Maai Mei Niet: waarom Antwerpen, Leuven, Gent en co meedoen

'Lang gras zorgt voor meer biodiversiteit en is beter bestand tegen droogte.' © Marc Verachtert

Naast burgers en bedrijven, doen ook 58 lokale besturen en openbare instellingen mee aan Maai Mei Niet. Meer dan 850 hectare, of 8,5 miljoen m², openbaar gazon blijft in mei ongemoeid. ‘Vele kleine veranderingen maken een wereld van verschil.’

Met Maai Mei Niet willen Knack, KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, burgers doen inzien dat hun tuin een wapen kan zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. En dat met kleine, eenvoudige ingrepen zoals ons gras anders gaan maaien.

Een altijd kortgemaaide ‘pelouze’ is nefast voor de biodiversiteit, want bestuivers zoals vlinders en bijen vinden er geen voedsel in. En het verergert de droogte, want water verdampt sneller uit de bodem wanneer het gras te kort is.

Ook lokale besturen kunnen deelnemen aan Maai Mei Niet en zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit. Onderstaande steden en gemeenten leggen uit waarom ze meedoen en wat ze al doen voor meer biodiversiteit.

Fons Duchateau (N-VA), schepen van groen, wonen, patrimonium, stads- en buurtonderhoud, dierenwelzijn en gezondheids- en seniorenzorg in de stad Antwerpen

Waarom doet u mee?

Siergazon is een recent fenomeen. Voor de uitvinding van de grasmachine in 1830 beheerde men grasland met de zeis of met grazende dieren. Door de enorme hoeveelheid werk bij het maaien was een kort gazon enkel weggelegd voor de grotere domeinen, die over voldoende personeel beschikten. De industrialisatie en verspreiding van de grasmachines zorgden mee voor een groeiend aandeel van het intensief gemaaide gazon. In combinatie met het gebruik van kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen leidde dit vanaf het einde van de jaren 70 tot het beeld van het geperfectioneerde gazon.

Jammer genoeg zijn dergelijke gazons ecologisch niet zo perfect en zorgde het de facto voor een verschraling van de ecosystemen die aan gras verbonden zijn. Als schepen verantwoordelijk voor het groenbeheer van de Stad Antwerpen draag ik graag mijn steentje bij om te streven naar een win-win leefomgeving waarin we ons groen maximaal inzetten ter ontspanning van onze bewoners én ter stimulering van onze biodiversiteit.

Om deze reden ontwikkelden we als Stad een overkoepelend grasplan. Dit plan coördineert alle maai-inspanningen op het openbaar domein en maakt van extensief maaien de norm. Van deze norm wordt enkel afgeweken in functie van het gebruik of de verkeersveiligheid.

Om deze visie kernachtig samen te vatten introduceerden we een nieuw begrip: ‘gewild gras’; het is gewild in de zin van ‘gewenst’ en mag er, omwille van de ecologie, ook een beetje wilder uitzien.

De Maai Mij Niet actie sluit volledig aan bij het ‘gewild gras’-streven van de Stad Antwerpen en geeft aan dat de tijdsgeest rijp is voor het herdenken van maairegimes en het afsluiten van de historische periode van het altijd en overal intensief gemaaid gras.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Tegelijk met een grasplan, lanceerden we ook een bomenplan, dat vooral inzet op Toekomstbomen. Dit zijn bomen die groot en oud kunnen worden en vooral voor veel bladvolume zorgen. Ook startten we met het vergroenen van gevels van stadsgebouwen met klimmend groen. Ook deze zorgen voor bladvolume. Hoe meer bladvolume in onze Stad, hoe groter het luchtzuiverend vermogen.

Voor het klimaat trok de Stad Antwerpen recent een klimaatregisseur aan die als opdracht heeft om de uitvoering van het klimaatplan te coördineren.

Met hoeveel m² doet u mee?

De Stad Antwerpen breidt zijn areaal ‘gewild gras’ sinds het begin van de legislatuur verder uit. Op dit ogenblik wordt 40% van het grasareaal als ‘gewild gras’ beheerd. Dit staat gelijk aan 221 ha of 330 voetbalvelden die pas in juni een eerste keer gemaaid worden. Deze oppervlakte groeit ieder jaar. Zo breidden we dit jaar de extensief beheerde oppervlakte uit met 17 ha bermen langs de grote bovenlokale invalswegen. Daar bovenop plannen we dit en volgend jaar verder uit te rollen door, in overleg met de districten, zones in parken af te bakenen die ‘gewild’ beheerd kunnen worden. Een aantal parken, zoals het Te Boelaerpark in Borgerhout, fungeert hierbij op expliciete vraag als piloot.

Patrick Jans (Tongeren.nu), schepen van mobiliteit, leefmilieu en sport van Tongeren

Waarom doet u mee?

Onze stad doet mee aan Maai Mei niet omdat wij het milieu en meer bepaald de biodiversiteit een warm hart toe dragen. Dit houdt in dat bepaalde bermen worden gemaaid waar het vanuit verkeersveiligheid noodzakelijk is en dat andere deze maand volledig niet gemaaid worden zoals industriezone Tongeren-Oost, alsook bepaalde bloemrijke taluds en bermen in een aantal deelgemeenten en dit om vlinders, bijen en andere insecten op deze locaties alle kansen te bieden.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?We hebben de Jeker terug opengelegd in het stadscentrum. Het stadspark De Motten kreeg hierdoor een tweede leven. De beschikbare ruimte die hierdoor ontstond werd ingevuld met de aanplant van meer dan 200 klimaatbomen. Daarnaast plantten we ook nog 62 klimaatbomen aan bij het woonzorgcentrum De Motten. Zo brengen we de natuur nog dichter in de stad. Ook de vorige jaren plantten wij klimaatbomen in de stedelijke omgeving aan i.h.k.v. het project Ruimte voor Bomen. Dit project kent nog een vervolg dit najaar. Groen in het openbaar domein creëert bovendien ontmoetingsplekken, nodigt uit tot bewegen en verhoogt de samenhorigheid in de buurt. We richtten in een deelgemeente een belevingsvol buurtplein in en hebben hierbij aandacht voor de biodiversiteit door het inzaaien van een bloemenrijk mengsel en het beheer hierop af te stemmen en met de keuze van de aanplant rekening te houden met inheemse bomen en struiken. Verder laten we een landschapsplan opmaken voor een industriezone met aandacht voor ecologie; zijn we samen met BOS+ een klimaatgroenscan aan het uitvoeren om dit te vertalen in een klimaatgroenplan met aandacht voor het veranderende klimaat; zijn we samen met heel wat instanties en partners een hemelwater- en droogteplan aan het opmaken; … Daarnaast zijn we ook bezig met bebossing en ons ‘groenpatrimonium’ onder de loep te nemen via conditiemetingen van 5000 bomen en het beheer hierop af te stemmen.

Met hoeveel m² doet u mee?

600 000 m2

Wouter Patho (N-VA), schepen voor milieu en klimaat van Malle

Waarom doet u mee? Toen de vijver rond het kasteel van Oostmalle vorige zomer volledig droog stond, besefte iedereen dat ons mooie, groene dorp in de Kempen niet gespaard blijft van klimaatverandering. Die bewustwording groeit bij onze burgers, ondernemers en bestuurders!

Mallenaren zijn erg gehecht aan hun bossen (25% van het grondgebied is waardevol bos), aan de rust die er heerst en aan de dieren die er ronddwalen. Het gemeentebestuur gelooft dat klimaatactie start in de eigen tuin en wil burgers informeren over en overtuigen van het belang van ogenschijnlijk kleine, maar haalbare en effectieve acties zoals Maai Mei Niet. Bedankt Knack!

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat? Informeren, sensibiliseren en ondersteunen. En zelf het goede voorbeeld geven. Dát is de opdracht van een lokaal bestuur!

Momenteel finaliseren we een lokaal klimaatplan. We stappen af van algemeenheden en nemen onze burgers actief mee in de richting van een milieubewust en duurzaam Malle. Met “grote” ingrepen én kleine acties.

Zo loopt het water dat we oppompen bij de bouw van huizen niet meer rechtstreeks naar de riolering maar moet het langzaam infiltreren of hergebruikt worden door burgers, landbouwers en de groendienst van de gemeente. Een recent actieplan voor grondwater waakt hierover.

Na de goedkeuring van een laanbomenplan kleurt het openbaar domein 50 tinten groen, met speciale aandacht voor klimaatbomen. Kleine natuurperceeltjes versterken de biodiversiteit in onze gemeente en vele kilometers aan trage wegen worden herontdekt en opgewaardeerd. Fietsverplaatsingen langs kronkelende akkerpaden en karrensporen zijn niet enkel aangenaam en gezond. Ze halen ons uit de auto en zorgen dat onze CO²-uitstoot afneemt.

Malle is ook een start- en eindpunt van de korte keten met verschillende actieve ondernemers en idealistische afnemers. De rol van de bij valt niet te onderschatten in die korte keten. Onze bermen, pleinen en straatkanten worden in het belang van het bijzondere werk van deze nuttige insecten gericht gemaaid. Met de privétuinen van “Maai Mei niet” komt daar een enorme oppervlakte bij. Goed voor onze insecten, voor al het lekkers van eigen kweek en streek én dus goed voor ons allemaal!

Met hoeveel m² doet u mee?

15.000 Malse m² (exclusief bermen) wordt niet gemaaid.

Katharine Claus (CD&V), schepen van plantsoendienst van Wetteren

Waarom doet u mee?

Wij staan volledig achter de actie. Wij hebben zelf al kleine acties ondernomen om niet te maaien, de schitterende slogan Maai Mei Niet was ideaal om ons draagvlak te vergroten.

Wij willen als gemeente het goede voorbeeld geven. Kleine ingrepen kunnen een grote impact hebben op het milieu. Door mee te doen aan deze actie proberen we de burger te sensibiliseren zodat ook zij zin krijgen aan te sluiten bij dergelijke acties. Deze actie past ook in het meerjarenplan van de gemeente Wetteren.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Vlaams pilootproject schelpenbuffer i.s.m. Aquafin (opvangen, zuiveren en bufferen van regenwater van bedrijven op een openbaar, avontuurlijk speelterrein Diepenbroek), aanleggen van geveltuintjes, opvang van regenwater en dit gebruiken om water te geven, inzaaien van percelen met bloemenmengsels, aanpassen van openbaar groen naar meer biodivers groen, ontharden van openbaar domein (o.m. recente aanleg van de “Kerktuin”, een groene plek in het centrum naast de centrumkerk, waardoor de kerk komt vrij te staan, waar er vroeger appartementsgebouwen stonden, met opvang en bufferingen van regenwater afkomstig van de kerk. Dit onthardingsproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een mooie, aangename plek, een bezoekje waard …)

Met hoeveel m² doet u mee?

Wij hebben de keuze gemaakt om onze begraafplaatsen niet te maaien en nog één publiek parkje gelegen aan onze nieuwe fietsersbrug over De Schelde. Deze locatie heeft héél veel passage en zo proberen wij de actie kenbaar te maken en ons draagvlak te vergroten. In totaal gaat het om zo’n 27.000 m².

Bert Kenis (CD&V), Schepen groenbeleid van Balen

Waarom doet u mee?

Omdat wij beseffen dat de biodiversiteit onder druk staat. Maar ook ter sensibilisering van de bevolking. Chemische onkruidbestrijding is geen optie meer en door deze actie leren we onze inwoners dat niet alles strak gemaaid of alles perfect onkruidvrij moet zijn.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Het beleidsplan voor onze groendienst bevat een aantal speerpunten zoals de ontharding van het marktplein, uitbreiden van bebloeming, verfraaiing van de gazons op de kerkhoven, …

Met hoeveel m² doet u mee?

