Plan B voor de Hedwigepolder

GERY DE CLOEDT dagvaardt alle pachters van de Hedwigepolder. © BELGA
Chris De Stoop
Chris De Stoop Chris De Stoop is redacteur van Knack.

De eigenaar van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen voert een proces om zijn gronden desnoods zelf onder water te kunnen zetten. Uitspraak volgende week.

Volgende week moet de ‘pachtkamer’ van de rechtbank van Zeeland zich uitspreken over een hoogst eigenaardig geding. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de Nederlandse Hedwigepolder, heeft zijn 28 pachters gedagvaard om de ontbinding van de pachtovereenkomsten te vorderen. De pachters, bijna allemaal Vlamingen, waren niet weinig verbaasd toen ze gerechtsdeurwaarders aan de deur kregen.

Landeigenaar Gery De Cloedt verzet zich al tien jaar met hand en tand tegen de ontpoldering, die in 2005 door België en Nederland werd afgesproken in de Scheldeverdragen, als natuurcompensatie voor de uitdieping van de rivier. Hij heeft een klein fortuin aan de procedureslag gespendeerd en zijn pachters altijd opgeroepen om actie te voeren. Ook toen de Nederlandse Raad van State eind vorig jaar alle bezwaren tegen de ontpoldering definitief afwees, kondigde hij aan door te gaan met de strijd om het behoud van de polder die al vier generaties lang in het bezit van zijn familie is. Intussen begint de overheid al met onderzoeken en terreinopmetingen. Het Vlaamse deel van de polder werd al eerder afgegraven. Tegen 2019 moet het water weer vrij spel krijgen in het gebied.

De Cloedt wil de Nederlandse onteigeningsprocedure echter zo lang mogelijk rekken en intussen naar Europa stappen om de beslissing alsnog aan te vechten. In Nederland is het bovendien mogelijk een onteigening te voorkomen door zelf het doel van die onteigening te realiseren. Door er zelf ‘estuariene natuur’ van te maken, zou hij dus eigenaar van de familiegrond kunnen blijven. Daarvoor moeten de gronden wel pachtvrij worden gemaakt. Daarom stelde hij zijn pachters een minnelijke schikking voor om de pachtovereenkomst te beëindigen. Hij zou de vergoeding en schadeloosstelling volledig op zich nemen.

De pachters gingen daar niet op in, vooral omdat ze alleen bij een onteigening recht hebben op vervangende landbouwgrond. Daarop werden ze voor de rechtbank in Middelburg gedaagd. Hij vordert de voorwaardelijke ontbinding van het pachtcontract, die pas ingaat als het plan tot ontpoldering onherroepelijk zal zijn en uitgevoerd wordt. Een probleem is echter dat hij de gronden niet voor honderd procent bezit, want de dijken en wegen zijn van de staat. Bovendien hebben sommige pachters nu van de weeromstuit al een akkoord met de Nederlandse overheid gesloten om ruilgrond te krijgen.

Advocaat Hans Mieras, juridisch adviseur van de eigenaar, zegt dat het om een Plan B gaat: ‘Het is juist dat de heer De Cloedt het gebied zelf wil inrichten als het ontpolderen door moet gaan. Uiteraard moet hij dan wel een regeling met de pachters treffen, wat nu aan de orde is. Hij wil het gebied zelf inrichten om te voorkomen dat het weer een rietmassa wordt.’

Chris De Stoop

Door er zelf ‘estuariene natuur’ van te maken, zou De Cloedt eigenaar van de familiegrond kunnen blijven.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content