Comité P opende 10 procent minder klachtendossiers

© GettyImages

Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het Comité P, heeft vorig jaar 2.793 klachtendossiers geopend. Dat is een daling met 10,25 procent tegenover 2020, maar is ongeveer gelijk aan de jaren voor het coronajaar 2020. Het merendeel van de klachten gaat over tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en aanwenden van de bevoegdheden van de politie. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Het Vast Comité P maakt in zijn jaarverslag 2021 een kwantitatieve balans op van aspecten die verband houden met de klachten die rechtstreeks bij het comité werden ingediend. “Deze gegevens dragen in grote mate bij tot de monitoring van de politiewerking en zijn in die zin belangrijke en voortdurende aandachtspunten”, zegt het comité.

Vorig jaar opende het Comité P 2.793 klachtendossiers, een daling met 10,25 procent ten opzichte van 2020. In 2020 waren er echter een recordaantal klachten, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen, de lockdown en de manifestaties tegen het coronabeleid. Het aantal klachtendossiers is in 2021 volgens het Comité P genormaliseerd en ligt volledig in lijn met de aantallen die in de jaren voor 2020 gangbaar waren.

Burgers klagen vooral over tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden (91 procent) of tekortkomingen inzake de attitude van de politieambtenaren (80,2 procent). Van tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden is sprake als de klager meldt dat de politie haar taken niet of slecht heeft uitgevoerd of haar bevoegdheden heeft afgewend of overschreden. Dat laatste is in zowat een op de drie klachten het geval. Veel gehoorde grieven in dit verband zijn steevast dat de politie niet ter plaatse gaat, het werk niet correct uitvoert en het aanwenden van dwang of geweld.

Tekortkomingen inzake de attitude houden doorgaans verband met het niet-verbale (43,6 procent) en verbale (30,6 procent) gedrag van politieambtenaren. In deze categorie meldden burgers in een op de vijf klachten een partijdige houding, een gebrek aan neutraliteit of een behandeling die als ongelijk wordt aangevoeld. Vaak gaat het bij deze feiten m burenruzies, intrafamiliaal geweld of problemen in verband met het hoederecht. In een op de tien klachten meldden burgers ook een agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik.

Politieambtenaren die veelvuldig in contact komen met het grote publiek worden vaker genoemd in de klachten. Daardoor handelen de meeste klachten over de basisfunctionaliteiten interventie (29,4 procent), onthaal (14,4 procent) en verkeer (12,8 procent).

Wat het aantal klachten per politiekorps betreft, maken de grote korpsen de top tien uit. Dat is volgens het comité logisch: in grote politiezones zijn er niet alleen meer personeelsleden, maar ook meer inwoners en situaties die aanleiding kunnen geven tot klachten, zoals betogingen in Brussel of Antwerpen.

Partner Content