Met zo’n 8.500m².

Katrien Beulens (Onafhankelijk), schepen van Milieu & Natuur van Aalst

Waarom doet u mee?

In Aalst zijn we pilootgemeente voor het ‘Bye Bye Grass‘-project wat vergelijkbare doelstellingen heeft. Dit project is al meerdere jaren ingeburgerd waardoor de stad er bewust voor kiest om met een alternatief maaibeheer te werken. De overschakeling naar langer gras en bloemenweides is al meerdere jaren aan de gang. De actie Maai Mei Niet heeft ook meerdere voordelen op vlak van biodiversiteit. Langer gras geeft meer kansen aan tal van insecten. Deze insecten geven, als voedselbron, op hun beurt meer kansen aan vogels. Daarnaast biedt langer gras ook voordelen op vlak van water. De water- en droogteproblematiek komt steeds meer op de voorgrond. Er zijn diverse studies die aantonen dat langer gras gunstiger is voor een natte bodem. Daarentegen zijn mensen die korter gras hebben, meer geneigd om hun gras te sproeien in de zomer. Bij langer gras is dit niet nodig, het is sterker en zo leidt het dus ook tot een waterbesparing.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk heel ruim. De stad voert diverse acties binnen het huidige klimaatplan en maakt intussen ook werkt van het nieuwe klimaatplan 2030. Op vlak van biodiversiteit verwijs ik in het buitengebied van de stad graag naar het project van de Groenpool waarbij een betere ontsluiting van de bestaande groengebieden in Aalst gemaakt wordt. Deze Groenpool zal in de toekomst één grote, groene recreatieve long vormen voor de inwoners van Aalst. In het binnengebied zetten we volop in op een metamorfose van de voortuinen door deze te vergroenen. Zo vormen we de stad om tot een groenere plek mét meerwaarde op vlak van natuur en klimaat.

Met hoeveel m² doet u mee?

In Aalst hebben we een lange traditie in extensief beheer van gazons en grasvelden. Een korte optelsom levert ons 100.119 m² op dat niet voor eind mei zal gemaaid worden.

Isabel Dehond (Open VLD), schepen van Leefmilieu van Aarschot

Waarom doet u mee?

Aarschot heeft een hart voor de natuur. Onze stad en deelgemeenten tellen heel wat groen. We vinden het als stadsbestuur echt belangrijk om onze biodiversiteit te vrijwaren en zelfs uit te breiden. We beseffen maar al te goed dat een ecologisch beheer van onze bermen en parken er mede voor zal zorgen dat we beter gewapend zijn tegen de klimaat- en droogtestress. De coronacrisis heeft daarnaast eens te meer aangetoond dat de leefbaarheid in eigen omgeving ontzettend belangrijk is.

We moeten de natuur dan ook alle kansen geven. Meedoen aan Maai Mei Niet past helemaal in de visie van de stad. Omdat een goed en correct maaibeheer bewezen resultaten heeft voor de lokale biodiversiteit, roepen we op om samen met onze inwoners deze maand niéts te doen. We geven zelf het goede voorbeeld, maar sporen de Aarschottenaren ook aan om mee te doen. Bovendien delen we ook gratis bloemenzaadjes uit, zodat inwoners hun tuin nog toegankelijker maken voor bestuivers. Op die manier dragen we allemaal ons steentje bij.

De stad Aarschot kiest ervoor om deze maatregel niet enkel te implementeren gedurende de meimaand. Als stad willen we ons klassiek beheer omvormen en meer locaties definitief opnemen voor extensief maaien. Op deze wijze geven we op termijn meer kleur aan onze gemeente, én zorgen we er bovendien ook voor dat er meer kansen gegeven worden aan onze bestuivers, lokale fauna en flora.

Deze maatregel sluit bovendien perfect aan op de doelstellingen die wij voor ogen hebben in ons Aarschots KlimaatActiePlan. Door het beheer voor langere termijn bij te sturen, sensibiliseren we onze inwoners: De stad wil zelf een voorbeeld stellen en hiermee onze inwoners bewust maken dat het ook anders kan.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Als stad zetten we in op het meer biodivers maken van het openbaar domein en trachten we verdroging actief te counteren. Zo zaaide de stad in het nieuwe park Rillaar (in aanleg) het ganse terrein in met een extensief mengsel specifiek voor onze bestuivers. Als stad willen we onze medewerkers ook meer bewust maken van het belang van natuur technische maatregelen.

De stad onderzoekt bovendien op welke manier we bij omgevingsvergunningen meer aandacht kunnen schenken aan o.m. het voorzien van kwalitatief groen. Als vergunningverlenende overheid willen er tevens voor zorgen dat er bij langdurende projecten waar er grondwater opgepompt wordt, de nodige maatregelen worden getroffen om een verdere verdroging tegen te gaan. Zo heeft de stad een aantal voorwaarden voor de bouwheren die systematisch worden opgelegd en gecontroleerd door onze diensten.

Op varia locaties wil de stad tevens inzetten op de kleine landschapselementen. Deze worden vaak vergeten. Zo heeft de stad Aarschot een subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud hiervan. Natuurlijk zetten we ook zelf de nodige initiatieven voor om KLE’s in te planten. Dit teneinde de groene structuur in onze gemeente te versterken. Kortweg, gaat het over een integrale aanpak, waarbij acties zoals de aanleg van straatgeveltuintjes tot het voorzien van gerichte maatregelen op planniveau worden doorgeduwd. Verder zetten we ook in op de samenwerking met Natuurpunt en ondersteunen we vanuit de stad jaarlijks hun (onthardings)projecten in het kader van de biodiversiteit en vergroening. Tot slot zorgen we voor een continue sensibilisering van onze inwoners via ons milieumagazine ‘Stampertje’ en onze social media-kanalen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Onze diensten maaiden reeds op een aantal locaties extensief. We stellen voorop om een aantal parken mee op te nemen voor een volledig extensief maaien, wat betekent dat we vóór 15 juni niét zullen maaien. In totaal gaat het om méér dan 45.000 m2, wat toch wel aanzienlijk is.

Kurt Ryon (Klaver-N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel

Waarom doet u mee?

Als lokaal bestuur op 12 km van de hoofdstad dragen wij het groene en Vlaamse karakter hoog in het vaandel. Als gemeente moeten wij ook een voorbeeldfunctie hebben en de inwoners tonen dat het ook anders kan. Op vele gebieden is er een gedachtenwissel nodig om milieuvriendelijker of duurzamer te leven. Om het heel simpel te zeggen, er is geen planeet B… En het klopt dat je tuin een andere dimensie krijgt met Maai Mei Niet: meer insecten, meer bloemen, meer vogels…

Wat doet u nog voor biodiversiteit en klimaat?

Wij zetten in op een duurzamer wagenpark (zowel gemeentelijk als bij de politiediensten): CNG-wagens, LNG-wagens of elektrisch. De gemeente voorziet elektrische fietsen op verschillende plaatsen zodat gemeentepersoneel kleine verplaatsingen met de fiets kan doen. Personeel wordt gestimuleerd om met te fiets te komen werken, als gemeente komen wij tussen in hun leasing van deze (elektrische) fietsen.

Al onze gemeentelijke gebouwen verLEDden we, worden voorzien van isolatie, of verwarming met warmtepompen. Al jaren zijn de gemeenteraden/colleges volledig digitaal, waardoor er vele minder papier wordt gebruikt. In de gemeentelijke gebouwen drinken we kraantjeswater.

We voorzien onze dorpen van verschillende bloemenweides en insectenhotels. Inwoners krijgen gratis zaad om ook bloemenweides aan te leggen en kunnen insecten-vriendelijke meerjarige bloemen aanvragen. We bieden elk jaar de inwoners de mogelijkheid om aan goedkoper tarief hagen en heggen te kopen.

We zetten volop in op trage wegen, zodat mensen gemakkelijk en veiliger overal geraken. Elk jaar verplichten we ons om in de woonwijken terug laanbomen te planten, 150 per jaar.

We geven regelmatig infoavonden over Beno-veren, schrijven eigenaars van oude huizen (van voor 1965) aan ivm de mogelijkheden tot duurzaam wonen.

We promoten volop het lokaal kopen, en gedragen ons daar ook naar. We bestellen niet via ‘Boldotcommen’, maar gaan zo lokaal mogelijk.

We ondersteunen één van de duurzaamste festivals van Europa (Paradise City) op ons grondgebied, om ook daar aan te tonen dat je anders kan ‘festivallen’.

Met hoeveel m2 doet u mee?

In totaal met 21 hectare: 20 via het Bermbeheersplan en 1 via het gemeentelijke grasplan.

Elsie Desmet (CD&V), schepen van Leefmilieu, Dierenwelzijn, Natuur en Groen van Torhout

Waarom doet u mee?

Al heel wat jaren zetten we ons in om van onze stad een bijenvriendelijke stad te maken. We slaagden er dan ook al telkens in om samen met de bijenwerkgroep en onze groendienst het maximum van drie bijensymbolen te halen. De roep naar de titel van bijenvriendelijkste gemeente wordt steeds groter.

We twijfelden dan ook geen seconde om deel te nemen aan de actie Maai Mei Niet! Het is een schitterende actie die ons dat extra duwtje geeft om samen met alle Torhoutenaren de natuur in onze stad een boost te geven. Alle beetjes tellen of je nu jouw gazon helemaal niet maait of een deel niet maait of in stroken maait, alles is welkom voor de natuur.

De actie Maai Mei Niet sluit perfect aan bij ons ecologisch beheer van onze groenzones. Mensen moeten vaak overtuigd worden van het ‘niets’ doen en welke grote meerwaarde dit is voor onze bijen en de natuur. Vaak vindt men extensief maaibeheer slordig, vuil … mensen overtuigen, is dus de boodschap! En hoe kunnen we dit beter door zelf het voorbeeld te geven en hen het verschil te laten zien.

In een van onze groenzones loopt een wandelpad dwars doorheen het gazon. De ene kant van het pad maaien we, de andere kant van het pad laten we voor wat het is, dus doen we lekker niets mee. Laat dat gras maar groeien en laat ons genieten van al die bloemen!

Wat doet u nog voor biodiversiteit en klimaat?

Onze vele groenzones bekijken we vanuit hun gebruik en beleving. Wordt er gevoetbald, gespeeld of overheerst het genieten van de rust en de omgeving? Is het een ontmoetingsplaats, een plaats waar mens en natuur hand in hand gaan? In functie daarvan kiezen we voor intensief of extensief maaien. Waar we extensief maaien communiceren we waarom en wat de voordelen zijn van een dergelijk beheer.

Het extensief maaien zorgt al voor heel wat mooie resultaten. Zo merken we dat het aantal verschillende soorten bloemen toeneemt en we zelfs op heel wat plaatsen reeds orchideeën mogen verwelkomen, zelfs in onze bermen.

Ook op onze begraafplaatsen geven we de natuur alle kansen. We maaien extensief, maar de grindgazonpaden en hun randen maaien we intensief. Dit oogt ‘netter’ waardoor we ook de mensen die nog niet helemaal overtuigd zijn, meenemen in dit verhaal.

Daarnaast zaaien we op zoveel mogelijk plaatsen bloemenweiden in. Braakliggende stukken grond, restgronden, boomspiegels … mensen genieten met volle teugen van deze bloemenweelde en komen zelfs boeketten plukken.

In ons stadscentrum promoten we geveltuintjes en zetten we in op groenslingers, klimplanten die van de ene kant van de straat naar de andere kant groeien. Straattuintjes maken hun entree, stukjes braakliggende gronden in ons centrum die we omtoveren in een waar paradijs voor de Torhoutenaar én de natuur.

