De Vlaamse ministers van Leefmilieu en van Ruimtelijke Ordening willen geen uitzonde- ringen op het Duinendecreet toestaan om zo de Compagnie Het Zoute plezier te doen.
...

De Vlaamse ministers van Leefmilieu en van Ruimtelijke Ordening willen geen uitzonde- ringen op het Duinendecreet toestaan om zo de Compagnie Het Zoute plezier te doen. NIHIL METUERE. Trouw aan haar wapenspreuk is de familie- Lippens dus ?voor niks beducht?. En zij deinst inderdaad voor niks terug als het gaat om de vastgoedbelangen van de Compagnie Het Zoute, die graaf Leopold Lippens bestuurt, samen met een dozijn andere afstammelingen van Auguste Lippens (1818-1892). Graaf Lippens is, sinds zijn installatie als burgemeester van Knokke-Heist in 1978, uiteindelijk de politieke pion van de familieleden en de meeste van zijn CVP-, VU- en ex-VLD-medestanders gedragen zich als hun lakeien. De Compagnie heeft het echter zelden zo brutaal gespeeld als nu. Zoals Knack vorige week onthulde, proberen Lippens en compagnie de Vlaamse regering zonder meer te chanteren. De Compagnie Het Zoute belooft namelijk al haar juridische betwistingen en de daaraan verbonden schadeclaims die artificiëel tot 3,250 miljard frank werden opgedreven ten overstaan van de Vlaamse Gemeenschap te annuleren ; op voorwaarde weliswaar dat de Vlaamse regering enkele voor Lippens & Co. zeer lucratieve afwijkingen op het Duinendecreet bij het Vlaams parlement zou bedingen. De man die deze politiek-immobilière chantage sinds begin vorig jaar in stilte uitvoert, is Georges De Graeve, de 69-jarige voorzitter van de Belgische Petroleumfederatie, lid van het directiecomité van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en van de ultraconservatieve francité internationale. Zoals hier vorige week gemeld, stelt Georges De Graeve zich in deze zaak aan als voorzitter-bestuurder van IDAT-Immofrer Immobiliën. IDAT staat voor International Development Activities & Trading Company en herinnert vooral aan De Graeve's wheeling and dealing in petroleum, schilderijen, tapijten en vastgoed. Ook dit keer dacht hij weer te kunnen marchanderen. De Compagnie Het Zoute en Georges De Graeve, ?als optiehouder en projectontwikkelaar?, bepleiten bij de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) en de terzake bevoegde minister vooral twee afwijkingen op het Duinendecreet. Een eerste afwijking om op de ruïnes van het zwembadencomplex langs de wandeldijk in Het Zoute, temidden van de Zwinbosjes en aan de rand van het Zwin-natuurreservaat, toch een villawijk te mogen bouwen. Een tweede afwijking om landinwaarts, temidden van de Zouteduinen en aan de rand van het beschermde Blinckaertbos, ook die kant van de Zoute- en de Blinckaertlaan vol te bouwen. Telkens betreft het een kwestie van een paar miljard frank. TERUGGEFLOTEN.Door ons eind vorige week ondervraagd, toonde de Vlaamse minister van Tewerkstelling en Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP), die specifiek bevoegd is voor de verdere implementatie van het Duinendecreet, zich onwrikbaar : ?Wat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement in dit verband al eerder beslisten, blijft onverkort gehandhaafd. Dit betekent dat niet gebouwd kan worden in gebieden die door het Duinendecreet beschermd zijn en waar dus een bouwverbod van kracht is. Als de Vlaamse Gemeenschap de eigenaar daarvoor een schadevergoeding moet betalen, dan zal die betaald worden. En als er bepaalde schadeclaims betwist worden, dan is het aan de rechtbank om daarover te oordelen. Wij zullen ons vanzelfsprekend naar de definitieve gerechtelijke uitspraken schikken. Intussen leggen wij eerstdaags een uitvoeringsbesluit bij het Duinendecreet aan de Vlaamse regering voor. Daarin wordt de financiële regeling uitgewerkt die vooral eigenaars betreft, van wie een stuk grond binnen een door het Duinendecreet beschermd gebied ligt. Dit uitvoeringsbesluit somt de modaliteiten op krachtens dewelke de Vlaamse Gemeenschap die percelen kan kopen. Anderzijds stipuleert het uitvoeringsbesluit ook de mogelijkheden die de eigenaar heeft als hij zijn grond niet wil verkopen, maar toch vergoed wil worden. Wie dan nog niet akkoord gaat, kan nog altijd naar de rechtbank stappen en een burgerlijke procedure tot schadevergoeding inleiden. De wet is voor iedereen gelijk : of het nu de Compagnie Het Zoute of een andere eigenaar betreft. Ook daarom wil ik over de voorstellen van de Compagnie Het Zoute om tot een apart vergelijk te komen, geen commentaar kwijt.? Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) toont zich al even afkerig voor mogelijke afwijkingen op het Duinendecreet. Eerst laat hij evenwel opmerken dat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger op Ruimtelijke Ordening, Theo Kelchtermans, en diens toenmalige collega van Leefmilieu Norbert De Batselier (SP), ?vooralsnog niet benaderd werd om het bouwverbod op te heffen dat het Duinendecreet op de betrokken gronden van de Compagnie Het Zoute legt. De uitvoering van het Duinendecreet behoort trouwens niet tot mijn bevoegdheden, maar komt wel de huidige minister van Leefmilieu Kelchtermans toe. Dat betekent echter niet dat wij hier op het kabinet niet met deze problematiek geconfronteerd worden en terzake niet alert zouden zijn. Integendeel. Het duinengebied moet de hoogste graad van bescherming genieten. Vandaar dat ik, bij de beoordeling van Gewestplannen en eventuele Bijzondere Plannen van Aanleg, BPA's, , die wél tot mijn bevoegdheid behoren , de eerbiediging van de duinen en van het Duinendecreet prioritair stel. Daarin ben en blijf ik zeer strak. Het Duinendecreet heeft inzake natuurbehoud en natuurherstel een aantal kracht- en krijtlijnen uitgezet die namens het algemeen belang moeten gerespecteerd blijven : door iedereen en dus ook door de Compagnie Het Zoute. Wie in dit verband de deur op een kier zet, weet niet wie of wat hij binnenhaalt.? F.D.M.De ruïnes van het zwembadencomplex in Het Zoute zijn een toetssteen geworden voor het natuurherstel, zoals het Duinendecreet dit mogelijk maakt.