Wim Van Hees

7 redenen waarom het Meccanotracé de beste oplossing is voor de Oosterweelverbinding

Wim Van Hees Voorzitter en woordvoerder van de vzw Ademloos

De MER-cel van de Vlaamse overheid heeft van studiebureau Antea Group het milieueffectenrapport (plan-MER) over de Oosterweelverbinding ontvangen. Actiegroep Ademloos stelt zich vragen bij de gevolgde procedure en vreest dat de beslissing van de Vlaamse regering al lang vastligt.

Wat vooraf ging: De Antea Group, het studiebureau dat het plan-MER over de milieueffecten van de Oosterweelverbinding begeleidt, heeft zijn MER-rapport af. Nu is het aan de onafhankelijke MER-cel om te oordelen of het rapport “conform” is of niet, met andere woorden of alle elementen correct onderzocht zijn. Zodra het MER-rapport ook “gevalideerd” is, kan het naar de regering. Samen met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) en de veiligheidsrapporten moet het rapport de basis zijn voor de beslissing van Peeters II over het te kiezen tracé. Het Oosterweel-dossier staat vrijdag 14 februari op de agenda van de Vlaamse regering. Of de regering dan ook al meteen een beslissing kan nemen over het tracé, valt af te wachten.

Ademloos somt in een open brief zeven bezwaren op tegen de gevolgde MER-procedure. De actiegroep vreest dat de beslissing van de Vlaamse regering ten voordele van het Oosterweeltracé al lang vastligt. “De tekenen zijn duidelijk: de experts voor het rapport zijn niet onafhankelijk en er zitten kennislacunes in die men weigert te onderzoeken, zoals de impact van het overkappen van de ring”, zegt Wim Van Hees van Ademloos.

7 redenen waarom het Meccanotracé de beste oplossing is voor de Oosterweelverbinding

Wim Van Hees

Open brief aan de Vlaamse regering:

1) Wij twijfelen aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het MER omdat de bouwheer en opdrachtgever BAM te sterk betrokken is. Uit een recent gelekte e-mail bleek inderdaad dat alle erkende experts door BAM gerecruteerd zijn bij werknemers van TV SAM een studiebureau dat speciaal is opgericht om het Oosterweeltracé (BAM-tracé) technisch te begeleiden. De onafhankelijkheid van deze experts is dus niet gewaarborgd, to say the least. Hun onafhankelijkheid wordt nochtans altijd ingeroepen door de Vlaamse regeringspartijen en sommige media.

2) De gevolgde ‘BAM-methodiek’ leidt tot gewilde, cruciale kennislacunes:

a) men geeft niet de afstandsperimeters tot het snelwegennet in Antwerpen, noch qua bevolking noch qua vervuiling. Uit medisch wetenschappelijk onderzoek blijk nochtans glashelder dat dit bepalend is voor de medische effecten.

b) men maakte geen synoptische tabellen van de verkeersmodelleringen van de tracés;

c) idem qua synoptische tabellen van gezondheidsgegevens volgens perimeters, per tracé;

d) men weigerde het oorspronkelijke Meccanotracé, zonder R 11 bis, te bestuderen;

e) men weigerde het overkappingseffect van het Meccanotracé te bestuderen; dit tracé is nochtans ontworpen om (op termijn) de Antwerpse ring maximaal te kunnen overkappen;

f) De MER A102 en R11 bis wordt nu pas opgestart en in de herfst 2015 pas opgeleverd. Maar de positieve effecten hiervan voor de inwoners van de zuidelijke ring worden nu al meegenomen. De vervuiling op de zuidrand van Antwerpen zal terug enorm toenemen indien de R11 niet uitgevoerd wordt. Alleen het Meccanotracé met overkapping geeft hier een antwoord op.

g) Bij het Oosterweeltracé gaan 5 Antwerpse districten én Linkeroever en Zwijndrecht er serieus op achteruit, bij Meccano geen enkel. Dit is dus inherent aan het Oosterweeltracé.

