krijgen ze de vraag om als expert op te treden en een kritische analyse te maken. Weet ge wat een expert dan doet? Die zegt neen, want er hangt tenminste een zweem van partijdigheid over hen.”

09.35 uur Van Eeckhaut geeft voorbeelden van psychoten die gecolloceerd werden. “Zij zijn consequent in hun wanen. (…) Psychoten kunnen zich niet handhaven in de samenleving. Ze kunnen dat niet. Er is altijd een incident, daarom zijn dat geen grote misdrijven. Werken, normaal doen tegen vrienden of collega’s, in een psychose, dat is niet mogelijk. In een psychose een moord plegen en erna naar een comedy show gaan, zonder dat Nigel Williams tegen hem zou spreken en zeggen: ‘Goed gedaan jongen, ge zijt het werk van god aan het uitoefenen’. Voor een psychoot past alles in elkaar. Hij is geen psychoot.”

9.30 uur “Wij zijn ons brein, de mens als speelbal van de structuur van zijn eigen hersenen. Dan is er geen eigen wil meer, dan is alles al voorbestemd door de hersenen. Een grote Joodse schrijver zei: ‘Uw karakter is uw lot’ Dat is juist, je kan er aan schaven. Maar als dat zo is, dan kan je nergens meer aan doen. (…) Je moet weerstand bieden aan je impulsen. Er blijft een vrije keuze over.”

09.28 uur “Vader zei het zelf: ‘Hetsluipt uw leven binnen.’ Mensen, schizofrenie sluipt niet binnen, dat valt uw leven binnen, dat ontploft in uw leven. Er is ook geen knik in zijn cognitieve mogelijkheden, daar verraad de Hannibal wannabe zich weer, in zijn poging de slimste te willen zijn.”

09.24 uur Nina Van Eeckhaut noemt De Gelder een “Hannibal Lecter wannabe. Hij is er jammer genoeg niet slim genoeg voor.”

09.22 uur “Psychoses of wanen? Neen, het zijn kleine, gemene leugens van een verwend kind. Bij zijn nonkels moet hij niet afkomen met zijn Assepoester-verhalen, hé. Zij weten dat hij thuis niet moet werken. Tegen de gevangenispsycholoog zegt hij zelfs dat zijn moeder hem misbruikt heeft. Alé zeg, ik zat er op te wachten. Dat zij dat geloofde, dat hij dat zo ervoer, dat is haar recht. Zoals het ons recht om dat te doorprikken, als een vuile, laffe leugen.”

09.19 uur “De liefde voor uw zoon doet u dwalen. Hij heeft zich nooit gepest geweten door zijn ouders. Hij heeft dat verhaal opgehangen om zich interessant te maken. En je kan dat aantonen. (Op klagerige toon) ‘Ik moet mijn geld afgeven thuis, ik moet klusjes doen, ik moet mijn studies zelf betalen’. Enfin zeg, klusjes? Zoals die keer dat hij languit in de kruiwagen lag? Zijn studies zelf betalen? Komaan, hij wou nog eens iets proberen.”

09.17 uur Er was een wezenlijk deel van hem dat genoot, dat een boosaardig genoegen haalde uit de angst en wanhoop van zijn ouders. Hij spuwde erop. En daar tegenover stond de verafgoding van hun ouders. (…) Zij gaan zover mee in zijn verhaaltjes, en ik neem hen dat niet kwalijk, dat zij aan tunnelvisie gaan lijden. (…) Zij zagen niet dat hij bad seed was. (…) Zonder dat hen dat kwalijk kan genomen worden, hebben ze meegewerkt aan zijn vero,gelijkte, verwende persoontje. (…) Daarom moest hij zich wreken op de maatschappij, omdat zijn genie ontkend werd.”

