Auditeur Raad van State adviseert vernietiging uitbreidingsplannen Antwerpse haven

Haven van Antwerpen © Getty Images

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven te vernietigen.

Dat meldt het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken. Naar verwachting volgt het formele arrest van de Raad binnen 6 tot 12 maanden.

De vorige Vlaamse regering liet acht alternatieven voor de uitbreiding van de Antwerpse haven onderzoeken. Finaal opteerde de regering voor een negende piste. Dat negende alternatief voorziet in bijkomende containercapaciteit via de inbreiding van de bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok. Op die manier kan polderdorp Doel gespaard blijven. De nieuwe Vlaamse regering bevestigde die keuze met een voorkeursbesluit.

Bij de Raad van State kwamen drie klachten binnen tegen de uitbreiding. De vzw ‘Erfgoedgemeenschap Doel en Polder’ en ‘Polder van het Land van Waas’ dienden elk een vernietigingsverzoek in en de vzw ‘Landbouwgemeenschap Wase Polder’ en de Kerkfabriek van Doel deden dit gezamenlijk.

Invloed op natuurgebieden

De auditeur verleende nu een advies over het vernietigingsverzoek van ‘Polder van het Land van Waas’. Hij adviseert om te vernietigen omdat er te weinig garanties zijn dat de uitbreiding geen negatieve invloed zal hebben op een aantal natuurgebieden, door stikstofdepositie.

De auditeur velt daarmee hetzelfde oordeel als de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkele maanden geleden: het voorlopige Vlaamse stikstofkader uit 2016 is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Om een totale vergunningsstop te vermijden, kwam minister van Omgeving Zuhal Demir daarom eerder deze maand al met een nieuw, strenger, voorlopig kader.

Een definitieve regeling wordt niet voor het einde van het jaar verwacht. De regering heeft nu 30 dagen de tijd om een laatste memorie in te dienen, waarmee ze kan reageren op het advies. Als de Raad van State de auditeur volgt, dreigt een grote vertraging voor het project, is te horen bij het kabinet-Demir. Er moet dan een nieuw Milieueffectrapport met inspraakronde komen.

‘Zetten voorbereidingen voorlopig voort’

Filip Boelaert, voorzitter van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) en secretaris-generaal van het Departement Mobibiliteit en Openbare Werken, laat weten dat de voorbereidingen voor de uitbreiding voorlopig worden verdergezet. ‘Het advies van de auditeur is geen goed nieuws voor ons proces, maar verandert niets aan de noodzaak, van extra containercapaciteit in de haven en het nut ervan voor de economie in Vlaanderen. Tot nader order zetten de initiatiefnemers van ECA – naast de Vlaamse overheid zijn dat de Maatschappij Linkerscheldeoever en Port of Antwerp – de voorbereidingen van ECA verder’, zegt hij. ‘Momenteel zijn we nog niet toe aan ingrepen op het terrein, want er lopen nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van ECA op mens en milieu en naar de manieren om die effecten te voorkomen of te milderen. Zo zetten we het proces ECA voorlopig voort in afwachting van een arrest van de Raad van State, zonder dat we al onomkeerbare ingrepen doen.’

Partner Content