De nota Di Rupo: toekomstproject voor de bevolking

© Belga

Di Rupo heeft zijn nota toegelicht in de Kamer. Alle maatregelen en voorstellen draaien rond vijf krachtlijnen. De formateur is formeel in zijn nota, hervormingen zijn noodzakelijk.

Di Rupo noemt zijn nota een toekomstproject voor de hele bevolking. Ze zijn als het ware “de lijm” die Vlamingen, Walen en Brusselaars in de toekomst moeten doen samenleven. Uitgaande van dat ultieme doel heeft Di Rupo zijn nota opgebouwd rond vijf domeinen waarin hij voorstellen doet, uit te voeren tegen 2015, om de toekomst van ons land veilig te stellen.

Vijf werkdomeinenDie vijf domeinen zijn:

1. Een staatshervorming met een overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar Gewesten en Gemeenschappen van om en bij de 17,3 miljard euro;
2. Een fiscale autonomie voor de Gewesten van ongeveer 10 miljard euro;
3. Een hervorming van de bijzondere financieringswet voor meer autonomie, doeltreffendheid en responsabilisering van Gewesten en Gemeenschappen;
4. Een strenge sanering van de overheidsfinanciën van om en bij 22 miljard euro voor het geheel van de overheidsdiensten tegen 2015, zodat er een gezonde financiële basis kan teruggevonden worden en beantwoord kan worden aan de eisen van de Europese Unie; en
5. Sociale en economische hervormingen om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van de toekomst, waaronder de vergrijzing van de bevolking.

250.000 jobs
Concrete voorstellen die Di Rupo tijdens de persconferentie aanhaalde zijn de regionale, Europese en lokale verkiezingen te laten samenvallen, de werkloosheidsuitkeringen degressief te laten dalen en werk te maken van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde waarbij de rechten van de kiezers in de rand worden gerespecteerd door onder meer een dubbele kiesbrief. Ook ambieert Di Rupo tegen 2015 250.000 nieuwe jobs te creëren. Die zouden essentieel zijn om een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020 te halen. Om de economische activiteit te stimuleren, ziet Di Rupo onder meer heil in minder loonkosten voor lage en middenlonen en het koppelen van federale hulp bij tewerkstelling aan de effectieve jobcreatie of het jobbehoud. Om het nettoloon van werknemers met een laag of middeninkomen op te trekken, stelt Di Rupo voor de belastingvrije som met 1.000 euro op te krikken. Dat zou neerkomen op een loonsverhoging van 150 euro netto per jaar. Doel is een echt verschil te maken tussen werk en werkloosheid.

Budgettaire inspanningenTegen 2015 heeft de Belgische staat geld nodig en niet zo’n klein beetje ook om de begroting in evenwicht te krijgen. Daartoe zullen we allemaal moeten bijdragen. Maar Di Rupo wil niet enkel de gewone man in de straat en de bedrijven laten opdraaien voor die gezochte miljarden euro’s. Ook de overheid moet zijn steentje bijdragen. Zo stelt Di Rupo voor om de lonen van de minsters te verlagen met 5 procent, de budgetten voor de kabinetten en de dotaties voor het parlement voor 2 jaar te bevriezen, minder “speciale” functies in het leven te roepen en de toegang en de voorwaarden tot de stelsels van tijdskrediet en vrijwillige loopbaanonderbreking te beperken.
Deadline

Tegen donderdagavond verwacht Di Rupo van de andere partijen een antwoord te krijgen over het feit of ze zijn basisnota al dan niet genegen zijn en zien als een werkbare piste om een nieuwe regering op de been te krijgen. De MR, cdH en Ecolo lieten alvast weten vandaag geen officieel standpunt meer te zullen innemen. Ook de Vlaamse partijen, met uitzondering van het Vlaams Belang, onthouden zich voorlopig van alle commentaar. Volgens Di Rupo kan het nu snel gaan. “Als de politieke wil aanwezig is, kan er nu snel een nieuwe regering komen.”

Amendeerbaar
Di Rupo is alleszins niet van plan tegen eender welke prijs voort te gaan. “Ik zal me niet engageren wanneer er wordt getalmd”, waarschuwde hij. Indien nodig zal hij dat ook “in alle duidelijkheid” laten weten. In geval van een mislukking, “zou de toestand zeer ernstig zijn”. Het is echter niet zo dat de nota “te nemen of te laten” is. Hij is amendeerbaar, aldus Di Rupo, maar het gaat niettemin om een document dat tot doel heeft “de basis te vormen van een regeerakkoord”. “Indien men van ons land en zijn burgers houdt, moeten een aantal bijkomstigheden kunnen worden overstegen en politieke wil aan de dag worden gelegd”, besloot de formateur, die zich naar eigen zeggen zelf boven zijn partijbelang heeft geplaatst bij het schrijven van de nota. (Belga/INM)

Wie alle voorstellen en maatregelen in de vijf domeinen wenst te lezen, kan de nota raadplegen op de website van de Kamer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content