Opinie

Nahima Lanjri (CD&V)

‘Wie geloofwaardig wil opkomen voor mensenrechten, moet dat consequent voor iedereen doen’

Nahima Lanjri (CD&V) Kamerlid voor CD&V

‘We moeten meer dan ooit waakzaam blijven om ervoor te zorgen dat deze fundamentele rechten niet met de voeten worden getreden’, schrijft Nahima Lanjri (CD&V) naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Jaarlijks wordt op 10 december de Internationale Dag van de Rechten van de Mens gevierd. Deze dag werd door de Verenigde Naties in het leven geroepen om aandacht te vragen voor mensenrechten wereldwijd (zoals het recht op onderwijs, recht op veiligheid, verbod op discriminatie, vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting,…). Deze rechten werden in heel wat internationale verdragen vastgelegd, alsook in onze Grondwet. Wij moeten meer dan ooit waakzaam blijven om ervoor te zorgen dat deze fundamentele rechten niet met de voeten worden getreden.

‘Wie geloofwaardig wil opkomen voor mensenrechten, moet dat consequent voor iedereen doen’

Enige bezorgdheid over het respecteren van de mensenrechten is dan ook niet ongegrond. Overal ter wereld lijken de extremen de bovenhand te krijgen, van Donald Trump in Amerika die Mexicanen en moslims het land wil uitzetten tot de Filipijnen, waar president Rodrigo Duterte drugshandelaars zonder enig vorm van proces laat doodschieten.

Ik zou hier een lang theoretisch betoog kunnen houden over de beweegredenen van mensen om op dergelijke partijen of figuren te stemmen, maar ik denk dat we niet lang achter verklaringen moeten zoeken. De wereld verandert razendsnel, waardoor veel mensen niet meer mee kunnen. Ze voelen zich angstig omdat ze niet weten welke richting de wereld uitgaat. Als er niet wordt geluisterd naar de angsten en bekommernissen van mensen, dan zullen velen van hen vroeg of laat hun toevlucht zoeken tot populistische ideeën.

Onbehagen kanaliseren

Als politici is het onze taak en plicht om de voedingsbodem van dit onbehagen te kanaliseren. Niet door populisten na te doen en bijvoorbeeld in te spelen op de onderbuikgevoelens van de samenleving, maar wel door integriteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel te dragen.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een regio leven waar we al ver gevorderd zijn op het gebied van mensenrechten. Mensen mogen hier vrij hun gedacht zeggen, holebikoppels kunnen trouwen, godsdienstvrijheid en de scheiding der machten staan verankerd in onze grondwet. Dit zijn zaken die nog niet overal in de wereld vanzelfsprekend zijn. Toch zijn we nog niet helemaal waar we moeten zijn op het gebied van mensenrechten.

‘Als een moeder met een beperking met twee kinderen in de winter de verwarming nauwelijks opzet omdat ze de energiefactuur niet kan betalen, dan is een gunstig energietarief een mensenrecht bij uitstek.’

Ook hier bij ons worden mensen soms met onrechtvaardigheden geconfronteerd. Tijdens deze vrieskou, denk ik bijvoorbeeld aan personen met een beperking, die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen. Wat heeft dit nu met mensenrechten te maken, hoor ik u denken. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Als een moeder met een beperking met twee kinderen in de winter de verwarming nauwelijks opzet omdat ze de energiefactuur niet kan betalen, dan is een gunstig energietarief een mensenrecht bij uitstek. Deze mensen hebben het recht op een gunstiger energietarief als zij ook recht hebben op een tegemoetkoming voor mensen met een beperking.

Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter lang op zich wachten, waardoor ze soms maandenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Zo loopt een gezin met twee kinderen 280 euro mis per jaar. Om dit probleem te verhelpen, heb ik als parlementslid een wetsvoorstel ingediend om mensen met een beperking het sociaal tarief toe te kennen. Als blijkt dat de persoon met een beperking recht had op een tegemoetkoming vanaf een bepaald ogenblik, dan zal het sociaal tarief met terugwerkende kracht worden toegekend, zodat men niets misloopt. In een volgende fase moeten we werk maken van een volledig automatische toekenning van dit sociaal tarief. Dat is maar één voorbeeld van hoe ik als politica mijn bijdrage wil leveren aan het respecteren van de mensenrechten.

Als parlementairen is het onze plicht om erop toe te zien dat de wet correct wordt nageleefd. Zeker als het over kwetsbare groepen gaat die geen stem hebben in onze samenleving. Als we op een geloofwaardige manier willen opkomen voor mensenrechten, dan dienen we dit consequent voor iedereen te doen, ongeacht afkomst, inkomensklasse of seksuele geaardheid. Alleen zo kunnen we de voedingsbodem voor het populistisch gedachtegoed bij de mensen wegnemen.

Partner Content