De volgende punten maken de noodzaak tot het elimineren van het Oosterweeltracé nog duidelijker:

3) Ademloos en vrienden hebben de drie meest gehanteerde bevolkingsperimeters zelf uitgerekend, via materiaal van antwerpen.buurtmonitor.be. Op 500, 1000 en 1500 meter van snelwegen in Antwerpen (zonder Zwijndrecht) wonen respectievelijk 104.171, 233.329 en 344.762 mensen. Anders bekeken: 67% van de 511.689 Antwerpenaren woont binnen de medisch negatieve invloedssfeer van de binnenstedelijke snelwegen. Dit verklaart waarom de “vroegsterfte” van fijn stof in Antwerpen onaanvaardbaar hoog is: gemiddeld 3 jaar. Ter vergelijking: 1,2 jaar in Vlaanderen! De adviesraad SAR-WGG raadt daarom aan om wonen en transport zo veel mogelijk te scheiden. Met name in dicht bevolkte gebieden.

Samengevat: de afstandsperimeters zijn noodzakelijk, werden terecht opgenomen in de oorspronkelijke MER-richtlijnen en onterecht weer afgevoerd.

4) Ademloos en vrienden hebben ook berekend wat per onderzocht tracé de netto balans is qua gezondheidsverbetering: het meest optimale Oosterweeltracé verbetert de gezondheidseffecten voor maximaal 44.000 mensen ofwel 8% van alle Antwerpenaren. Dit pas na investeringen van meer dan 7 miljard, nl incl A 102 en R 11 bis. Het meest optimale Meccanotracé verbetert de gezondheidseffecten voor 127.000 mensen of 25% van alle Antwerpenaren.

Het Meccanotracé is dus zonder enige twijfel nu reeds het best mogelijke tracé voor Antwerpen.

5) Maar de bewust gecreëerde kennislacunes maskeren de sanering die werkelijk mogelijk is, bij overkapping van de Meccano. Dit roept de prangende vraag op waarom men (lees BAM én experts TV SAM)) mordicus weigeren dit te onderzoeken? Omdat het Oosterweeltracé met haar binnenstedelijke knooppunten onmogelijk te overkappen is, met 15 rijvakken en meer bij Noordkasteel, Antwerpen Noord, Antwerpen Oost, Turnhoutse Poort en Brusselse poort. De Volksraadpleging werd gewonnen op slechts één van deze kathedraalbrede constructies: de 18 baanvakken bij het Sportpaleis.

Deze 5 binnenstedelijke knooppunten zijn een inherent en onoplosbaar onderdeel van het Oosterweeltracé.

6) Wetenschappelijk is het noodzakelijk dat deze lacunes worden weggewerkt. We zijn ervan overtuigd dat dit geweigerd wordt, omdat men niet zoekt naar de beste oplossing, maar naar de beste manier om het Oosterweeltracé er politiek alsnog door te duwen. De zoektocht naar de beste oplossing is nochtans de kernopdracht van een MER.

7) Eén van de door BAM geselecteerde experts verklaarde in het ontwerp-MER zelfs dat het Oosterweeltracé het beste zou zijn, “want dit ligt het dichtst bij de stad”. Wij pleiten ervoor dat de “SAR-WGG-norm” aan de beoordeling wordt toegevoegd. Deze laat zich vatten in de eenvoudige vraag: “welk tracé splitst het beste de woon- en transportfuncties”? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Conclusie: De regeringsplanning om zo snel mogelijk een beslissing te nemen is strikt politiek. Een vlucht vooruit voor het eigen overleven. Ten koste van Antwerpen en bij uitbreiding van Vlaanderen, want niemand wordt beter van slecht besteed belastinggeld. Het is nu al duidelijk dat het Meccanotracé de meest leefbare optie is. Door de lacunes qua perimeters van bevolking en pollutie per tracé toe te voegen én het mogelijke overkappingseffect van de Meccano zou de inferioriteit van het Oosterweeltracé voor iedereen duidelijk worden. Het “BAM-gedreven weigeren” is dus politiek gefundeerd, en een MER onwaardig. Dit definitief MER zou dus niet gelegitimeerd mogen worden. De additionele berekeningen zijn in volstrekt redelijke timing mogelijk. Ze niet uitvoeren is absoluut schuldig verzuim.

Wordt vervolgd, dus,

Dokter Guido Verbeke,

Wim van Hees

Ademloos

Partner Content