Op heel wat verschillende plaatsen zaaien we onder hagen witte klaver in. Op die manier onderdrukken we het ‘onkruid’ en serveren we de bijen een luxe maaltijd.

Elke jaar delen we aan onze burgers 100 bijenvriendelijke bomen uit voor hun eigen tuin. Een groot succes!

Bij eigen aanplanten kiezen we systematisch voor bijenvriendelijke planten. Dit komt onze eigen stadsbijtjes ook ten goede. Zo hebben we op twee plaatsen bijenkorven staan, in ons Ravenhofpark en op het dak van ons stadskantoor. Op die manier produceren we onze eigen lekkere stadshoning. Deze lokale delicatesse is telkens vooraf al uitverkocht. De opbrengst vloeit integraal terug naar ons bijenvriendelijk beleid.

Met hoeveel m² doet u mee?

Standaard beheren we reeds 49.610 m² extensief. In het kader van de actie Maai Mei Niet komt daar nu nog eens meer dan 5000 m² gazon bij dat normaal intensief wordt gemaaid. Dus goed voor een totaal van meer dan 54.610 m². Ook heel wat Torhoutenaren dragen hun steentje bij in de maand mei waardoor we samen een grote boost geven aan de natuur gedurende de maand mei en wie weet nog veel langer.

Daarnaast zaaiden we dit jaar ongeveer 1000 m² bloemenweide in en deden ook 200 burgers enthousiast mee aan onze actie ‘Zaai je eigen 5 m² bloemenweide’.

Samen kunnen we de natuur een grote duw in de rug geven en met z’n allen genieten van al dit moois!

Kenny Viskens (N-VA), schepen voor financiën, omgeving en duurzaamheid van Arendonk

Waarom doet u mee aan Maai Mei Niet?

In de eerste plaats voeren wij als gemeente een ambitieus klimaat- en milieubeleid om ons weerbaarder te maken tegen de veranderende klimaatcondities. Daarbij is het noodzakelijk om de biodiversiteit te behouden en zelfs te verhogen. We willen met ons beleid ook een voorbeeldrol spelen en onze inwoners mee engageren. Met deze actie willen we laten zien dat kleine aanpassingen die niet per se meer energie en tijd kosten, toch een positieve impact kunnen hebben op de omgeving.

Wat doet uw stad of gemeente nu al voor de biodiversiteit?

Wij doen dit jaar onder andere mee aan de Week van de Bij en zaaien geregeld bloemenweides in. Verder planten we jaarlijks bloembollen, geven we subsidies voor biodiversiteit en kiezen we standaard voor inheemse bomen, struiken en bloemen bij (her)aanplantingen.

Met hoeveel m² doet u mee?

De bermen worden natuurlijk al later gemaaid, maar voor dit jaar gaan we een extra 5.000 m² aan gazon niet maaien. Dit is een eerste proeffase, we willen dit graag de komende jaren nog uitbreiden.

Sus Vissers (CD&V), schepen van Leefmilieu van Wuustwezel

Waarom doet u mee?

Acties zoals deze, die uitgerold worden over gans Vlaanderen, zijn toonaangevend en werken sensibiliserend voor iedereen. Ze creëren een bijzonder effect en vergroten het draagvlak voor natuur in de gemeente en in je tuin. Als gemeentebestuur geef je ook graag mee het goede voorbeeld.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Wij willen absoluut een groene gemeente zijn en blijven. Hiertoe hebben we een belangrijke ambitie uitgesproken: we planten tijdens deze legislatuur (2019 -2024) 1500 bomen extra op het openbaar terrein. We doen dit om klimaatrobuust te worden. Momenteel staat de teller op 1084 bomen. Bijkomend zijn er 1000 bomen aangeplant die in hakhoutbeheer geplaatst worden, zijn er 8470 heesters bij aangeplant en 570 bodembedekkers aangeplant.

Bij het aanplanten van de bomen stappen we af van monoculturen. We planten om reden van verhoging van de biodiversiteit tot 5 vijf verschillende soorten, aangevuld met heesters. Momenteel hebben we een gemeenteraadsbesluit in ontwerp om bij iedere geboorte of adoptie gratis een boom of heester aan te bieden aan onze inwoners die het wensen. We kochten recent een klein stukje grond aan in woonuitbreidingsgebied waar we in samenwerking met partners onderzoeken of we een blauwgroen netwerk kunnen creëren.

We vergroenen onze kinderspeelterreinen en werken maximaal mee aan acties van het Regionaal Landschap (acties 1000- bomen), de bosgroep Antwerpen Noord (aanplanting bosranden in de voormalige weekendzone, het zogenaamde ‘wonen bosrijk karakter’), Natuurpunt (Behaagactie), Kempisch Landschap (herstel van de beekvallei). We laten dit jaar een bomenbeleidsplan opmaken om een visie op middellange en langetermijn te hebben.

We betrekken burgers bij alle projecten die we uitvoeren en trachten hen te overtuigen dit op micro-(tuin)niveau ook te doen.

In de mate van het mogelijke denken we hierbij ook aan de bijtjes en de vlinders. We sensibiliseren onze burgers om kleine bijenhotels te plaatsen in hun tuin. We zaaien alle jaren enkele fauna-akkers in, dit in samenwerking met het Regionaal Landschap. We merken dat sommige landeigenaars dit ook doen.

In plaats van monotone bermgrasvlaktes hebben we vorig jaar langsheen een drukke gewestweg de boomspiegels ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. We stellen ook een zakje veldbloemenzaad ter beschikking aan onze burgers die het in hun tuin kunnen zaaien.

We zijn een bloemengemeente. Onze dorpskernen verfraaien we met voorjaarsbloeiers en manden met zomerbloeiers.

Wat de bermen langsheen onze gemeentewegen betreft hebben we een ecologisch bermbeheerplan laten opstellen. Vaak zijn het brede bermen waar het de bedoeling is om deze te verschralen zodat er meer bloemrijke planten op termijn verschijnen. Er wordt sinds vorig jaar ook niet meer gemaaid met een klepelmaaier maar met een ecologische cirkelmaaier. Hierbij wordt er minder insecten opgezogen. Eveneens wordt slechts bij de laatste maaibeurt in oktober de berm volledig gemaaid tot tegen de talud van de gracht. De eerste maaibeurten maaien we enkel de eerste meter tegen de straat.

In de strijd tegen de eikenprocessierups werken we volledig ecologisch. We laten door een erkende firma de rupsen vanaf een bepaald stadium opzuigen. Verder zetten we massaal in op alternatief beheer waar we predatoren voldoende huisvesting trachten te bieden. We plaatsen daartoe op sterk aangetaste plaatsen takkenwallen, nestkasten voor mezen en vleermuizen en maken rond de bomen strobundels. Ter plaatse laten we de bermen gecontroleerd verruigen zodat bepaalde insecten maximaal kunnen gehuisvest worden.

We werken verder aan onthardingsprojectjes in een aantal straten, uitvoering 2021-2022, gekoppeld aan verhoging van de groenfactor.

Met hoeveel m2 doet u mee?

Parken en de begraafplaatsen komen ook aan bod, zij het dat het draagvlak voor “vergrassing” niet erg hoog is. Er wordt dan wel een beleefdheidsstrookje gemaaid om te tonen dat we het wel beheren.

Onze ploegleider van de groendienst schat het aantal beheerd (park)grasland dat niet gemaaid wordt in mei op een tiental hectare, zo’n 100.000m². Aangezien wij verder een uitgestrekte landbouwgemeente zijn, van zo’n 9000 ha, met meer dan 300 kilometer andelijke wegen beschikken we over minimaal 600 kilometer. Het gedeelte van de openbare berm dat niet gemaaid wordt, is aanzienlijk.

Luc Wouters (CD&V), burgemeester van Lummen

Waarom doet u mee?

Lummen heeft de intentie een bij-vriendelijke gemeente te worden. Daarom zijn we dit jaar begonnen met het omvormen van grasperken en grasstroken naar bloemenweides. De volgende jaren en in de post-corona periode willen we hieromtrent nog verschillende herinrichtingen uitvoeren en activiteiten organiseren. Maai Mei Niet past perfect binnen dit project en daarom hebben we meteen beslist om ook deel te nemen.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Ook Lummen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend en in uitvoering hiervan hebben wij bijvoorbeeld zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen gelegd, energiezuinige verlichting in onze sporthal geplaatst, de gemeentelijke personenwagens vervangen door met de bevolking gedeelde elektrische voertuigen, enzovoort. Zeer recent hebben we nog een uitleendienst voor kinderfietsen opgestart.

Specifiek naar biodiversiteit plannen we een omvorming van grasperken naar bloemenweides, wordt een bomenbeheersplan met uitbreiding van ons bomenbestand opgemaakt, worden onder andere de kerkhoven heringericht met bijvoorbeeld bij-vriendelijke planten als sedum tussen de graven, enzovoort…

Met hoeveel m² doet u mee?

We zijn voorzichtig gestart met een 450 m². Bedoeling is wel om in de toekomst deze oppervlakte aanzienlijk te gaan uitbreiden.

Christophe De Graef (Open Diest), burgemeester van Diest

Waarom doet u mee?

Als openbaar bestuur zijn er verschillende motivaties om mee te doen aan dergelijke projecten. Enerzijds hebben we als stad een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen en zijn we een inspiratie

voor inwoners, anderzijds zijn de voordelen van een aangepast gazonbeheer legio: participeren op een Vlaamse flow met weinig eigen inspanningen; werken aan natuurversterking zonder kosten te

doen (integendeel: minder maaien is kostenbesparend); een positieve impact op natuur en milieu, vergroten van het waterbufferend vermogen, verhogen van de biodiversiteit, creëren van diverse

voedsel- en nestplaatsen voor tal van insecten…

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Machinaal aanplanten van bloembollen, klimaatbomen aanplanten (i.s.m. Centrum Duurzaam Groen), bloemenweides inzaaien, …

Met hoeveel m² doet u mee?

Op onderstaande locaties willen we een extensiever maaibeheer toepassen, dit is in totaal ongeveer 6.000 m²: oprijlaan Citadel, rotonde Leuvensepoort, Schaffensepoort, rotonde Weerstandsplein, De Prins (is momenteel al opgenomen in een aangepast maaibeheer omwille van een zeldzame plant), voorkant school Deurne, Korte Heide (speelplein wordt wel gemaaid), Molen Schaffen, rotonde Crauwelsbos.

Jos Goethals (CD&V), schepen van groen van Lichtervelde

Waarom doet u mee?

We doen het als proefproject en om vast te stellen of er hiervoor een draagvlak is bij

de omwonenden. We hebben een drietal zones verspreid in ons centrum uitgekozen en naar gelang de reacties en het resultaat kan dit volgend jaar uitgebreid worden. We vonden het belangrijk omdat in het voorjaar de madeliefjes en de paardenbloemen heel mooi zijn. Door ze niet te maaien gaan ze zich ook snel vermeerderen. Hierdoor kunnen we het effect zien na 1, 2 jaar. Tevens zijn deze gazonbloeiers heel belangrijk voor insecten en bijen.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en klimaat?

Door onze gemeente worden geen Fytoprodukten meer gebruikt op openbaar domein. Voor het klimaat hebben we een beleidsplan voor het reduceren van de CO2. We hebben ook al een aantal elektrische voertuigen in gebruik en schakelen geleidelijk over op werktuigen op batterijen. We bestrijden vooral de symptomen van de klimaatverandering door het uitvoeren van een hemelwaterplan.

Met hoeveel m² doet u mee?

Zo’n 3.500 m².

