Regering keurt verlaging schooltoeslag niet-begeleide minderjarige vreemdelingen goed

Hilde Crevits (CD&V) © Belga

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de verlaging van de selectieve participatietoeslag of schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Zij komen in de toekomst niet meer in aanmerking voor het hoogste bedrag van 3.387 euro per schooljaar. De ingreep zou een besparing opleveren van naar schatting 1,7 miljoen euro per schooljaar, zo staat te lezen in de beslissingen van de Vlaamse regering. Het voorontwerp van decreet van minister van Welzijn Hilde Crevits gaat nu voor advies naar de Raad van State.

De Vlaamse regering besliste eerder al om erkende vluchtelingen met kinderen niet langer met terugwerkende kracht kinderbijslag toe te kennen voor de duur van hun asielprocedure. Maar de groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, jongeren die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers, blijven tijdens hun asielprocedure wel recht hebben op het Groeipakket en op de jaarlijkse schooltoeslag. 

Omdat zij onder de huidige regels onder de categorieën zelfstandige of alleenstaande leerling vallen (tenzij ze worden opgevangen in een pleeggezin), hebben ze recht op het hoogste bedrag van de schooltoeslag, meer bepaald 3.387,57 euro per schooljaar. Maar omdat die minderjarigen in een voorziening of in een (pleeg)gezin opgevangen worden en de jongeren dus niet volledig zelf in hun levensonderhoud moeten voorzien, is dat hoge bedrag volgens de Vlaamse regering niet te verantwoorden.  Bovendien is er al langer sprake van ‘druk en misbruik voor de besteding van de middelen’.

Zo zijn er verhalen van druk vanuit het land van herkomst, waar het geld dan weer gebruikt wordt om mensensmokkelaars te betalen. Dat was ook de reden waarom federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de ingreep toejuichte. ‘Met deze maatregel wordt financieel gewin door smokkelaars op de kap van kinderen tegengegaan’, zei de Moor eind 2022. 

De Vlaamse regering heeft nu beslist om de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de toekomst maximaal het bedrag te geven voor voltijds secundair onderwijs (977 euro voor voltijds secundair onderwijs en 1.173 euro voor voltijds technisch of beroeps secundair). De ingreep zou budgettair neerkomen op een besparing van naar schatting 1,7 miljoen euro per schooljaar. 

‘Het uitgangspunt van het Groeipakket is dat we alle kinderen en jongeren willen ondersteunen om kansrijk op te groeien. Dat geldt ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die hier een toekomst moeten uitbouwen’, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits. ‘Door het maximale bedrag te verlagen, verkleinen we de verleiding om het geld te gebruiken voor praktijken van afpersing of mensenhandel’, stelt de CD&V-minister.

De bedragen zullen volgens haar ‘nog altijd voldoende zijn om, in overleg met voogden en voorzieningen en in combinatie met goede afspraken over de besteding ervan, de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en voor een actieve participatie aan onze samenleving.’ De tekst wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Partner Content