09.13 uur “Natuurlijk zal hij zich slecht in het vel gevoeld hebben, en dat zal wel gevoed zijn door het tot wasdom komen van die schizotypische persoonlijkheidsstoornis, maar in plaats van daar iets aan te willen doen, cultiveert hij het, gooit hij olie op het vuur, overdrijft hij. Hij heeft het gezegd tegen de voorzitter: ‘Ik wou geen medicatie nemen,dan zou ik me gelukkiger voelen.’ (…) Ik ga niet voorbij aan de geestesstoornis, geen geestesziekte, die hem zeker zal gekweld hebben. Maar er is ook zoiets als een basiskarakter. (…) Het zijne is slecht.”

09.10 uur MeesterNina Van Eeckhaut bijt de spits af: “Wat moet het hart van Kim De Gelder donker geweest zijn. Wat moet de ziel van Kim De Gelder zwart geweest zijn. Dat dachten wij toen onze cliënt bi ons kwam. Wij dachten dat meester Jaak Haentjes in ons een medestander zou hebben, in zijn eenzame strijd om De Gelder ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Maar het bewijs dat hier geleverd werd, heeft ons overtuigd. De Gelder veinst, of minstens: hij overdrijft.”

08.45 uur Goeiemorgen. Welkom bij onze liveblog over de achttiende procesdag in het assisenproces tegen Kim De Gelder.

Vandaag is derde dag voor pleidooien van de advocaten van de burgerlijke partijen. Er moeten nog 9 meesters pleiten:

Meester Jaak Haentjes, die Kim De Gelder vertegenwoordigt, zou zijn pleidooi deze namiddag houden, nadat de procureur zijn requisitoir heeft voorgelezen. Het is nog afwachten of die planning kan aangehouden worden.

De ‘strijd’ is de vraag of Kim De Gelder toerekeningsvatbaar is of niet. De advocaten van de burgerlijke partijen die al gepleit hebben, vroegen allen aan de jruy om Kim De Gelder toerekeningsvatbaar te verklaren. Het zinnetje van de dag was: “Hij wist wat hij deed en hij deed wat hij wou.”

Herlees: Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood

Herlees hier de liveblog van de eerste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder mag niet gestraft worden’
Herlees hier de liveblog van de tweede zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ouders Kim De Gelder geweerd uit de rechtbank’
Herlees hier de liveblog van de derde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder schoffeert voorzitter’
Herlees hier de liveblog van de vierde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Als ik Kim De Gelder tegenkom, dan nijp ik hem dood’

Herlees hier de liveblog van de vijfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ik ben niet ziek, leg alstublieft uit wat mijn motief is, u kent het’

Herlees hier de liveblog van de zesde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Geef geen show’

Herlees hier de liveblog van de zevende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Nooit meer vrijkomen is slag in gezicht’

Herlees hier de liveblog van de achtste zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘We moeten niet zoeken naar motief bij Kim De Gelder, maar naar een verklaring’

Herlees hier de liveblog van de negende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Hij bekeek mij met een lege blik, alsof ik de volgende was’

Herlees hier de liveblog van de tiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Familie slachtoffers uiten woede tegen De Gelder

Herlees hier de liveblog van de elfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Ik sta op en ga slapen met een haatgevoel’

Herlees hier de liveblog van de twaalfde zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Leed slachtoffers ‘was niet wat ik wou bereiken’ (Kim De Gelder)

Herlees hier de liveblog van de dertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Eeuwige dankbaarheid voor de tantekes’

Herlees hier de liveblog van de veertiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Je laat je kind niet vallen, nooit’

Herlees hier de liveblog van de vijftiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Haentjes over psychiater: ‘Zeer selectieve getuigenis”

Herlees hier de liveblog van de zestiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: Psychiater: ‘Kim De Gelder is niet ziek, dat zag ik meteen’

Herlees hier de liveblog van de zeventiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Jef Vermassen: ‘Haat is het motief, maar Kim De Gelder heeft ook geheim motief’

Herlees hier de liveblog van de achttiende zittingsdag van het assisenproces Kim De Gelder: ‘Kim De Gelder is ziek, maar ook boosaardig’

Lees hier de samenvatting van de eerste week assisenproces tegen Kim De Gelder: ‘De zes gezichten van Kim De Gelder: van vreemd tot ronduit bizar’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content