Astrid De Bruycker (Vooruit), schepen van Openbaar Groen van Gent

Waarom doet u mee?

Omdat we geloven in de kracht van samenwerking en participatie. Er is geen betere manier om te sensibiliseren rond een probleem als klimaatverandering – dat niet acuut lijkt maar dat wel ís – dan mensen te betrekken en hen te laten ervaren dat ze impact hebben. Maai Mei Niet is ook een laagdrempelig burgeronderzoek waarmee we zowel burger als politiek kunnen bewust maken. Er komt terecht steeds meer aandacht voor ecologisch beheer en met mooie initiatieven zoals Maai Mei Niet kunnen we samen dat draagvlak vergroten. Daarnaast sluit dit naadloos aan bij het ecologisch maaibeheer dat we als stadsbestuur zelf al enkele jaren toepassen. We hebben op dat vlak echt pionierswerk verricht. Het is voor ons vanzelfsprekend om mee te doen aan Maai Mei Niet.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Vroeger werd alle gras in Gent kort gehouden. Sinds enkele jaren maaien we alleen nog in functie van het gebruik en de beleving. We maaien ligweides, speelgazon en graspaden kort, daarnaast mag langer gras groeien. Het resultaat: parken met veel variatie en bloemen, zo groeien er nu ook wilde orchideeën in Gent, waarin allerlei diertjes van insecten tot konijnen eten vinden en kunnen schuilen. Bovendien wordt een deel van ons grasland, bijvoorbeeld de waterbermen of de graslanden in de Bourgoyen-Ossemeersen en Gentbrugse Meersen beheerd met begrazing door schapen. Dat bevordert de biodiversiteit van de graslanden én verbruikt ook geen fossiele brandstoffen.

Naast het ‘maaien met mate’ steunt ons natuurvriendelijk groenbeheer nog op drie andere pijlers: geen pesticiden voor onkruidbeheer, de natuur is onze creatieve bondgenoot en we snoeien alleen als het echt nodig is.

We investeren meer dan ooit in openbaar groen, omdat dat echt de ’tuin van alle Gentenaars’ is. Dat gaat van geveltuintjes van enkele stoepstenen, over groenslingers (klimplanten die overburen in smalle straten verbinden), straattuintjes, pluktuinen en moestuinen in (mede)beheer van buurtbewoners, tot wijkparken, bossen en groenpolen. Want elk stukje groen telt in een grote stad met heel wat dichtbebouwde wijken.

Met hoeveel m² doet u mee?

Ongeveer de helft van het grasland van de stad Gent wordt niet gemaaid. Abstractie makend van hooiweide, weiland, bosweide, … gaat het over 186 hectare grasland (of 1,86 miljoen m²!) dat pas na mei wordt gemaaid.

Lalynn Wadera (Vooruit), schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen in Leuven

Waarom doet u mee?

Wij zijn er heel erg van overtuigd dat een campagne als Maai Mei Niet de biodiversiteit stimuleert. Zelf doen we dat op veel manieren, deelnemen aan Maai Mei Niet sluit daar naadloos bij aan. Corona heeft de nood aan veel openbaar groen enkel nog scherper gemaakt. Mensen trekken stad in op ontdekking en dat moet zo aangenaam mogelijk zijn. Dus heb je veel groen nodig, want dat gaat, bijvoorbeeld, het hitte-eiland-effect tegen.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Naast ons aangepast maaibeheer en het ondertekenen van het ByeByeGrass-charter, zaaien we ook actief bloemenweides in. Dit jaar zullen we zo’n 16 kilo bloemenzaad inzaaien, goed voor 6000 m² We deelden ook 2000 pakjes zaad gratis uit via de bakkers. We geven dus het voorbeeld en stimuleren mensen om hetzelfde te doen.

We hebben ook drie buurtbossen aangeplant. En in Leuven zijn de tuinrangers actief, die gratis de mensen helpen om hun tuin natuurvriendelijker te maken – de zogenaamde tuinsafari’s. Er werden er al 210 tuinsafari’s aangevraagd.

Tot slot zetten we ook actief in op ontharding, met de actie ‘Hier dringt het door!’. Wanneer een weg wordt heraangelegd, stappen we naar de bewoners met voorstellen om zelf ook meer groen aan te planten. Onze groendienst geeft daarbij advies en steekt de armen zelf ook uit de mouwen.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

24 hectare. 42 procent van het Leuvense grondgebied is groen, dat is veel. We zetten blijvend in op bijkomend groen. Pas kochten we enkele vijvers aan die toegankelijk zullen worden.

Erik Broeckx (N-VA), burgemeester van Mortsel

Waarom doet u mee?

In een stedelijk gebied als Mortsel is biodiversiteit een belangrijk gegeven. We doen al heel wat inspanningen op dat vlak en met deze actie kunnen we die inspanningen extra ondersteunen en wat meer in de kijker zetten. Het belang van een gevarieerd maaibeheer wordt goed gekaderd dankzij de actie Maai Mei Niet.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

De aanplant van streekeigen struiken en bomen in openbaar groen, uitbouw van winterverblijven voor de vleermuizen in FORT 4, plaatsen van bijenhotels op openbaar domein, ter beschikking stellen van meer dan 10 ha natuurgebied aan Natuurpunt, deelname aan actie ‘Behaag … Natuurlijk’, uitbouw van groene bufferbekkens voor regenwater in vallei Koude Beek en Fortloop, …

Wat het klimaat betreft, nemen wij deel aan het burgemeestersconvenant 2020 en 2030, reiken we eigen premies uit voor energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie bij de inwoners van Mortsel, we investeren in energiebesparing in eigen patrimonium, gebruiken 100% groene stroom in eigen patrimonium, ondersteunen het warmtenet Warmte Verzilverd, er is het project Energiek loket i.s.m. IGEAN, …

Met hoeveel m² doet u mee?

Ons extensief beheerd gras heeft een oppervlakte van 131.000 m² of 13 hectare.

Leen Dierick (CD&V), schepen van Energie en Klimaat van Dendermonde

Waarom doet u mee?

Duurzaamheid is een van de 10 werven van het Dendermonds meerjarenplan. De expliciete toewijzing van klimaat als een schepenbevoegdheid toont aan dat we ons willen inzetten voor het klimaat.

Het experimenteren met het maaibeheer is iets waarmee we sinds 2020 al aan de slag zijn gegaan. Niemand ziet graag dor gras in de buurt tijdens de zomers. Het telkens opnieuw inzaaien van deze verdorde graszones brengt een grote kost met zich mee. Daarnaast is het maaien van alle groenzones een erg tijdrovende bezigheid en heeft het weinig impact ten voordele van de biodiversiteit.

Als stad willen we net meer biodiversiteit, daarom gooiden we het roer van ons maaibeheer helemaal om. Daarenboven kan je door niet te maaien onze speelterreinen, parken en begraafplaatsen een ander uitzicht geven en kunnen er andere functies komen.

Begin 2021 rolden we daarom een grootschalige test uit over het ganse grondgebied. Elke beheersploeg kreeg drie grote terreinen waarop ze aan de slag gingen met gefaseerd maaibeheer, waarvoor ze in januari een vorming kregen vanuit de dienst groenbeleid.

Einde 2021 evalueren we dit beheer en de omvang en kijken we of uitbreiding mogelijk is.

Samen met de technische ploegen werden de geselecteerde terreinen bepaald en onderzocht. Alle terreinen werden in kaart gebracht.

Intensieve maaizones die wekelijks of om de 2 weken werden gemaaid, zijn kleiner gemaakt en maaien we nu pas om de 3 à 4 weken. De echt extensieve zones maaien we maar 2 maal per jaar. Hierbij hebben we ons gericht op de historische hooidata. Zo mikken we op 15 juni voor de eerste maaibeurt. Ook gaan sommige ploegen aan de slag met sinusbeheer, een beheer specifiek afgestemd op vlinders.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

We willen als lokaal bestuur eerst zelf het goede voorbeeld geven. We doen mee aan tal van initiatieven zoals Maai Mei Niet, maar ook met de Week van de Bij en Nacht van de Duisternis. We zetten volop in op ontharden door bijvoorbeeld verharde pleintjes en speelplaatsen te ontharden en vergroenen, bij de heraanleg van voetpaden bekijken we kritisch of er overal wel nieuwe voetpaden moeten komen en of deze er moeten zijn langs beide straatkanten. Bij de heraanleg van wegen gaan we zorgvuldig op zoek om groen te voorzien. We waren de eerste stad die inzette op een volledige verledding van de openbare verlichting, ook ons wagenpark wordt stelselmatig vergroend. Energieverslindende gebouwen stoten we af of renoveren we ecologisch. We werken samen met Bos+ voor ons adaptatie- en klimaatplan.

Daarnaast moedigen we ook onze inwoners aan om actie te ondernemen en betrekken hen bij projecten. Zo hebben we een jaarlijks burgerbudget, waardoor het project Trottoir Tomate is goedgekeurd. We hebben een bomenplan en een hemelwaterplan opgesteld, we doen mee met het provinciaal project Tuincoach waar burgers kunnen gecoacht worden om hun tuinen te ontharden. We voorzien subsidies voor tegeltuintjes, een reglement voor gevelslingers is in opmaak. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere projecten zoals het voorzien van bijenkasten, het project “lof voor elke hof” waarbij meer dan 2.000 inheemse planten, struiken en bomen een plek kregen in private tuinen of op terrassen … .

Met hoeveel m² doet u mee?

De totale oppervlakte graszone die meegenomen is in het gefaseerd maaibeheer bedraagt een 11ha of 111.000 m². Dit zijn vooral publieke parken, speelpleintjes, begraafplaatsen en tuinen aan onzewoonzorgcentra (WZC’s). Aan de WZC’s die we opnamen in dit beheer werd ook telkens een snijbloemenweide ingezaaid zodat de bewoners snijbloemen in een vaas kunnen steken van zodra deze in bloei staan. De bermen zijn in de oppervlakte niet opgenomen.

Sowieso gaan we dit evalueren en indien mogelijk uitbreiden.

Goele Fonteyn (N-VA), schepen van duurzaamheid, groen en natuur van Brasschaat

Waarom doet u mee?

Voor de Gemeente Brasschaat is het bijna een evidentie om mee te doen aan Maai Mei Niet. Als lokale overheid trachten we steeds het goede voorbeeld te geven, maar met deze actie kunnen ook burgers zeker hun steentje bijdragen en mee het verschil maken. Samen maken we onze gemeente klimaatbestendig. Wij ondertekenden in 2018 het Burgemeestersconvenant en presenteerden in januari 2021 ons duurzaam energie- en klimaatplan. Een van de pijlers in dat plan is te zorgen voor een klimaatneutrale en -bestendige kern. We willen die dure doelstelling graag omzetten in concrete actieplannen. De actie Maai Mei Niet geeft ons de mogelijkheid om te zorgen voor meer biodiversiteit in de Brasschaatse tuinen: een rijkelijk buffet voor belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Het moeten niet steeds de gemillimeterde tuinen zijn … zelfs Brasschaat weet dat.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Als gemeente zetten we reeds in op een doordacht laanbomenbeleid, ecologisch bermbeheer en het versterken van onze groenblauwe netwerken. Daarnaast nemen ook wijken, bewoners en verenigingen zoals onder meer Velt de nodige initiatieven omtrent biodiversiteit. Er gebeurt dus al heel wat, maar we beseffen dat we extra stappen moeten zetten. Hiervoor hebben we nu een klimaatplan ontwikkeld. Biodiversiteit krijgt hier ook zijn plaats in. Onze deelname aan de Maai Mei Niet-campagne is al een eerste kleine actie om dit klimaatplan verder in de praktijk om te zetten.

