In beeld: vijftien betoverende bossen

In beeld: vijftien betoverende bossen
© Wikicommons

Bwindi_KW_v2 © Wikicommons

ZwarteWoud_KW_v2

Yunque_KW_v2

Fjordland_KW_v2

Nantahala_KW_v2

Durmitor_KW_v2

Shirakami_KW_v2

Ghats_KW_v2 © Wikicommons

Monteverde_KW_v2

Tongass_KW_v2

Jiuzhaigou_KW_v2

Olympic_KW_v2

Huangshan_KW_v2

Redwood_KW_v2

Amazone_KW_v2 © Reuters