Dit jaar brengt Knack op regelmatige basis de gelegenheidsgedichten van Joke 'Dichter der Nederlanden' van Leeuwen op de boekensite online naar aanleiding van 200 jaar herdenking van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Na 'Koperen koning' (alias Willem I) en 'Grens', pakt ze vandaag uit met 'Een Nederbelg spreekt', haar derde poëem. Of hoe het Vlaamse taaleigen hier en het Nederlandse daar allebei op hun manier toch 'wreed schoon' kunnen zijn.

EEN NEDERBELG SPREEKT


wie in nauwe schoentjes zit

zit in de puree

word je aan de deur gezet

krijg je je congé

wie plots uit zijn krammen schiet

schiet ook uit zijn slof

zeveraar en ouwehoer

zijn te lang van stof

wie met iemands voeten speelt

houdt hem voor de gek

wie een broek vol goesting heeft

heeft veel meer dan trek

als je geld als water hebt

heb je geld als slijk

veel gezemel en gezaag

is ook veel gezeik

als ons kind op kamers gaat

gaat ons kind op kot

wie gebuisd is, is gezakt

en een dwaas is zot

ben je de pedalen kwijt

dan ook vast de kluts

en gehannes is geklooi

broddelwerk gepruts

als je iets mispeuterd hebt

heb je het versjteerd

wat gewild is en gewenst

is ook zeer gegeerd

wie voor jou een boontje heeft

is op jou gesteld

wie gevarenpremie krijgt

beurt zijn bibbergeld

wat in zeven haasten moet

raffelen we af

wordt een uitspraak kras genoemd

dan is die dus straf

zo kan ik lang doorgaan, ja

dan doe ik lang voort

want die taal van hier en daar

die van zuid en noord

is, allee

best wel oké

is gewoon

wreed schoon


Joke van Leeuwen (copyright Joke van Leeuwen/ANV)

EEN NEDERBELG SPREEKTwie in nauwe schoentjes zitzit in de pureeword je aan de deur gezetkrijg je je congéwie plots uit zijn krammen schietschiet ook uit zijn slofzeveraar en ouwehoerzijn te lang van stofwie met iemands voeten speelthoudt hem voor de gekwie een broek vol goesting heeftheeft veel meer dan trekals je geld als water hebtheb je geld als slijkveel gezemel en gezaagis ook veel gezeikals ons kind op kamers gaatgaat ons kind op kotwie gebuisd is, is gezakten een dwaas is zotben je de pedalen kwijtdan ook vast de klutsen gehannes is geklooibroddelwerk geprutsals je iets mispeuterd hebtheb je het versjteerdwat gewild is en gewenstis ook zeer gegeerdwie voor jou een boontje heeftis op jou gesteldwie gevarenpremie krijgtbeurt zijn bibbergeldwat in zeven haasten moetraffelen we afwordt een uitspraak kras genoemddan is die dus strafzo kan ik lang doorgaan, jadan doe ik lang voortwant die taal van hier en daardie van zuid en noordis, allee best wel okéis gewoonwreed schoonJoke van Leeuwen (copyright Joke van Leeuwen/ANV)