Met hoeveel m² doet u mee?

67.373 m² of 6,7 hectare.

Filip Kegels (N-VA), schepen van Milieu, Natuur en Groendienst & onderhoud openbaar domein van Beveren

Waarom doet u mee?

Als allereerste bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen in 2016 hebben we duidelijk onze

ambities aangegeven. Sinds 2016 zijn we ook elk jaar laureaat en minstens bij de eerste 3 gemeenten

qua score. Toen we over deze actie werden ingelicht, hebben we dan ook besloten om hier aan mee

te doen en dit ook naar onze inwoners toe bekend te maken. We rekenen op een goede respons en

hopen dat zoveel mogelijk mensen hier aan meedoen.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Het gemeentebestuur bakent al jaren steeds meer en meer zones af voor vergrassing en het inzaaien

van bloemenmengsels. Perken met 1-jarigen worden stelselmatig vervangen door meer duurzame

beplanting. We proberen ook zoveel mogelijk in de verstedelijkte kern te vergroenen en ook onze

begraafplaatsen om te vormen tot parkbegraafplaatsen.

In ons bestuursakkoord ligt de nadruk op vergroenen en verblauwen in al zijn facetten. Sinds 2019 hebben wij een overeenkomst met Aquafin voor het gebruiken van effluent afvalwater, het gezuiverd afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Daarmee vullen we onder meer opslagcontainers, voor het beregenen van sportvelden en regenputten. De aannemer die de bloemenmanden in onze gemeente plaatst en onderhoudt is verplicht effluent water te gebruiken.

Er wordt eveneens een inspanning geleverd om waar mogelijk verharding te vervangen door vaste plantenborders en groenblijvende heesters.

De bevolking wordt via verschillende kanalen gestimuleerd om te leren omgaan met een iets minder intensief groenonderhoud door te wijzen op het belang hiervan op de bijen- en insectenpopulatie.

Via social media heeft de gemeentelijke infodienst een oproep gelanceerd om aan Maai Mei Niet deel te nemen.

Iedere van onze 8 deelgemeentes heeft een eigen begraafplaats en een sportzone waar we meer en meer zones laten vergrassen en inzaaien met bloemenmengsels. Dit jaar alleen is ongeveer 10 kg bloemenmengsel ingezaaid.

We blijven overal waar we kunnen ontharden en vergroenen op de meest duurzame manier. Dit moet wel gebeuren in harmonie met de buurt. Op sommige meer statische plaatsten ligt het soms moeilijk er voor de bevolking om bermen en grasvelden gewoon hun gang te laten gaan. Deze transitie zal dus nog enkele jaren tijd vragen om op kruissnelheid te geraken.

Met hoeveel m² doet u mee?

Naar schatting 25.000m².

Leen Goossens (CD&V), schepen van leefmilieu en groenonderhoud van Zottegem

Waarom doet u mee?

We proberen met de stad Zottegem op verschillende manieren de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. Een sensibiliseringsactie met nationale aandacht en een leuke slogan die makkelijk blijft hangen leent zich daar perfect toe.

Bepaalde gewoontes, zoals biljartvlakke en gemillimeterde gazons zijn zo ingeburgerd, dat ik zelfs enige terughoudendheid merk bij onze eigen arbeiders en administratie. Meestal vraag ik hen om dingen te doen, deze keer om iets niet te doen. Dat was nieuw (lacht). In de eerste plaats streven we dus een mentaliteitswijziging na, zowel bij de burgers als onze eigen diensten.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Er lopen meerdere initiatieven. We hebben met de stad een klimaatplan opgesteld. Dat omvat tal van acties, zowel grote als kleine, gaande van het gebruik van herbruikbare bekers op eigen events, geven van subsidies voor de aanplant van kleine landschapselementen, overschakelen op groene stroom tot het energiezuiniger maken van het eigen patrimonium. Recent ondertekenden we het bijencharter en het bomencharter. Op diverse locaties werden grote bijenhotels geplaatst. Bij het aanleggen van nieuwe groenstroken kiezen we voor bloemrijk grasland. Binnenkort wordt een grote oppervlakte extra bos aangeplant.

We nemen initiatieven om de ecologische voetafdruk van de stadsdiensten en haar gebouwen te verminderen. Voor grotere graszones willen we overschakelen naar ecologisch maaibeheer. Binnenkort start een actie die geveltuintjes promoot. En zo zullen er nog heel wat initiatieven volgen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Vorig jaar zijn we gestart met één strook van 2000 m². Mede dankzij jullie actie is de bereidheid gegroeid om ook andere stroken dit jaar gedurende de maand mei niet te maaien. Het totaal voor dit jaar bedraagt 15.000m². We streven er naar dit volgend jaar verder uit te breiden.

Patrick Princen (Groen), schepen van Openbare Werken, Natuur-en Groenontwikkeling, Parken en Stadstuinen van Mechelen:

Waarom doet u mee?

Met onze parken en perken samen beschikken we over een enorm potentieel aan natuur om de biodiversiteit in onze stad te versterken. Daarnaast heeft onze deelname een dubbel sensibiliserend effect: enerzijds willen we onze inwoners meekrijgen om hun eigen gras minder frequent te maaien. Anderzijds is het de bedoeling om Mechelaars duidelijk te maken dat we als stad stelselmatig afstappen van steriele parken en perken. Het is belangrijk voor onze biodiversiteit dat we op meer plaatsen overschakelen naar extensief beheer en op meer plekken kruidgroei zijn gang laten gaan.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Mechelen probeert zowel in als rond de stad de biodiversiteit te verhogen. Belangrijke natuurhotspots worden hiervoor versterkt en uitgebreid. Buiten de stad is er het Beschermd Natuurpark Rivierenland, een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos waarmee ze 3000 hectaren natuur trachten te creëren. Mechelen voorziet daarnaast veel budget voor onthardingsmaatregelen om natuur in de stad nieuwe kansen te geven. Bij heraanleg van straten verharden we enkel waar dat strikt nodig is en aan bewoners vragen we proactief of ze een tegeltuintje wensen. Qua beplanting zetten we steeds meer in op inheemse en bijenvriendelijke planten en in de perken kiezen we voor permanente prairiebeplanting.

Ten slotte proberen op dit moment samen met Natuurpunt alle lopende initiatieven met elkaar te verbinden tot een algemeen plan.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

In totaal heeft de stad zo’n 59 hectaren gras te beheren, zelf of door externe partners. Ruim 47 hectaren of 80% van het gras in onze parken, middenbermen en grasstroken laten we ondertussen al groeien tot begin mei. Van die 47 hectaren zal er vervolgens ruim een kwart niet voor 15 juni gemaaid worden of zo’n 150.000 m2 (15 hectare).

Eric Kumps, groen- en milieuambtenaar van Hoeilaart

Waarom doet u mee?

Wij willen onze inwoners sensibiliseren.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

We hebben diverse grasperken in onze verkavelingen uitgekozen om deel te nemen aan jullie actie, maar al sinds 2008 doen wij aan ecologisch groenonderhoud in een deel van het gemeentepark en een deel van de oever van de gemeentevijver, in de gemeentelijke boomgaard Terjansdelle. We herbestemmen ook de druivenserrensites naar een biodiverse natuurbeleving, zoals Bemdekensveld en Halan Cauter. En recent hebben we in het gemeentepark, grenzend aan het parkbos, een stuk gazon omgezet tot mantelzoomvegetatie: in het gras werden 7 inheemse soorten bosplantsoen aangeplant met onze 2 basisscholen.

Met hoeveel m² doet u mee?

De oppervlakte van de grasstroken die we niet maaien bedraagt zo’n 5.000 m².

Francesco Vanderjeugd (Open VLD), burgemeester Staden

Waarom doet u mee?

In 2019 ondertekende Staden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen zitten vervat in het strategisch meerjarenplan 2020-2025. Ze geven een antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen. Voor alle landen ter wereld, maar ook voor elke inwoner, organisatie, bedrijf, overheidsinstantie … Iedereen moet dus zijn of haar steentje bijdragen om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen, ook Staden.

Met de goedkeuring van dat strategisch meerjarenplan was meteen het startschot gegeven voor de opmaak van het duurzaamheidscharter. Het charter moet de ambities uit het meerjarenplan kracht bijzetten en behandelt thema’s als schoon water, klimaatverandering, hernieuwbare energie … De actie Maai Mei Niet sloot perfect aan op onze engagementen uit het duurzaamheidscharter.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Een volledig overzicht van alle verschillende engagementen kan je vinden op www.staden.be/duurzaam: van het planten van 1 boom per inwoner tot het aanleggen van een prijswinnende infiltrerende onderfundering bij wegenwerken in de Slijperstraat.

Eén van de belangrijkste die aansluit op de actie Maai Mei Niet: onze deelname aan het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) Kruisbestuivers. Om de openbare en private ruimte bijenvriendelijk in te richten, de bevolking te sensibiliseren en waar mogelijk bijen te monitoren, startte Stad-Land-schap dit project.

Staden stapte als één van de eerste gemeenten mee in dit verhaal. Niet alleen omdat ze het belang van biodiversiteit en kruisbestuivers erkent, maar ook omdat ze al ruime tijd initiatieven op poten zet om de wilde bijen, hommels en honingbijen te helpen. Inspanningen die al in 2019 beloond werden met de titel van ‘bijenvriendelijke gemeente’. Zo hebben we bijvoorbeeld op het dak van het Administratief Centrum en Dienstencentrum (AC/DC) een bijenhotel staan. Ook de actie Maai Mei Niet krijgt een mooi plaatsje in dat actieplan, waarvoor dank!

Met hoeveel m² doet u mee?

In totaal gaat het over 52.758 m², of 52 hectare, openbaar groen.

Jurgen Soetens (CD&V), burgemeester van Lierde

Waarom doet u mee?

Het behoud van de biodiversiteit en ook de waterproblematiek liggen ons nauw aan het hart.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Eén van de doelstellingen van het bestuur is het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente. Daarnaast hadden we als doelstelling om in de legislatuur 2019-2024 1.000 bomen te planten. Inmiddels zitten we reeds aan het vijfvoudige.

Met hoeveel m² doet u mee?

Met ongeveer 10.000 m².

Erik Rombaut (Groen), schepen van groenbeheer en biodiversiteit van Sint-Gillis-Waas

Waarom doet u mee aan Maai Mei Niet?

De biodiversiteit staat onder druk en als gemeente moeten we daar een voortrekkersrol in spelen om de burgers er van bewust te maken. De campagne Maai Mei Niet is een goed initiatief dat we steunen en waar we zelf ook reeds mee bezig zijn.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en klimaat?

Als gemeente willen we ons landschappelijk karakter behouden en versterken.

Daarom zetten we in op het vergroenen door de aanplant van onder andere bomenrijen, het inzaaien van bij-vriendelijke bloemenmengsels, een aangepast groenbeheer op een ecologische wijze.

Vorig jaar zijn we gestart om op een aantal plaatsen extensief te maaien. Hierbij maaide we de randen kort en het overige gras en kruiden lieten we groeien. We namen deel aan de wedstrijd bij-vriendelijke gemeente van de VVOG en behaalde één bijensymbool.

We zijn bezig met het bekijken waar we kunnen ontharden en in de recentste verkavelingen zijn in de groenzones wadi’s voorzien en zijn de verhardingen zoveel als mogelijk waterdoorlatend.

Verder zijn we bezig met de opmaak van een masterplan voor een blauw-groennetwerk langs de Blokstraatbeek.

Met hoeveel m² doet u mee?

Circa 25.000m².

Steven Matheï (CD&V), burgemeester van Peer

Waarom doet u mee?

