Dit doen de Europese liberalen met uw belastinggeld

De Belgische Europarlementsleden voor de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa: Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Lieve Wierinck, Gérard Deprez, Louis Michel en Frédérique Ries © Dino Tsanakas
Kristof Clerix
Kristof Clerix is redacteur bij Knack

Europarlementsleden krijgen maandelijks 4.342 euro onkostenvergoeding bovenop hun salaris. Waar gaat dat geld naartoe? Knack vroeg het aan de Belgische Europarlementsleden voor de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa: Hilde Vautmans (Open Vld), Guy Verhofstadt (Open Vld), Lieve Wierinck (Open Vld), Gérard Deprez (MR), Louis Michel (MR) en Frédérique Ries (MR).

Heeft u een kantoor buiten het Europees Parlement?

Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Lieve Wierinck: ‘Naast ons bureel in het Europees Parlement houden we gewoon thuis kantoor. We brengen daarvoor géén huur in voor de algemene onkostenvergoeding.’

Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez: ‘Niemand van ons drie beschikt over een bureau waarvan we de huur inbrengen voor de algemene onkostenvergoeding.’

Bent u bereid om uw onkosten publiek te maken?

De zes ALDE-fractieleden stuurden hetzelfde antwoord in: ‘Het Europees Parlement kent haar leden momenteel een forfaitaire onkostenvergoeding toe. Dat wil zeggen dat deze vergoeding verondersteld wordt alle werkgerelateerde onkosten te dekken en dat het Europees Parlement haar leden niet vraagt het gebruik van dit forfait met stukken te staven. Wel kan de administratie van het Parlement – in het bijzonder wanneer er een vermoeden van onjuist gebruik van de onkostenvergoeding is – een controle of onderzoek instellen. Het Europees Parlement vraagt haar leden dan ook zich te houden aan de principes van sound financial management zoals die vastgelegd zijn in de Financiële Verordening.

‘We zijn vanzelfsprekend voorstander van iedere verdere aanscherping van de controle voor zover deze een goed evenwicht vormt tussen enerzijds een grotere transparantie en anderzijds het garanderen van de onafhankelijkheid van de Europarlementsleden en de noodzakelijke privacy waarop hun medewerkers recht hebben – zoals geldt voor iedere burger. Tot slot willen we u nog meegeven dat indien het Europees Hof van Justitie beslist dat er niet langer met een forfaitair bedrag kan worden gewerkt of indien de controle op de forfaitaire onkostenvergoeding op een of andere manier wordt gewijzigd, wij deze nieuwe regeling onmiddellijk zullen implementeren zoals wij ook momenteel de bestaande regelgeving naleven.’

In hun antwoord sommen de ALDE-fractieleden ook nog de kostencategorieën op waarvoor de algemene onkostenvergoeding mag gebruikt worden, zoals vastgelegd in een intern document van het Europees Parlement, een niet-exhaustieve lijst.

Hilde Vautmans: ‘Verder willen we best nog verduidelijken dat onze onkostenvergoeding grotendeels gebruikt wordt voor de werking en uitrusting van onze kantoren in Brussel, Straatsburg en thuis (niet de huur) en voor de uitbouw van onze sociale media. Dit volledig conform de regels van het Europees Parlement.’

De MR-Europarlementsleden voegen nog toe dat de regelgeving van hun statuut expliciet voorziet dat ‘Europarlementsleden recht hebben op een forfaitaire algemene onkostenvergoeding om de kosten te dekken die samenhangen met hun parlementaire activiteiten en die niet gedekt zijn door andere vergoedingen. Per definitie moeten kosten gedekt door een forfait niet worden verantwoord. Dat kan je betreuren, maar zolang de regels niet anders zijn, gelden ze nu eenmaal. Wij willen de regels aanpassen.’ Ze geven voorts nog mee dat het elk Europarlementslid vrijstaat om details over onkosten publiek te maken.

Louis Michel: ‘Ik heb één obsessie: mijn onafhankelijkheid als parlementslid. Wanneer ik bepaalde onkosten publiek zou maken, dan zou dat mijn onafhankelijkheid kunnen schaden. Kijk, ik heb als Europarlementslid bijna dagelijks ontmoetingen met Afrikaanse staatshoofden, ministers en topambtenaren maar ook met oppositieleden en rebellen. Die contacten kaderen in mijn rol als bemiddelaar voor de vrede. Het is belangrijk dat die ontmoetingen discreet kunnen gebeuren, want anders zou ik mijn geloofwaardigheid als bemiddelaar verliezen. Als het publiek maken van zulke kosten de confidentialiteit van de ontmoetingen schaadt, dan heb ik er een probleem mee.’

Heeft u ooit niet-gebruikte onkosten teruggestort aan het Europees Parlement?

Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Lieve Wierinck: ‘We hebben geen onkostenvergoedingen terugbetaald aan het Europees Parlement.’

Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez: ‘Daartoe bestaat geen enkele verplichting in ons statuut.’

Partner Content