Demir reageert op beschuldigingen milieuadvocate Larmuseau: ‘Inhoudelijk bewijst ze nogmaals de bal mis te slaan’

Knack legde de uitspraken van meester Isabelle Larmuseau voor aan de betrokken bedrijven, instanties en personen. Hun replieken leest u hier.

Lees hier het interview met milieuadvocate Isabelle Larmuseau: ‘Zuhal Demir is genadeloos voor de landbouw en coulant voor de industrie’

REACTIE INDAVER

‘Indaver heeft met ergernis kennis genomen van de beschuldigingen geuit aan zijn adres door mevrouw Larmuseau. Indaver heeft veel respect voor allen die zich inzetten voor een betere en veiligere leefomgeving. Gratuite beschuldigingen op basis van manifeste leugens en ronduit verkeerde gegevens kunnen we echter niet aanvaarden. De installaties van Indaver zijn de best beschikbare technologie voor de verwerking van PFAS zoals omschreven in de POP-verordening (POP staat voor Persistente Organische Polluenten) en de bijbehorende Europese regelgeving. Minister Demir heeft Indaver een normenkader opgelegd dat veel verder gaat dan de Europese voorschriften. Niettegenstaande dit nog nergens bewezen was, slaagt Indaver erin om dat normenkader dankzij zeer zware inspanningen na te leven. Dat wordt ook nauwgezet gecontroleerd. Daarmee is de Indaver-installatie in Antwerpen niet alleen de strengst gereglementeerde in Europa maar ook de strengst gecontroleerde installatie. Indaver communiceert trouwens plichtsgetrouw en op een open manier over zijn impact op de omgeving.

Gratuite beschuldigingen op basis van manifeste leugens en ronduit verkeerde gegevens kunnen we echter niet aanvaarden.

Naast de temperatuur is de tijd gedurende welke het afval op een bepaalde temperatuur gehouden wordt en de turbulentie tijdens het verbrandingsproces bepalend voor de efficiëntie ervan. Het goed op elkaar afstemmen van deze drie parameters bepaalt de efficiëntie waarmee het afval afgebroken wordt. Indaver haalt aldus de minimaal voorgeschreven vernietigingsefficiëntie van 99,9999 procent.

Het is inderdaad zo dat er op dit ogenblik geen voorgeschreven en algemeen erkende meetmethode beschikbaar is op Europees niveau om de zeer lage concentraties van PFAS in rookgassen te meten. Dat betekent niet dat Indaver zijn uitstoot niet kan kwantificeren. Omgerekend naar omgevingslucht ligt die uitstoot via rookgassen tot 40 keer onder de ondergrens van EFSA (European Food & Safety Agency). Indaver is echter vragende partij om een tegenstelbare methode ter beschikking te hebben die boven elke discussie staat en door onafhan- kelijke wetenschappers gevalideerd is. Indaver verleent daartoe zijn volle medewerking om een dergelijke methode te ontwikkelen, maar wenst de onafhankelijkheid van de betrokken onderzoekers absoluut gewaarborgd te zien.

Indaver verwerkt met kennis van zaken en op een veilige manier PFAS-houdende afvalstromen en voorkomt zo de verspreiding van grote hoeveelheden PFAS-componenten in onze leefomgeving. Indaver produceert geen van deze stoffen, maar zorgt enkel voor een veilige verwerking van PFAS en PFAS-houdende stoffen die binnen onze samenleving aanwezig zijn. Een veilige irreversibele vernietiging zoals de POP-verordening het voorschrijft zien wij op dit ogenblik als enige technische oplossing. Daar zijn onze installaties in Antwerpen perfect geschikt voor.’

Paul De Bruycker Ceo Indaver nv

© National

REACTIE OVAM

‘De transporten vanuit Nederland voor verwerking in Vlaanderen gebeurden volgens de Europese EVOA-regels (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, nvdr), wat inhoudt dat zowel Vlaanderen (OVAM) als Nederland steeds toestemming heeft moeten verlenen voor het transport en de verwerking van die afvalstoffen. Dat is tot vorige week ook steeds zo gebeurd.

OVAM heeft de voorbije week kennis genomen van de Nederlandse beslissing om uit voorzorg deze transporten voorlopig op te schorten (definitieve conclusies zijn er nog niet genomen) en voorlopig geen nieuwe kennisgevingen meer te verlenen.

Op dit ogenblik zien wij geen concrete indicaties dat de verwerking door Indaver niet juist en doelmatig zou gebeuren. De aangescherpte lozingsnormen (d.d. 18 juni 2022) leggen voor 19 PFAS-verbindingen de detectielimiet als lozingsnorm op (vergunning-technisch de strengst mogelijke norm) en Indaver voldoet daar momenteel aan.’

© National

REACTIE VITO

‘Op dit moment is er in Europa nog geen gestandaardiseerde meetmethode voor PFAS in rookgassen. VITO is gevraagd om een stap verder te zetten naar officiële meetmethodieken en afdwingbare normering voor rookgassen, waardoor België op Europees niveau koploper wordt. De afgelopen maanden zijn er verschillende emissiemetingen uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van deze methode. De resultaten daarvan werden gecommuniceerd. In afwachting is een tijdelijk handelingskader voor omgevingsconcentraties voorgesteld, dat na een beslissing van de overheid geïmplementeerd zal worden in een definitief normenkader. Er zijn ook uitgebreide omgevingsmetingen gebeurd. De resultaten daarvan zijn gecommuniceerd. Ondertussen is ook een BBT-studie (Best Beschikbare Techniek, nvdr) aan de gang. Die zal begin volgend jaar beschikbaar zijn.

VITO is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijk onderbouwd onderzoek doet, wars van de opdrachtgever of het einddoel.’

© National

REACTIE MINISTER VAN OMGEVING ZUHAL DEMIR

‘Meester Larmuseau kan onmogelijk met kennis van zaken uitspraken doen over handhaving aangezien zij niet op de hoogte is van het toezicht dat op Indaver werd en wordt uitgevoerd. Ook inhoudelijk bewijst mevrouw Larmuseau nogmaals de bal mis te slaan. Zo heeft de afdeling Handhaving van departement Omgeving op 15 september 2022 nog zelf stalen genomen van het geloosde afvalwater. In deze stalen zijn geen overschrijding van PFAS ten opzichte van de huidige en aangescherpte lozingsnormen vastgesteld. Voor mij is het cruciaal dat we strikt toezien dat bedrijven de opgelegde normen naleven. Dat doe je door handhaving op het terrein, niet door activistische ongefundeerde uitspraken in weekbladen. Wij werken dan ook verder.’

© National
Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content