Regering-Michel sluit kerstakkoord over probleemdossiers

Kris Peeters, Charles Michel en Jan Jambon © AFP/Belga

De federale regering van Charles Michel (MR) is het eens geraakt over een aantal probleemdossiers waarover dit jaar nog moest worden beslist.

De federale ministers hebben een ‘kerstakkoord’ gesloten. Ze zijn het eens geraakt over een aantal dossiers die al langer aansleepte. Dat schrijft De Standaard.

Naast een akkoord over de toekomst van het leger, heeft het kernkabinet knopen doorgehakt wat betreft de NMBS, de witte kassa en de re-integratie van langdurige zieken op de arbeidsmarkt.

Witte kassa

Horecazaken met een omzet van minder dan 25.000 euro uit voeding worden ervan vrijgesteld een witte kassa te installeren. Uitbaters die al investeerden in een witte kassa en nu toch worden vrijgesteld, zullen compensaties krijgen. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigd. De N-VA-minister hoopt dat daarmee de ‘onzekerheid’ kan verdwijnen en dat het de ‘doorstart’ van de witte kassa’s kan betekenen.

Voor de cafés is deze regelgeving zelfs nadeliger dan de voorgestelde snacklijst

Danny Van Assche (Horeca Vlaanderen)

De witte kassa, of met zijn officiële naam het geregistreerde kassasysteem (GKS), werd ingevoerd als middel in de strijd tegen de btw-fraude in de horecasector. Maar in oktober vernietigde de Raad van State de zogenaamde 10-procentregel. Die bepaalde dat zaken die ‘regelmatig’ maaltijden serveren en daar 10 procent van hun omzet uit halen de witte kassa moesten aanschaffen.

Om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State wordt er nu gekozen voor een wettelijke verandering waarbij alle horecazaken met een omzet van minder dan 25.000 euro uit voeding zullen vrijgesteld worden van de witte kassa.

Horeca Vlaanderen reageert ‘verbijsterd’ op de nieuwe regeling voor de zogenaamde witte kassa en spreekt van een ‘gemiste kans.’ De wijzigingen zullen meer problemen creëren dan ze oplossen, luidt de kritiek.

‘De grens van 25.000 euro voorziet weer een verschillende behandeling van zaken die op dezelfde wijze maaltijden ter plaatse serveren. Er wordt ook geen evenwicht gebracht aangezien er geen zekerheid bestaat over de omvang van de omzet zonder gebruik van een witte kassa. Voor de cafés is deze regelgeving zelfs nadeliger dan de voorgestelde snacklijst’, aldus Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

Defensie

Het Belgisch leger zal tegen 2030 afgeslankt worden van 32.000 naar 25.000 manschappen. Er wordt tegelijk wel voor 9,2 miljard euro in Defensie geïnvesteerd. Dat staat in het Strategische Plan voor Defensie van minister Steven Vandeput (N-VA). Een keuze voor de opvolger van de F-16 staat nog niet in het plan, wél dat er zal geïnvesteerd worden in 34 straaljagers.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het kader voor de toekomstplannen voor Defensie is klaar. Volgens minister van Defensie Steven Vandeput zal het Belgische leger actief blijven in de drie componenten (Land, Zee en Lucht) maar zal het tegen 2030 afgebouwd worden naar 25.000 voltijdse manschappen. Nu is dat nog 32.000, in 2007 telde Defensie nog 42.000 manschappen.

Regering-Michel sluit kerstakkoord over probleemdossiers
© Belga

Volgens Vandeput is ook afgelijnd waar het Belgische leger in de toekomst het verschil wil maken. ‘Er is daarbij een verschuiving naar ondersteunende missies en conflictpreventie’, klonk het.

Er zal wel nog steeds geïnvesteerd worden in Defensie, in totaal 9,2 miljard euro om precies te zijn. Dat geld moet onder meer dienen voor de vervanging van de F-16’s. Een opvolger is er nog niet gekozen. Wél is vastgelegd dat ons land zal evolueren naar 34 jachtvliegtuigen. Verder zal geïnvesteerd worden in 2 fregatten en 6 mijnenjagers. Er komen ook 6 drones, waarvan 2 in 2021 en 4 later.

Van de investeringen zal ongeveer een derde gaan naar de Landcomponent, met name voor veiligheidsuitrusting, voertuigen en communicatiemiddelen.

Re-integratie langdurige zieken

Het akkoord dat de Groep van Tien twee weken geleden bereikte over de re-integratie van langdurig zieken en de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard door de federale regering. Dat heeft Maggie De Block (Open VLD), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het akkoord werd op 9 december door de sociale partners bereikt. Daarin stond dat werkloze langdurig zieken die een andere of lichtere job weigeren geen 10 procent van hun uitkering zouden verliezen.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert tevreden op de beslissing over de re-integratie van langdurig zieken

‘We willen via individuele begeleiding langdurig zieken die werk nog kunnen aanpakken, helpen om aan aangepast werk te geraken. Het gaat om arbeidsgeschiktheid en niet om arbeidsongeschiktheid’, aldus De Block. Ze is ervan overtuigd ‘dat mensen die nog arbeidsgeschikt zijn, ook weer aan het werk willen. Zieke mensen die geen job meer aankunnen, laten we natuurlijk met rust.’

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert tevreden op de beslissing van de federale regering om het akkoord van de sociale partners over de re-integratie van langdurig zieken en de economische werkloosheid goed te keuren. ‘Hopelijk kunnen we in 2016 op dit elan verder’, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

Kerntaken politie

Er komt binnen de politie een speciaal korps van 1.660 manschappen dat zal instaan voor bewakings- en beschermingsopdrachten. Een groot deel van het korps komt vanuit Defensie. Dat is een van de opvallende punten in het kerntakenplan voor de politie dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft bekendgemaakt. Verder zal een aantal politietaken duurder gemaakt worden, andere taken worden dan weer uitbesteed of gewoon stopgezet.

Regering-Michel sluit kerstakkoord over probleemdossiers
© BELGA

Volgens Jambon zullen door het plan 2.500 extra mensen op het terrein kunnen ingezet worden. Politiemensen zullen minder administratieve en onnodige taken moeten doen en meer ingezet worden op het terrein. Van die 2.500 extra mensen gaat het om 450 mensen bij de lokale politie, 400 mensen bij de federale politie en 1.660 mensen voor een nieuw korps.Dat nieuwe korps zal instaan voor de bescherming en bewaking van gebouwen, voor protocollaire escortes en voor de bewaking van gerechtshoven. Het korps zal vooral bestaan uit personeel dat overkomt van Defensie (1.220) en vanuit Justitie (400).

Om het plan te realiseren, worden de taken en opdrachten grondig herschud. Zo zal een aantal opdrachten die de politie nu uitvoert, betalend worden gemaakt. Het gaat onder meer om het begeleiden van waardevervoer. Daar betalen privémaatschappijen nu een klein bedrag voor. Dat zal in de toekomst volledig betalend worden. Verder zal bijvoorbeeld Electrabel moeten betalen voor de bewaking van de kerncentrales.

Voor sommige opdrachten zal meer samengewerkt worden met privé-partners, andere opdrachten zullen uitbesteed worden. Dat gaat dan van de interne postbedeling tot het verwerken van PV’s en het beheer van flitspalen, al zal dat steeds onder toezicht van de politie blijven. Enkele taken worden simpelweg stopgezet. Het gaat onder meer om opvorderingen bij stakingen, de verkeerseducatie door de federale politie en de interne medische dienst. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content