‘Samenleving moet meer autismevriendelijk worden’

Jo Vandeurzen © Belga

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft zijn autismeplan klaar.

Het autismeplan van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) moet de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van mensen in de omgeving van personen met autisme verbeteren. Om die doelen te bereiken zijn 15 acties opgelijst. Een verbeterd zorgaanbod is daarbij één van de prioriteiten.

Naar schatting 1 op de 161 personen wordt geboren met een autismespectrumstoornis, een ontwikkelingsstoornis waardoor mensen beperkt worden in hun communicatie en interactie en waarbij men vaak repetitieve gedragingen vertoont.

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om hun weg te vinden in de samenleving. Vooral overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld wanneer ze verhuizen of van school veranderen.

Dat bleek ook uit de aanbevelingen die de Taskforce Autisme in haar rapport neerschreef. Die taskforce werd twee jaar geleden opgericht en legde mee de bouwstenen voor het huidige actieplan. Dat plan heeft als hoofddoel om de participatiekansen van personen met autisme te bevorderen. Maar daarnaast heeft het plan ook aandacht voor de entourage van personen met autisme.

15 acties

Ook de levenskwaliteit van personen die zorg en/of ondersteuning bieden aan mensen met autisme staat vaak onder druk.

In het plan zijn 15 acties opgelijst. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, om een kwaliteitsvolle diagnostiek en om de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen. Iedere persoon met autisme moet zich namelijk kunnen laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die ondersteuning kan bieden bij contacten met hulpverleners, jeugdrechters, school, werk,… Maar omdat het budgettair niet haalbaar is om alle 15 acties te realiseren, zijn er prioriteiten vastgelegd.

Een van de voornaamste prioriteiten is het realiseren van een transparant en toereikend zorgaanbod. Nu is het ondersteuningsaanbod vaak nog onbekend of zijn er leemtes in dat aanbod. Bedoeling is om een inventaris op te maken van alle mogelijke zorg- en ondersteuningsmogelijkheden en om dat aanbod beter bekend te maken. Bedoeling is ook om het actieplan zelf een ‘autismevriendelijke’ doorvertaling te geven. Zo krijgt het plan een overzichtelijke inhoudstafel en wordt het taalgebruik zo helder mogelijk gehouden.

Partner Content