Superkern bereikt akkoord over nieuwe maatregelen, maar zonder N-VA

Sophie Wilmès © Belga

De zogenaamde superkern heeft vrijdagavond een akkoord bereikt over een aantal nieuwe maatregelen. De N-VA heeft de tekst echter niet goedgekeurd, bevestigt kamerfractieleider Peter De Roover.

Het eerste luik binnen het akkoord, slaat op het aanmoedigen van de investeringen. Het gaat onder meer om een nieuw tax shelter-systeem Covid-19 tot het einde van het jaar voor alle KMO’s die de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden. Ook de bedrijfsleider van een kmo zal er gebruik van kunnen maken.

Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo’s en zelfstandigen worden stopgezet, wordt ook de investeringsaftrek eenmalig verhoogd tot 25 procent. Dat betekent dat een onderneming de investeringen van dit jaar voor 25 procent kan aftrekken van de belastbare basis. Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20 procent, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts één jaar. Ook wordt het decembervoorschot van de btw een maand uitgesteld.

Om de evenementensector meer zuurstof te geven, zullen de kosten voor events tot eind dit jaar volledig aftrekbaar zijn. Momenteel zijn de kosten van evenementen zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting voor de helft aftrekbaar. Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften, stijgt van 10 naar 20 procent. De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen stijgt in 2020 van 45 naar 60 procent.

N-VA heeft echter geen handtekening gezet onder het akkoord. ‘Dit is niet de juiste formule om dusdanige zware pakketten te gaan afkloppen. Daarvoor dient een ander kader, namelijk een regeringsvorming’, aldus kamerfractieleider Peter De Roover.

Soepele tijdelijke werkloosheid

Een tweede luik heeft betrekking op de arbeidsorganisatie. Vanaf september tot eind dit jaar komt er een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Het vervangt het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona, dat eind augustus ophoudt te bestaan, behalve voor de zwaar getroffen sectoren zoals die van de evenementen, de horeca en het toerisme.

Deze overgangs-economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10 procent optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.

Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar een corona-arbeidsduurvermindering invoeren van een vierde of een vijfde. Ook worden landingsbanen toegankelijk vanaf 55 jaar.

Voor alleenstaande ouders komt er een uitbreiding van de toegang tot het ouderschapsverlof. Ouders van een kind met een handicap hebben ook de mogelijkheid op voltijds ouderschapsverlof. Voor deze groepen wordt het corona-ouderschapsverlof verlengd tot eind september. De uitkering wordt verhoogd tot 150 procent. De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 euro per maand.

Kwetsbare mensen

Er werd eveneens een akkoord bereikt over een enveloppe van 100 miljoen euro voor de OCMW’s, die zal bestemd zijn voor kwetsbare mensen om de voordelen van de sociale maatregelen waartoe tijdens de vorige vergadering is besloten, uit te breiden tot een breder publiek, met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede. Om de kosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW’s 10 miljoen euro extra steun ontvangen.

De superkern heeft ook de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd. Je zal de tien ritten zelf moeten aanvragen en ze worden op naam uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel drukken.

N-VA

N-VA is vrijdagavond niet akkoord gegaan met het pakket maatregelen dat binnen de superkern werd afgesproken. Volgens Kamerfractieleider Peter De Roover, die de partij vertegenwoordigde binnen die vergadering, was dit niet de formule om dergelijke zware pakketten in af te spreken. ‘Daarvoor dient een ander kader, namelijk een regeringsvorming’, aldus De Roover.

De superkern is eigenlijk het kernkabinet van de regering-Wilmès, aangevuld met de vakministers en de voorzitters van de tien partijen die de volmachten van de regering steunen. Voor N-VA ging steevast De Roover. Uitzonderlijk kwam de superkern deze week op vrijdag bijeen, om een nieuw pakket maatregelen af te spreken.

Volgens sommige aanwezigen maakte de N-VA’er pas op het einde van de vergadering duidelijk dat hij niet akkoord kon gaan. De Roover merkt echter op dat hij reeds bij het binnengaan van de vergadering duidelijk heeft gemaakt dat deze formule niet meer de gepaste was voor dit soort maatregelen.

De fractieleider wijst erop dat tijdens de vorige superkern al maatregelen werden genomen voor grofweg 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat cijfer vrijdagavond stelselmatig aandikte. ‘Het evenwicht dat wordt nagestreefd, is er één in het mandje van de uitgaven, niet bij de inkomsten, en dan nog een evenwicht tussen de partijen’, voert hij aan. ‘Op de duur wordt de rekening wel heel pikant.’

Dat hij uiteindelijk het akkoord niet steunt, betekent voor De Roover niet dat zijn partij de deur dichtslaat voor regeringsvorming. Het is voor N-VA wel een eindpunt van deze formule. ‘Die was bedoeld om de koninklijke besluiten in verband met de volmachtenwet te begeleiden en dat hebben we ook steeds gedaan. Maar het is stelselmatig een soort schaduwregering geworden. Dit was het rondje teveel.’

Partner Content