JA

Ogetekend door Kathy Hurkmans

‘Emancipatie verloopt én in groep én individueel. Maar individuele emancipatie kan moeilijk zonder groepsemancipatie. Als mensen zich als groep niet erkend en gewaardeerd – of zelfs gestigmatiseerd – voelen, zullen ze zich nog meer terugplooien op hun eigen gemeenschap. Voor veel allochtone jongeren is het alternatief voor hun eigen verenigingsleven simpelweg de “niet-organisatie”.

We mogen de mensen inderdaad niet opsluiten in hun zuilen en we moeten eilandvorming vermijden. Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. Doelgroepenbeleid is geen einddoel, maar een middel tot emancipatie.

De rol van het middenveld als een belangrijke factor voor sociale cohesie is voldoende aangetoond via onderzoek: het zorgt voor een hoger sociaal kapitaal. Mensen leren netwerken, organiseren, onderhandelen, en krijgen naast een positiever zelfbeeld ook een meer democratische en open instelling. Het is aan de samenleving om te zorgen dat er bruggen gebouwd worden en om de grenzen van het recht op eigenheid aan te geven. Maar mensen hun eigenheid ontzeggen, heeft een tegengesteld effect. Het zal de segregatie, die we inderdaad moeten tegengaan, nog versterken. Elkaar tolereren of onverschillig verdragen is onvoldoende, vanuit de verschillen moeten we een gezamenlijke basis tot samenleven zoeken.

Moeten we ons allemaal aanpassen aan één allesoverheersende jongerencultuur of geven we kansen aan alle vormen? Zullen we ook typische subculturen zoals punk, dance, hiphop, enzovoorts niet meer toelaten? Dan zouden ook festivals ontstaan als alternatief voor de toenmalige allesoverheersende cultuur, zoals Rock Werchter en Pukkelpop, nooit kansen hebben gehad. Terwijl iedereen nu erkent dat ze maatschappelijk erg zinvol zijn.

Straks gaan de liberalen nog pleiten voor één grote volkspartij waarin alle rangen en standen aan bod komen: waar hebben we dat nog gehoord?’

NEE

‘Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) stelt dat hij de zelforganisaties van allochtonen wil blijven subsidiëren zonder dat zij zich moeten openstellen voor alle culturele achtergronden. Wij vinden niet dat een doelgroepenbeleid op termijn het eindpunt kan zijn. Ons doel is dat mensen uit verschillende culturen kunnen samenleven en integreren in één multiculturele maatschappij. Het gevaar bij de zelforganisaties bestaat erin dat zij een gesloten, select groepje gaan vormen en dat ze niet samenlevingsbevorderend gaan werken. Zoiets moeten we vermijden.

Anciaux wil ontmoetingsmomenten tussen de zelforganisaties aanmoedigen. Dan creëer je inderdaad ruimte voor overleg tussen de verschillende groepen, maar wij willen meer bereiken. Wij zouden die mensen na verloop van tijd graag opnemen in de reguliere werking. Het louter organiseren van ontmoetingen volstaat dus niet. Je schept een situatie waarin verschillende, afzonderlijke jeugdhuizen op gepaste tijdstippen samenkomen. Zo wordt onze maatschappij een hokjesmaatschappij, waar iedereen in zijn kleine culturele entiteit naast elkaar leeft. Je zit met een Koerdisch jeugdhuis en een islamitisch jeugdhuis, terwijl wij streven naar één groot jeugdhuis voor iedereen.

We zijn uiteraard voor het verenigingsrecht en we hebben geen bezwaren tegen het feit dat mensen van een bepaalde etnische afkomst zeggen ‘we verenigen ons’. Maar organisaties die gesubsidieerd worden met geld van de Vlaamse overheid, zouden zich moeten openstellen voor alle mogelijke culturele achtergronden. We vragen dat dit in de subsidievoorwaarden wordt opgenomen. Dat geldt ook voor Vlaamse jeugdbewegingen die migranten weigeren. Onze vraag is trouwens conform het Vlaams regeerakkoord.

De vergelijking van Spirit met de arbeidersbewegingen of de vrouwenbeweging gaat niet op. Dat zijn geen culturele organisaties en daar gaat het niet om het zich openstellen voor mensen van een ander ras of een andere origine.’

‘Mensen hun eigenheid ontzeggen, heeft een tegengesteld effect: het versterkt de segregatie.’

‘Organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, moeten zich voor iedereen openstellen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content