Peer heeft een ambitieus klimaatplan met uiteenlopende acties. We zijn er namelijk van overtuigd dat we nu actie moeten ondernemen tegen de klimaatveranderingen. Vele kleine veranderingen maken een wereld van verschil. Als we alle tuinen van Peer samentellen, hebben we één groot natuurgebied. We hopen met onze deelname dus ook onze inwoners te stimuleren om hun steentje bij te dragen voor het klimaat, bijvoorbeeld door het gras deze maand te laten groeien en zo onze tuinen natuurvriendelijker te maken.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

We zetten op allerlei manieren in op biodiversiteit en het klimaat. In december plantten we maar liefst 276.000 bloembollen in Peer. De bloemen fleuren onze stad op en zijn ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Die actie willen we de komende jaren ook uitbreiden naar de andere dorpen.

We zijn ervan overtuigd dat we samen veel meer kunnen bereiken. Daarom starten we deze maand ook met een nieuw project waarbij de Perenaren een geveltuin kunnen aanleggen of een boomtuin adopteren. Zo brengen we meer groen in het straatbeeld. Nog een nieuw project dat we deze maand lanceren is het Tuinrangers-project. Op dit moment zoeken we geëngageerde Perenaren die als Tuinranger aan de slag willen. Die Tuinrangers zullen in de toekomst advies geven over hoe je jouw tuin natuurvriendelijk inricht. (Lees hier een reportage over de Tuinrangers)

Daarnaast zetten we erg in op ontharding en vergroening. Bij elk project doen we daarom ook een ‘klimaattoets’. We proberen het openbaar domein te ontharden waar mogelijk en zetten in op meer groen in de straten. Het is bij ons ook de traditie om projecten steeds in samenspraak met de inwoners te realiseren. Zij denken dus samen met ons na op welke manier we hun straat kunnen herinrichten zodat er meer ruimte is voor groen.

Tot slot kent Peer nog tientallen kilometers houtkanten langs wegen, paden, akkers en weilanden. Sinds 2019 werken we samen met de natuur- en landbouwsector in Peer, het Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Onroerend Erfgoed. Samen stelden we een visieplan op voor de Peerse houtkanten zodat ze opnieuw een ecologische meerwaarde kunnen zijn in het landschap.

Met hoeveel m² doet u mee?

We maaien deze maand ongeveer 30% minder graszones. Het gaat om enkele speelpleintjes, grazige wegversmallingen en grasweides rond kapellen. In totaal zullen we deze maand 4,73 hectare minder maaien.

Jan Rosseel (N-VA), schepen van groenbeleid van Ingelmunster

Waarom doet u mee?

Om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. In Ingelmunster gaan we al onze groenzones niet maaien in mei. Enkel waar het echt nodig is, zoals rond speelpleintjes omdat kinderen dikwijls op hun blote voetjes lopen en als de klaver bloeit, kunnen ze op bijen trappen met alle gevolgen van dien. Daarnaast gaan we na mei de groenzones in de wijken gaan maaien als soort wandelpad. Een wandelpad van 1,5 tot 2m breed kort maaien en de rest van de groenzone minder of niet.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Onlangs hebben we een nieuwe parking aangelegd op het sportstadion. We hebben er niet alleen 33 inheemse bomen geplant (zomereiken) maar ook gans de parking als groene parking aangelegd. De parkeerstroken bestaan dus uit aarde gemengd met stenen en graszaad. Ook onze jeugdlokalen, gemeentehuis en sociaal huis kregen onlangs zonnepanelen. We kochten een elektrische wagen aan die we ook zullen aanbieden als deelauto en het. Verleden jaar kochten we voor ons personeel ook 2 elektrische fietsen aan, zodat de dienstverplaatsingen op de gemeente nu met de fiets kunnen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Zo’n 42.800 m².

Tijs Naert (Groen), schepen van Groen, natuur, milieu en duurzaamheid van Harelbeke

Waarom doet u mee?

We zijn ervan overtuigd dat exensief beheer een enorme rol kan spelen in het creëren van meer biodiversiteit en natuurbeleving. Meer insecten, meer kleine diertjes, vlinders, een variatie aan bloemen en planten…

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Verleden jaar in juli werd ons stedelijk groenplan goedgekeurd, waarin we streven naar een klimaatbestendige stad. Thema’s als ontharding, extensief beheer, aanplant bomen, plaats voor water, beken, aanplant bos… komen er in voor, met telkens streefdoelen eraan gekoppeld. Zo willen we een laan-of straatboom voor elk gezin tegen 2040 (van ongeveer 7.000 naar ongeveer 15.000) en gaan we voor 1m² groene ruimte per inwoner waar dit nu 0,7 m² is.

We zijn al enkele jaren koploper in Vlaanderen wat betreft ons bomenbeheerplan, waar we een duidelijk plan hebben hoe bomen op het openbaar domein te beheren, maar ook welke aanplant waar best past, het aantal snoeibeurten,… alle bomen staan op die manier in een inventaris.

Ondertussen bekijken we subsidiesystemen voor aanplant van bomen op privéterreinen en groendaken.

Met hoeveel m² doet u mee?

De afgelopen 2 jaar steeg ons extensief beheer van ongeveer 20.000m² naar 85.000 m²: een verviervoudiging! We zijn dan ook al enkele jaren bezig met Maai Mei Niet!

Michèle Hostekint, schepen voor Klimaat & duurzaamheid van Roeselare

Waarom doet u mee?

We zijn het er, denk ik, allemaal over eens dat meer groen in de stad zorgt voor gezondere en gelukkigere inwoners. Groen zorgt niet alleen voor rust, het zorgt er ook voor dat mensen meer fysiek en mentaal welzijn ervaren. Het zorgt voor afkoeling en tegelijk maakt het ons beter bestand tegen droogte of wateroverlast. Door minder te maaien, zorgen we niet allen voor meer kleur in de stad maar ook voor een grotere biodiversiteit. Zo maken we ook bijen, vlinders en andere insecten gelukkig. Door als stad zelf het voorbeeld te geven, willen we ook onze inwoners stimuleren om de grasmaaier eens vaker aan de kant te laten staan en de natuur wat meer zijn gang te laten gaan in eigen tuin.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

In Roeselare hebben we de ambitie om deze bestuursperiode 100.000 extra bomen aan te planten. Een goede twee jaar ver is de helft daarvan inmiddels aangeplant. Dat doen we door de versnelde realisatie van de stadsrandbossen, een inhaalbeweging op straten en pleinen en in private tuinen via Liefdesbomen en de Boombon, die we schenken aan nieuwe inwoners en inwoners die een huwelijk, samenwonen of geboorte te vieren hebben.

We zetten in op onthardingsprojecten en stimuleren, middels subsidies en begeleiding, groene speelplaatsen in scholen. We streven naar een verdubbeling van het openbaar groen. Waar mogelijk zaaien we bloemenweides en voorzien we geveltuintjes, pluk- en deeltuinen. Binnenkort zullen ook de Tuinrangers mensen helpen om hun tuin natuurvriendelijker te maken.

Met de Klimaatswitch #VANRSL hebben we een ambitieus klimaatplan. We investeren de komende jaren fors in duurzame energie. We maken werk van een warmtezoneringskaart zodat we ons warmtenet, dat nu al bijna het grootste van Vlaanderen is, nog verder kunnen uitbouwen. We voorzien maximaal zonnepanelen op eigen gebouwen en stimuleren die ook bij onze inwoners. Het dakenplan moet ervoor zorgen dat elk dak een nuttige bestemming krijgt en dat de vele onbenutte m² dak in de stad worden ingezet voor hernieuwbare energie of groen.

Met hoeveel m² doet u mee?

40.550 m².

Phaedra Van Keymolen (CD&V), schepen van Leefmilieu van Haaltert

Waarom doet u mee?

Haaltert zet in op meer biodiversiteit. Enerzijds door zelf het goeie voorbeeld te geven: we maaien 71 graspleintjes niet tijdens de maand mei en we zaaien bloemenweide in op enkele plaatsen. Anderzijds door onze inwoners te informeren en sensibiliseren over milieuthema’s, waaronder hoe te streven naar meer biodiversiteit.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

We bieden autodelen aan in de gemeente, we zaaien bloemenweides in, planten bos aan met aandacht voor streekeigen planten, we werken samen met de lagere scholen aan een klimaatproject ‘De Klimaatbende’, we promoten een groepsaankoop biobloembollen, we maaien bermen precies volgens de regels van het bermdecreet, we organiseren een groepsaankoop voor kippen voor gezinnen voor de verwerking van keukenrestjes, we hebben een actie met vogelnestkastjes in samenwerking met de scholen, … En natuurlijk onze deelname aan Maai Mei Niet.

Met hoeveel m² doet u mee?

Maar liefst 71 grasperkjes maaien we niet in de maand mei: in totaal gaan wij 42.500 m² of 4,25 hectare niet maaien.

Carine Dewaele (CD&V), burgemeester van Lendelede

Waarom doet u mee?

Met onze deelname aan Maai Mei Niet willen we ook op het openbare domein een bijdrage leveren aan de acties ten voordele van de bijen en andere nuttige insecten. De vele bloemen in het gras ogen ook heel erg mooi!

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

We zetten als gemeente sterk in op groen door veel bomen aan te planten, een wonderwoud (4.000 m²) te realiseren en daar hoort minder maaien ook bij! Daarnaast heeft de gemeente Lendelede ook het burgemeestersconvenant onderschreven en is er een actieplan waarin tal van acties, groot en klein, zijn opgenomen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Met 5.280 m² geselecteerde groenzones en al onze bermen/grachten die pas na 15 juni worden gemaaid doen we mee met een grote oppervlakte!

Johny De Raeve (Open VLD), burgemeester van Zonhoven

Waarom doet u mee?

Een groot deel van Zonhoven is al natuurgebied. Door in te stappen in Maai Mei Niet willen we aangeven dat we fier zijn op deze natuur, en dat we de mensen willen duidelijk maken dat iedereen deze natuur mee kan ondersteunen en versterken in zijn eigen tuin. Bijvoorbeeld dat niet alle grasvelden perfect gemaaid moeten zijn, maar dat er ook ruimte kan en mag zijn voor wat minder gestileerde grasvlakken. Zo kunnen we met de tuinen van onze inwoners een keten van stapstenen realiseren die onze verschillende natuur- en groengebieden met elkaar verbinden.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Binnen de gemeente Zonhoven zijn we de laatste jaren al onze verhardingen kritisch aan het bekijken, en daar waar mogelijk worden ze verwijderd of tot het absolute minimum beperkt.

Sinds enkele jaren gaan we na of we met ons maaibeheer van de grasvelden kunnen overschakelen naar een extensief beheer in plaats van het klassieke wekelijks maaien.

Tevens hebben we sinds enkele jaren, vanaf 1 maart tot en met 31 oktober, een kudde van 50 schapen in Zonhoven rondlopen. Deze kudde begraast bepaalde locaties die vroeger met machines werden onderhouden.

Met hoeveel m² doet u mee?

We hebben ervoor gekozen om geen enkel grasveld nog te maaien. Enige uitzondering die we hierop maken zijn een 10-tal trapveldjes. Indien in de loop van de maand zou blijken dat het gras dusdanig lang is dat deze veldjes niet meer kunnen functioneren, zullen ze gemaaid worden. Maar ons opzet is en blijft om de maand mei te kunnen eindigen zonder één grasveld te maaien.

De grote grasvelden zorgen samen voor 23,5 hectare die niet meer gemaaid wordt. Tel daarbij nog eens de oppervlaktes van de kleine grasveldjes die her en der verspreid zijn over de gemeente en dan krijgen we ongeveer 47 hectare gazon dat niet gemaaid wordt in de maand mei.

