Opinie

Wim Van Hees

De echte Bart De Wever is aangekomen in Antwerpen

Wim Van Hees Voorzitter en woordvoerder van de vzw Ademloos

Ondanks het feit dat het Oosterweelthema niet gewenst werd, heeft het een enorme rol vervuld bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen.

De laatste gewestverkiezingen dateren van juni 2009. Deze leidden tot Peeters II. Hierin ontstond een nieuwe meerderheid. Die trouw bleef aan het BAM tracé. Ook na de ondubbelzinnige uitslag van de volksraadpleging van 18 oktober 2009: 60 % stemde tegen het BAM tracé.

De uitkomst hiervan gaf aanleiding tot een onwaarschijnlijk schouwspel waarin 7 werkgroepen werden opgericht, waarna de gebruikelijke geheime koehandel plaatsvond waarbij de regering gered werd met een onwaarschijnlijke, en volstrekt onbetaalbare megacontructie: “RING+BAMTRACE+A102+R11 in het Masterplan 2020”.

Dit werd sindsdien tot “Beslist Beleid” verheven. Verzet daartegen is “Heiligschennis”. Parallel daarmee was een “burgerbesluit” tot stand gekomen in een zeldzaam constructieve samenwerking tussen actiegroepen, academici en captains of industry (forum 2020), het zogenaamde Meccanoproject.

In plaats van een gunstig onthaal van de Vlaamse Regering (participatie moet je verdienen, iedere dag) werd dit plan vanaf de allereerste dag van zijn presentatie aan de pers (24/2/2010) bestreden en gesaboteerd. Tot en met de constructie van een gevangenis op het vertrekpunt van dit tracé.
Waarmee men juridische procedures uitlokte tot en met het Europese niveau, die perfect vermeden hadden kunnen worden.

De gemeentelijke verkiezingen van 14/10/2012 waren dus de allereerste gelegenheid na de gewestverkiezingen en de volksraadpleging van 2009 om de democratische besluitvorming te toetsen aan DE graadmeter van ieder democratisch systeem: verkiezingen. Een opportuniteit zou je denken.

De actiegroepen hebben hun uiterste best gedaan deze materie zo hoog mogelijk op de politieke agenda te plaatsen. Wie aanwezig was bij een van de talloze lijstrekkersdebatten kan niet anders dan getuigen dat ze daar in zeer grote mate in geslaagd zijn. Deze waarnemers zullen ook kunnen getuigen dat dit debat inhoudelijk gefnuikt werd door de twee kandidaat-burgemeesters door hun stellingen: “Ik ben niet getrouwd met een tracé” (Bart De Wever), tot ” ik wacht geheel sereen op meer resultaten (beiden).

Hierbij impliciet naar voren brengend dat de kiezer zich vooral niet moest laten afleiden van zijn hoofdtaak: stem op mij, de rest breng ik daarna in orde. En in afwachting bouwen we door aan de gevangenis op het Meccano tracé.

De verkiezingsuitslag is inmiddels gekend.

Ondanks het feit dat het Oosterweelthema niet gewenst werd, heeft het een enorme rol vervuld. De twee kandidaat-burgemeesters hebben het uit hun agenda weten te weren, ware het niet dat Groen er een breekpunt van gemaakt heeft en dat er een linkse oppositie dreigt te ontstaan (inclusief PVDA) die zo groot en competent is dat ze niet genegeerd kan worden. Althans niet door de SP-A.

Bart De Wever moet dus de CD&V losweken uit de Stadslijst en probeert dit te doen met een genadeloze manier van formeren. Namelijk door een nota te schrijven die maar één doel dient: Groen eraf rijden. Waarbij het democratisch deficit zelfs zo ver wordt doorgetrokken dat men het Groen én impliciet de Antwerpse kiezer verwijt dat men én programmatorisch én naar stemgedrag een thema heeft geagendeerd waar Antwerpen niet bevoegd voor is.

De Antwerpse ring loopt nochtans dwars door Antwerpen. Hierover rijden 300.000 voertuigen per dag, waarvan 75.000 vrachtwagens, dat is buitengewoon ongezond. Maar aangezien “Oosterweel” een Vlaamse bevoegdheid is, mocht én mag het daar in Antwerpen niet over gaan. Ondanks fijn stof en lawaai en nog x-aantal niveaus die alle Europese regelgeving tarten. Voortschrijdend inzicht hieromtrent: nihil. Respect voor de Antwerpenaar: nihil.

En Bart De Wever, die zich erop heeft laten voorstaan dat de eerste opdracht van de burgemeester van ’t stad is in Brussel op tafel te slaan, diezelfde Bart De Wever zegt nu tegen Groen: “U mag niet mee praten want ik ben voorzitter van de N-VA, en de NV-A zit in de Vlaamse regering, u brengt mij in een onmogelijke positie. U dwingt mij u van de tafel te sturen, want ik ga er niet op slaan. U hebt het bovendien over ‘Beslist Beleid’. En ik Bart De Wever vind dat dit juist is. Ik ben voor verandering, maar dit is een door mij ongewenste verandering, gelieve te vertrekken.”

Moraal? Als iemand zich ooit volstrekt omgekeerd heeft gedragen dan zijn eigen kiesbeloftes is het na Yves Leterme (5 minuten politieke moed) toch wel Bart De Wever met “’t stad heeft voor alles een burgemeester nodig die in Brussel op tafel slaat!”.

Dit houdt geen stand en wordt dus vervolgd.

Wim Van Hees

Partner Content