JA

Massale pluimveeslachtingen? Ja: 50% Nee: 50%
...

Massale pluimveeslachtingen? Ja: 50% Nee: 50%'De felle kritiek op onze actie in samenwerking met de politie is voor een groot deel onterecht. De actie past in een ruimer geheel van drugspreventie. Leerlingen kunnen op onze school altijd terecht bij een vertrouwensleerkracht. Scholieren die zich anders beginnen te gedragen of van wie de schoolresultaten plots achteruitgaan, raden we aan om contact op te nemen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). We hebben de ouders per brief op de hoogte gebracht van wat wij opgevangen hadden. Daarin vroegen we hen om hun kinderen in te lichten over de mogelijke gevolgen. Een school staat echter machteloos tegenover een leerling die weigert om met het CLB te gaan praten. Om het waarheidsgehalte van de geruchten over drugsgebruik te meten, hebben wij de gerechtelijke politie ingeschakeld. Dat was de enige mogelijkheid die ons restte. Wij mogen de leerlingen immers niet zelf controleren. Toch blijft het onze taak om erop toe te zien dat de leerlingen fris op school verschijnen. Wij dragen de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt aan de machines in het atelier. Stel dat daar een ongeval gebeurt met een leerling die onder invloed is, dan zouden wij zeker het verwijt krijgen dat wij niets gedaan hebben aan wat we al een half jaar weten. Tot nu toe hebben wij overigens geen negatieve reacties gekregen. Ouders van leerlingen uit scholen die een minder streng drugsbeleid voeren, hebben zelfs al positief gereageerd. De actie met de drugshonden mag op zich dan al onaangenaam zijn voor de leerlingen, uiteindelijk hebben zij er alleen maar baat bij. Nu blijkt dat er geen drugs gevonden zijn, is hun naam samen met die van de school gezuiverd. De kans dat betrapten nagewezen worden, is heel klein omdat er bijna niemand is die weet wie positief bevonden is. De klasgenoten die aanwezig waren, wisten meestal op voorhand al wie gebruikte en wie niet. Veel verschil maakt dat dus niet uit. Veel mensen zien de politie nog steeds als een louter repressief apparaat. Ze vergeten daarbij dat de politie ook veel belang hecht aan preventie en een ruime ervaring heeft met de begeleiding van jonge drugsgebruikers.''Een actie met drugshonden in de klas zet de vertrouwensrelatie tussen de leerlingen en de school op de helling. De communicatie tussen leraars en directie enerzijds en leerlingen anderzijds is nochtans de belangrijkste pijler om een doeltreffend drugsbeleid te voeren. Door de hulp van externen in te roepen, geeft een school haar drugsbeleid uit handen. Het drugsprobleem wordt te snel overgelaten aan de politie, terwijl het in feite, net zoals spijbelen, een vorm van onaanvaardbaar gedrag is waarvoor de scholen een interne oplossing moeten zoeken. Directies laten zich op dat vlak misschien te veel leiden door onzekerheid en paniek. Ze zijn bang dat geruchten over drugs voor opschudding zullen zorgen bij de ouders en in de publieke opinie. Veel scholen hebben vertrouwensleerkrachten aangesteld waar leerlingen terechtkunnen met hun drugsproblemen. Voor ernstige gevallen kan de school de leerlingen ook doorverwijzen naar het CLB. Het is aan de school om ervoor te zorgen dat de leerlingen vertrouwen hebben in die hulpverlening. Als de school de repressieve toer opgaat, zullen de leerlingen hun vertrouwen in de leraars en het CLB snel verliezen, zeker als ze merken dat de school de politie inschakelt. Adolescenten gaan heel verschillend om met het feit dat ze als drugsgebruiker uit de groep gepikt worden. Het stoerdere type zal zijn imago van drugsgebruiker profileren en misschien nog meer in dat gedrag vervallen, een andere zal volledig dichtklappen. In geen van beide gevallen is er sprake van een positief effect. Het is bovendien niet zeker dat de betrapte jongeren daadwerkelijk drugs gebruikt hebben. De aanwezigheid op een fuif waar meerdere mensen drugs gebruiken, kan volstaan om de geur een aantal dagen nadien nog in de kleren te hebben. Anderzijds zullen een aantal regelmatige gebruikers nu in hun vuistje lachen. Wie op de dag van het onderzoek toevallig verse kleren droeg of de voorbije week geen drugs gebruikt had, kan door de honden met rust gelaten zijn. De controle is enkel een opname van het moment en biedt dus geen waterdichte zekerheid.''School staat machteloos tegenover leerling die begeleiding weigert.''Scholen laten het drugsprobleem te snel over aan de politie.'