Marnic De Meulemeester (Open VLD), burgemeester van Oudenaarde

Waarom doet u mee?

In Oudenaarde staat duurzaamheid hoog op de agenda. Wij vinden het belangrijk om hier als stad het voortouw in te nemen. Het spreekt dan ook voor zich dat we meedoen aan Maai Mei Niet. De actie kan een belangrijke boost zijn voor onze inwoners om zich nog meer bezig te houden met de biodiversiteit.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Bij wegwerken proberen we de biodiversiteit steeds zo veel mogelijk te behouden. Grasperken laten we in bepaalde delen onaangetast, of maaien we slechts gedeeltelijk. In Oudenaarde zijn er al een pak gebieden waar we nu op die manier te werk gaan. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd op onze stadgebouwen en kopen natuurgebieden aan in functie van bebossing.

Dergelijke inspanningen zullen enkel toenemen, zeker sinds de komst van onze duurzaamheidsambtenaar die zich specifiek met de duurzaamheidsdoelstellingen en het klimaat bezighoudt. Toekomstprojecten zijn bijvoorbeeld het aantal oplaadpunten voor elektrische wagens uitbreiden.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

80% van de oppervlakte die gemaaid moet worden, ofwel zo’n 22 hectare. Het is een ambitieuze doelstelling, maar dat mag. Dit is een belangrijk signaal naar onze burgers.

Als de stad een inspanning levert, kent dat ook bij hen een weerslag.

Reinold De Vuyst, schepen van leefmilieu en klimaat van Erpe-Mere

Waarom doet u mee aan Maai Mei Niet?

Erpe-Mere werkte een ambitieus klimaatplan uit. Het doel? De CO2-uitstoot terugdringen en de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegengaan. Daarbij is een klimaatplan met de TOP20 acties uitgewerkt. Een van de acties is het versterken van de biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van ecosystemen waarbinnen alle percelen een rol spelen.

Wat doet uw gemeente nu al voor de biodiversiteit?

Al meer dan 10 jaar gebruiken we geen pesticiden meer. Bepaalde percelen grasland worden onderhouden door begrazers in plaats van deze intensief te maaien. Samen met (natuur) verenigingen werken we projecten ter bevordering van de natuur(beleving) uit, we planten inheemse struiken en (fruit)bomen aan, zaaien bijvriendelijke mengsels in, voorzien in nestkasten voor steenuilen en eikelmuizen, starten soortenprojecten op, maaien volgens het bermbeheer, …

Met hoeveel m² doet u mee?

Ongeveer 217.000 m² of zo’n 22 hectare.

Kristien Vanmullem (Vooruit), schepen van Milieu van Bredene

Waarom doet u mee?

Met onze deelname willen we op het openbare domein onze bijdrage leveren aan de acties ten gunste van de bijen en andere nuttige insecten en het stimuleren van een diverse natuur. We sensibiliseren de inwoners hiermee om ook hun steentje bij te dragen.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Er worden zoveel als mogelijk inheemse planten en bomen in de gemeente aangeplant. Om de bevolking daartoe te stimuleren voorzien we in een kleine subsidie. Insectenhotels en een bijentuin werden aangelegd. Geen enkel gebruik van herbiciden, pesticiden en meststoffen draagt eveneens bij aan de biodiversiteit.

Onze bijdrage aan een beter klimaat bestaat er onder andere in dat we klassieke verlichtingssystemen vervangen door energiezuinige LED-verlichting met intelligente sturing, gemeentegebouwen isoleren, oude verwarmingsinstallaties vervangen, kiezen voor zonnewering in plaats van airco, … Met het hergebruik van hemelwater en zeer aanzienlijke inspanningen om zwerfvuil op te ruimen zorgen we voor duurzame oplossingen van twee zeer actuele problemen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Gedurende de maand mei zal zo’n 34.433 m² (3,4 hectare) gazon niet gemaaid worden waar dit doorgaans wel gebeurt.

Alexandra Thienpont (CD&V), burgemeester van Kortenberg

Waarom doet u mee?

De gemeenteraad van Kortenberg keurde in mei het bijenactieplan goed. Deze actie kadert perfect in dat plan. We willen bovendien het goede voorbeeld aan onze inwoners geven en hen tonen dat een grasveld een grote waarde kan hebben voor de natuur en diverse nuttige beestjes.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

In ons recent goedgekeurd bijenactieplan staan tal van acties die de bijenpopulatie een handje moeten helpen. Onze inwoners kunnen elk jaar een zakje bloemenzaad met bijenvriendelijk mengsel bestellen waarmee ze in eigen tuin een bloemenweide kunnen aanleggen en zo voorzien in voedsel voor onder meer de bijen. Indien we een gemeentelijke wedstrijd organiseren is 1 van de prijzen steevast een insectenhotel. We zorgen ook voor de zwaluwenpopulatie door het plaatsen van nestkastjes. De aanplantingen van groen en bloemen op openbaar domein zal vanaf nu ook uitsluitend met bijenvriendelijke soorten zijn.

Ook voor onze geboorteboomactie bieden we enkel bijenvriendelijke hoogstambomen aan.

Kortenberg heeft ondertussen ook het Burgemeestersconvenant ondertekend. Momenteel kunnen burgers ideeën voor de opmaak van ons klimaatactieplan indienen. Volgend jaar wordt het plan geschreven met tal van acties en projecten rond energie, water, mobiliteit, duurzame consumptie, …

Met hoeveel m² doet u mee?

Het gemeentebestuur besliste om 4 openbare grasvelden niet te maaien in mei, goed voor een totale oppervlakte van 12.944 m² of 1,3 ha met extra voedsel voor bijen en andere insecten. Ook de bermen worden deze maand nog niet gemaaid.

Luc Vander Meeren (Open VLD), burgemeester van Wortegem-Petegem

Waarom doet u mee?

Maai Mei Niet past perfect in het door ons onderschreven burgemeestersconvenant en klimaatplan. Langer gras geeft meer overlevingskansen aan insecten als bijen en vlinders. Onze deelname is ook een symbolisch signaal dat niet kort gemaaid ook mooi kan zijn.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

We vergroenen onze kerkhoven, vormen actueel niet bestemde gronden in eigendom van de gemeente om naar tijdelijke natuur in samenwerking met de lokale scholen. Daar zorgen we voor natuurlijke speeltuigen, een insectenhotel, … We onderschrijven het natuurbeheersplan Kasselrij Oudenaarde tot Anzegem, waarin ons gemeentelijk domein de Ghellinck zit vervat. We planten duizenden bloembollen in de dorpskernen, zaaien bij-vriendelijke bloemenmengsels op begraafplaatsen en het gemeentelijk domein. Er zijn subsidies voor kleine landschapselementen, het inzaaien van bloemenmengsels, het plaatsen van zwaluwnesten, voor groenbemesting: phaecelia en gele mosterd worden in grote getale ingezaaid…

Met hoeveel m² doet u mee?

Met 26,5 hectare. Wij maaien ook onze bermen pas na 15 juni, we doen enkel een strikt beperkte veiligheidsbeurt op risicoplaatsen in de maand mei. Mochten we deze bermen meetellen, goed voor 23,5 hectare, komen we aan 50 Hectare Maai Mei Niet in de maand mei.

Jan Foulon (CD&V), Schepen van Milieu en Duurzaamheid van Ronse:

Waarom doet u mee?

Onze prachtige ligging, in het hartje van de Vlaamse Ardennen, is een absolute trigger voor toeristen. We profileren ons als een groene stad en denken dus na over maaibeheer, aanplanting en onderhoud. Maai Mei Niet past perfect binnen dat plaatje. Het is een prima manier om concreet iets te ondernemen.

We ontvangen regelmatig klachten van burgers die niet begrijpen waarom de bermen er slordig bijliggen. Een actie als Maai Mei Niet verduidelijkt de redenering daarachter.

Maai Mei Niet kan een aanzet geven om ons maaibeleid structureel aan te passen en het kan de bevolking stimuleren. Je mag het effect van zo’n actie niet onderschatten. Als de stad het goede voorbeeld geeft, dan werkt dat.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Op dit moment leggen we de nieuwe industriezone aan en daar zullen alle aanplantingen inheemse soorten zijn. En we proberen te voorzien in voldoende waterbuffering en wadi’s, zoals in elk nieuwbouwproject. We hebben veel leem in de grond waardoor het water moeilijk in de grond infiltreert, maar door wadi’s, dat zijn grote, ondiepe greppels, aan te leggen, wordt het water op een natuurlijke manier gebufferd en kan het infiltreren. Daarnaast stimuleert Ronse om zo veel mogelijk groendaken aan te leggen.

Ten slotte focussen we ons ook op wegenwerken, en proberen we beken zo veel mogelijk opnieuw open te leggen. Mensen opteren steeds vaker voor een oprit, waardoor beken verdwijnen. Dat heeft dan weer een impact op de biodiversiteit. Daarom is het belangrijk dat we ook daar ingrijpen.

Het is een amalgaam van maatregelen, op het eerste gezicht allemaal kleine zaken, maar in hun totaliteit hebben ze gegarandeerd een impact.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

In mei zullen we 30 000 m2, of 3 hectare, voornamelijk stadsparken, niet maaien.

Chantal Van Rie, Hoofd Groendienst van Damme:

Waarom doet u mee?

Burgemeester Joachim Coens is het idee erg genegen, maar ook in schepencollege staat iedereen erachter. Verrassend is dat niet, want Damme is al een aantal jaar bezig met de biodiversiteit.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Sinds 2014 voeren we een “bijdankt”-campagne waarmee we de bijen bedanken. Datzelfde jaar is Damme ook gestart met gedifferentieerd maaien. Hiervoor hebben we eerst wat geëxperimenteerd op verschillende plekken, verspreid over onze acht deelgemeenten. We wilden weten wat er in de grond zat om te zien wat mogelijk was qua bloemenrijkdom. We hebben later die stukjes nog uitgebreid. We beschikken immers over grondsoorten die zich lenen voor de aanleg van bloemenweides. Dus we hebben al een hele lange weg van verbetering van biodiversiteit.

Met het oog op de toekomst zetten we veel in op sensibilisering. Ons gedifferentieerd maaibeleid gaan we uitbreiden, we hebben het al in een actieplan gegoten. Verder sloten we ons ook aan bij De Kruisbestuivers, een project dat van onze directe leefomgeving een thuis voor bijen wil maken. Daarvoor werkten we de aanleg van pluktuinen uit waar mensen zaadjes kunnen plukken om zelf uit te zaaien. We draaiden ook een filmpje over het snoeien van rozen waarmee we willen aantonen hoe je op de correcte manier snoeit om genoeg vruchten te krijgen en om de biodiversiteit te stimuleren.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

We komen aan 3,2 hectare op een totaal van 10 hectare gazon: iets meer dan één derde van het gazon laten we dus ongemoeid. Voor een kleine en landelijke entiteit als Damme, met veel privaat open landbouwgebied is dat veel.

Onze stad beschikt niet over grote parken of natuurgebieden in eigen beheer, zoals onze buurgemeenten Brugge of Knokke wel hebben. En toch maken we belangrijke verschillen, waar onze grote buurgemeenten letterlijk voorbeelden aan nemen. Dit past ook in de filosofie van Maai Mei Niet: elke kleine stap is belangrijk.

In elke deelgemeente laten we dus voor Maai Mei Niet een aantal stukjes onaangetast die we normaal gezien wel zouden maaien. We zullen er symbolisch het logo van Damme in uitmaaien.

Bjorn Anseeuw (N-VA), schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing van Oostende:

Waarom doet u mee?

Maai Mei Niet is een hele zachte manier om mensen aan het nadenken te zetten.

