Nederlandse onderzoekers ontdekken bijzonder fenomeen: zombiebranden

. © Getty Images

Klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een vrij bijzonder fenomeen ontdekt bij branden in Alaska en andere noordelijke gebieden.

Ze kwamen erachter dat som­mi­ge bran­den, ontstaan in hete zo­mers, onder de grond door kun­nen smeu­len tij­dens de win­ter. Zelfs onder een dik pak sneeuw bij temperaturen tot wel -40 graden. ‘Als er in het voor­jaar weer warm en droog weer komt, dan vlam­men deze bran­den op­nieuw op. Door dit ‘opstaan uit de dood’ worden deze branden ook wel ‘zombiebranden’ genoemd. Door klimaatverandering lijkt dit bizarre fenomeen steeds vaker voor te komen’, stellen de onderzoekers.

Ze ont­dek­ten dat ‘over­win­te­ren­de bran­den’ voor­al voor­ko­men in kool­stof­rij­ke veenbo­dems die diep ver­brand zijn. ‘We zien ook een dui­de­lij­ke re­la­tie tus­sen warme zo­mers, die grote en inten­se bran­den creëren, en het aan­tal bran­den dat daar­na weet te over­win­te­ren’, stelt de universiteit.

De stu­die com­bi­neer­de veld­ge­ge­vens met sa­tel­liet­beel­den om de over­win­te­ren­de bran­den te iden­ti­fi­ce­ren. Hoe­wel deze bran­den ’s win­ters on­zicht­baar blij­ven voor sa­tel­lie­ten omdat ze on­der­gronds smeu­len, zijn ze waar­neem­baar op de plaats waar ze bo­ven­gronds op­vlam­men in het voor­jaar. De on­der­zoe­kers ont­wier­pen een al­go­rit­me, waar­mee ze nu dui­de­lijk het onder­scheid kun­nen maken tus­sen een over­win­te­ren­de brand en een nieu­we, ‘ge­wo­ne’ brand, ver­oor­zaakt door blik­sem of men­se­lijk toe­doen.

Het onderzoek is woensdag ge­pu­bli­ceerd in het we­ten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Na­tu­re.

Partner Content