Michel Vandenbosch (GAIA) had liever de onmiddellijke sluiting van de veemarkten in Ciney en Anderlecht gezien.

Michel Vandenbosch

‘Onze beelden hebben een orkaan van verontwaardiging ontketend. Ze laten de vreselijke realiteit zien. Wij hebben nooit alle veehandelaars in de zak van de “beulen” gestopt, maar men moet toegeven dat geen enkele handelaar iets gedaan heeft om dit te doen stoppen. Dat doet vragen rijzen over de wil om daadwerkelijk iets te veranderen.

Vandaar dat wij bedenkingen hebben bij de regeringsbeslissing, al ligt die in de lijn van onze eis om onmiddellijk de veemarkten in Ciney en Anderlecht te sluiten. De regering heeft beslist dat binnen 14 dagen de marktorganisatoren de nodige maatregelen moeten nemen om de schuldigen inzake dierenmishandeling iedere toegang tot de markt te ontzeggen.

Verder moeten de markten binnen een maand een preventieplan voorleggen om herhaling van dergelijke feiten te voorkomen. Indien aan een van beide eisen niet wordt voldaan, zouden de markten onmiddellijk worden gesloten. Er zijn nog een rist andere maatregelen getroffen: de minister van Justitie gaf opdracht aan de procureurs-generaal de overtreders te identificeren en te vervolgen; de veterinaire diensten van het ministerie van Landbouw zullen het toezicht op alle veemarkten verscherpen; en in een nieuw KB over de erkenning van veemarkten worden voorwaarden opgenomen met betrekking tot het dierenwelzijn. Dat hele pakket vormt een belangrijke vooruitgang. Maar het zal in de praktijk ook nageleefd moeten worden, en we geloven niet meer in Sinterklaas.

Iedereen wist wat er gebeurde, ook meneer Collard. Hij heeft die wanpraktijken tot nu toe gedoogd. De regeringsbeslissing is uitstekend. Maar wie gaat zich bezighouden met de controle? Want tot nu toe liet men de boel ontaarden, uit angst voor repressie, uit demotivatie, uit afstomping of vanuit een soort foertmentaliteit. Wij hadden liever gezien dat men de markten onmiddellijk gesloten had, want dan stond men met de rug tegen de muur. De veemarkten zouden dan geen andere keuze hebben dan er onmiddellijk werk van te maken.

Op lange termijn willen we ook met landbouworganisaties overleggen over een ernstig alternatief voor veemarkten. Dat betekent niet dat er geen toekomst meer is voor veehandelaars. Maar uiteraard is er geen plaats voor dierenmishandelaars en beulen.’

René Collard

René Collard, directeur van de veemarkt in Ciney, zegt dat het concept dierenwelzijn een recent fenomeen is en een langzaam bewustwordingsproces vergt.

‘Ik betwist de beelden niet, maar zeggen dat de hele sector bestaat uit een bende bruten met een verrotte mentaliteit is een te grove veralgemening.

Veemarkten moeten blijven. Het is de enige plaats waar je loten kunt samenstellen naar leeftijd, sekse en soort. Op een veemarkt kan men het best het dier valoriseren. Aanbod en vraag ontmoeten elkaar hier. Als wij morgen niet meer op een aangepaste en georganiseerde manier loten voor de export kunnen samenstellen door middel van de veemarkten, zal de veehouderij inkrimpen. Verder is een veemarkt een uitgelezen plaats om het welzijn van de dieren te beoordelen. Het zijn openbare markten waar iedereen toegang toe heeft en die ook door de autoriteiten gecontroleerd kunnen worden.

Het concept dierenwelzijn is een redelijk recent fenomeen dat traag ingang vindt. Maar de sector is zich ervan bewust dat de publieke opinie haar nauwlettend in het oog houdt. Dus wanneer het KB van 9 juli 1999 uitgebreid wordt met dierenwelzijnsaspecten zal daar rekening mee gehouden moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zullen kunnen afdwingen en de mentaliteit zullen kunnen wijzigen.

Wij zullen handelaars die brutaal optreden tegen de dieren van de markt in Ciney weren. Maar dit onderzoek moet door de bevoegde instanties gevoerd worden. Wij hebben geen toegang tot de beelden en willen dat ook niet. Wat het preventieplan betreft, hebben we al maatregelen getroffen in het kader van het KB van 9 juli 1999. Er is een ruimte voor kadavers ingericht, want zelfs een schijnbaar gezond dier kan plots getroffen worden door een hartaanval of een probleem van metabolisme. De codering en registratie van de dieren t.a.v. transporteur, koper en verkoper staat op punt. En tegen 15 december wordt het aantal dierenartsen verhoogd.

Ikzelf ben vanaf drie uur ’s morgens op de markt. Toch heb ik het dier met het oog in slechte staat persoonlijk niet gezien. Hoewel het niet om mishandeling ging, hoorde dit dier inderdaad niet op de markt thuis. Met het hernieuwde KB zal het ook niet meer op de markt geraken.

Maar een waterdichte controle uitoefenen kan niet en men kan ook niet beloven dat er nooit nog een dier gewond zal geraken. Zelfs een dier dat van een reglementaire loopplank loopt, kan schrikken, eraf glijden en zijn poot breken.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content