De meerwaarde van de campagne mag je echt niet onderschatten. Oostende is er erg actief mee bezig en wil de actie aangrijpen als bijkomende stimulans voor zowel inwoners als bezoekers. Te veel mensen zijn nog onverschillig, niet zozeer uit kwade wil, maar eerder uit onwetendheid. Het is een kwestie van zaadjes planten. Dan heb ik het niet alleen over bloemen, maar ook in de geest van de mensen.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Oostende onderschrijft het belang van biodiversiteit al langer dan vandaag. We zoeken actief naar onbenut grasland waar we minder kunnen maaien. Onze stad plantte al zo’n 5 miljoen bloembollen op openbaar terrein, wat zorgt voor een goed “excuus” om deze delen niet te maaien. Oostendenaren vinden het bovendien erg mooi. We zijn van plan om nog meer bloemen en planten in te zaaien op goedgekozen en aangewezen plekken. Daar zijn we heel bewust mee bezig. Op die manier tonen we aan dat meer biodiversiteit geen aanval op de esthetiek hoeft te zijn. Oostende heeft de ambitie om dit jaarlijks uit te breiden.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

We brachten het totaal nu op 30 hectare. De vorige jaren hebben we 11 hectare gras extensief gemaaid. Dat is best veel, gezien de totale oppervlakte van onze stad. We hopen in de toekomst nog meer oppervlakte ongerept te laten.

Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA), schepen van Openbare Werken, Landbouw, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Fietspaden van Maarkedal

Waarom doet u mee?

Het is in de eerste plaats interessant voor de bijen. We vinden het ook wat gek om alle grasperken te maaien. De tijd dat iedereen een kortgemaaide gazon heeft, is voorbij. Wij willen de bloemen en grassen nu ook de kans geven om te groeien. We hopen ook het voorbeeld te geven aan onze inwoners, al zijn zij natuurlijk vrij om te kiezen of ze hiermee aan de slag gaan of niet.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Vorig jaar hebben we een maaiplan opgesteld in samenwerking met de provincie. We maaien nu vroeger op sommige plaatsen zodat bepaalde bloemen uitkomen. Andere bermen worden niet of later gemaaid afhankelijk van de aanwezige fauna en flora. Verder zaaiden we bloemenweiden in en plantten we bomen aan.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

Daar kunnen we voorlopig nog geen exact cijfer op plakken, al denk ik dat het iets minder dan een hectare zal zijn. We hebben 140 kilometer aan bermen, dus het zal wel over wat oppervlakte gaan.

Roos Bovijn-Tack (CD&V), schepen voor onder meer Natuur en Openbaar groen van Tielt

Waarom doet u mee?

De belangrijkste reden is om een boost te geven aan de biodiversiteit in Tielt natuurlijk. Daarnaast wil het bestuur als voorbeeld dienen voor de burgers , maar ook voor bedrijven, scholen en andere steden en gemeenten die nog twijfelen of hier minder mee bezig zijn.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Tielt doet al zeer veel, maar we kunnen nog veel meer doen. Wij doen al jaren aan extensief maaibeheer en Tielt heeft ook een uniek natuurvriendelijk bomenbeheer uitgewerkt. Aangepaste snoeitechnieken, veteraanbeheer en afgestorven bomen blijven in Tielt zo lang als mogelijk staan als ecologisch object voor de fauna en flora. Wij knotten ook onze knotwilgen gefaseerd, om niet in één keer al het voedsel voor bijen en insecten weg te nemen. Het snoeihout verwerken wij ter plaatse in takkenwallen die dan weer goed zijn voor egels, insecten, solitaire bijen en zo veel meer andere dieren.

De laatste 3 jaar zijn we ook veel gemengde hagen en houtkanten gaan aanplanten met inheemse bloeiende struiken. Ook de boomkeuzes worden steeds in functie van biodiversiteit gekozen.

Op plaatsen waar het kan gaan we niet stelselmatig gaan wieden, we laten de kruiden er bloeien tot groot genoegen van de plaatselijke fauna. daarnaast zaaien we jaarlijks reeds veel bloemenweides in.

Ook de vier begraafplaatsen van Tielt werden omgevormd van grijze, stenige sites naar echte groene ruimtes met tal van bloeiende vaste planten, bloemenweides en bomen. De speelzones tot slot worden aangeplant met speelbosjes en het gras wordt er ook in vele zones extensief beheerd.

Met hoeveel m² doet u mee?

Met zo’n 5 hectare in groot Tielt, grote en kleine grasperken samengenomen.

Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum Limburg

Waarom doet u mee?

Voor ons is het evident om ons terrein en onze tuinen maar af en toe of zelfs niet te maaien. De meeste collega’s kiezen bewust voor een natuurrijke tuin, waar dieren en planten alle kansen krijgen. Maar we beseffen heel goed dat nog lang niet iedereen overtuigd is van een biodiverse tuin. Daarom juichen we acties als Maai Mei Niet toe, en nemen we zelf ook actief deel. Ook op social media verspreiden we de boodschap graag en sporen we onze volgers aan om hetzelfde te doen. In mei, maar ook daarna.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Onze naam zegt het al, wij zijn een centrum dat bouwt aan een natuurrijke provincie. Dat doen we op verschillende manieren. Met een uitgebreid educatief aanbod voor scholen maken we de Limburgse jeugd warm voor de natuur. Onze educatieve gidsen begeleiden de deelnemers op een interactieve en speelse manier, zodat ze kunnen genieten van een fijne natuurervaring. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat natuurbeleving leidt tot respect en liefde voor de natuur.

Ook op het terrein maken we veranderingen mogelijk. Zo helpen we lokale besturen, natuurorganisaties, leerkrachten en vrijwillige natuuronderzoekers met informatie en advies. Scholen die hun domein natuurlijker willen inrichten helpen we op weg met een subsidie, en met de biodiversiteitssubsidies ondersteunen we projecten die bijdragen aan een sterke Limburgse biodiversiteit.

Met hoeveel m² doet u mee?

We roepen alle collega’s van het Provinciaal Natuurcentrum op om hun tuin te registreren, en doen hetzelfde voor ons terrein van 38 200 m², waarvan zo’n 6.500 m² gras. Hier wordt niet gemaaid in mei, en daarna alleen wanneer dat nodig is voor het ecologisch beheer. Pas in juli krijgt ons gras een jaarlijkse kapbeurt. Dat doen we trouwens meestal op een ecologische manier: we werken samen met een herder die zijn schapen een aantal dagen laat grazen op ons terrein. Zo versterken we de biodiversiteit in ons grasland, want insecten en bloemen krijgen hier alle kansen.

Daarnaast nemen de meeste collega’s op individuele basis deel. We zijn met iets meer dan 30 personen, en samen hebben we ongeveer een oppervlakte van 3200 m2 gras in onze tuinen.

Sven Willekens (Open VLD), schepen van Overijse

Waarom doet u mee?

Overijse draagt biodiversiteit in haar vaandel.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Een klimaatactieplan is in ontwikkeling, het Burgemeesters-convenant werd ondertekend, we hebben een hoge graad van onthardings- en rioleringsprojecten, zijn lid van SURE 2050 voor het renoveren van gebouwen en infrastructuur…

Met hoeveel m² doet u mee?

Een 20-tal hectare of 200.000m².

Marc Doutreluingne (Open VLD), burgemeester van Zwevegem

Waarom doet u mee?

Ik ben er als burgemeester van overtuigd dat hiermee een goed signaal wordt gegeven en het initiatief ook de biodiversiteit in de private tuinen bevordert. Dit is belangrijk omdat een groot deel van de niet bebouwde ruimte ingenomen wordt door de private tuinen. Wij zetten reeds meerdere jaren in op de biodiversiteit en nemen als gemeente een voorbeeldfunctie in. Zo zetten wij ook sedert vorig jaar in op extensief tuinbeheer op een deel van ons openbaar groen, in de hoop hierin navolging te krijgen in de private tuinen.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en het klimaat?

Wij hebben ook een bosbeleidsplan opgesteld met verschillende gemeentelijke steunmaatregelen. In 2019 werd een lokaal klimaatplan door de gemeenteraad goedgekeurd en hebben wij een driedaags klimaatfestival ingericht. Dit jaar heeft de gemeente ook een bloemenweide ingezaaid van ongeveer 6000 m2, palend aan een gemeentelijke picknickweide met de bedoeling beide openbaar te stellen.

De gemeente heeft ook het initiatief van Leiedal gesteund om ongeveer 1 ha woonuitbreidingsgebied te herbestemmen als voedselbos. Dit is een niet beperkende opsomming van de talrijke initiatieven die wij recent genomen hebben. De gemeente doet ook mee aan Curieuzeneuzen.

Met hoeveel m² doet u mee?

Gazonstroken langs de wegen en in wijken worden niet meer gemaaid. Bij grotere graspleinen worden enkel de randen gemaaid, het midden wordt gedurende de maand mei niet meer gemaaid. Zo komen we uit op meer dan 20 hectare.

Mieke Van den Brande (CD&V) , schepen van milieu van Bonheiden

Waarom doet u mee?

Omdat het een goed gevoel geeft om onze kar met gemeentelijke inspanningen en doelen aan een leuk en opbouwend project te kunnen hangen. Samen geraken we verder en dat is de boodschap die wel willen meegeven aan onze inwoners.

Wat doet u nog voor biodiversiteit en klimaat?

Samenwerken met de werkgroep biodiversiteit die bestaat uit deskundige vrijwilligers in het kader van onthardingsprojecten, advies grotere woonprojecten, schoolprojecten, … We ondersteunen de vrijwilligers van de paddenoverzet, leggen een educatieve vlindertuin aan en nemen strenge voorwaarden op naar gebruik van inheemse en bijvriendelijke plantensoorten in RUP’s en herinrichtingsprojecten zoals Rijmenam Centrum en woonproject Dijledonk. In het laatste project werd de nadruk gelegd op het implementeren van het ecologische successieproces.

Daarnaast: de aanleg van groendaken en groene gevels. Op verschillende locaties zullen insectenhotels en vogelkastjes geïntegreerd worden bij de gerealiseerde groendaken en de groene gevel. In samenwerking met de milieuraad werken we de Green Deal Natuurlijke Tuinen uit. Er zal een informatie- en participatieplatform worden ontwikkeld (2021), een fietstocht langs deelnemende tuinen (2022) en een podcast (2023).

Inventarisatie van bermen en hun ecologische waarde gekoppeld aan een aangepast beheer om de biodiversiteit per berm te verhogen.

Met hoeveel m² doet u mee?

De gemeente neemt het initiatief om in 2021 op 25 locaties het gras niet te maaien in mei, goed voor 200 m².

Opgetekend door Laurens Van Aert en Simon Demeulemeester

Maai Mei Niet is een campagne van Knack/LeVif, met de steun van Bond Beter Leefmilieu, Het Ministerie voor Natuur, Velt en MijnTuinLab (KULeuven).

Doet u als lokaal bestuur ook mee aan Maai Mei Niet en legt u graag uit waarom? E-mail dan uw antwoord op de drie vragen (Waarom doet u mee? Wat doet u voor biodiversiteit en het klimaat? Met hoeveel m² doet u mee?) naar simon.demeulemeester@knack.be.

Meer informatie over deelnemen als lokaal bestuur, vindt u hier.

Meedoen aan Maai Mei Niet gaat in drie eenvoudige stappen.

  • Registreer je via www.maaimeiniet.be en maai de hele maand mei (een stuk van je gazon) niet of minder
  • In het bloementelweekend van 29 en 30 mei tel je in 1m² lang gras het aantal bloemen (vind hier 18 veel voorkomende bloemen in gazons)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content