De Gucht (1)

Waar volgde Karel De Gucht middelbaar onderwijs? Daar leerde hij dat ‘Frankrijk 55 keer groter is dan België’ (‘De groeipijnen van de VLD, Knack nr. 46).

In feite heeft Frankrijk 5,5 maal meer inwoners dan België en is het bijna 18 maal groter. Ik zou deze school aan niemand durven aanbevelen.

De Gucht (2)

Wellicht verwart VLD-voorzitter en universiteitsprofessor De Gucht Frankrijk met Congo (ex-Zaïre). Wij zullen in het vervolg het cijfermateriaal dat hij hanteert dan ook dubbel kritisch bekijken.

De Gucht (3)

Frankrijk 55 keer groter dan België? Aan wie zijn we tweederde van ons grondgebied kwijtgeraakt?

Vlaams-Blok-dokters

De titel ‘Sancties tegen Blok-dokters’ (‘Pro & Contra’, Knack nr. 46) is misleidend omdat de indruk kan ontstaan dat ik voorstander ben van een repressieve aanpak van artsen die kandidaat zijn op een Blok-lijst. Ik pleit niet voor een sanctie, wel vind ik dat de Orde der Geneesheren een morele veroordeling ten aanzien van deze artsen zou kunnen uitspreken. Het onderscheid tussen een sanctie en een morele veroordeling lijkt me meer dan een nuanceverschil.

Synodaal

Priester Verwimp werpt zich op als de zielenherder van hen die voor de officiële Kerk nog steeds buitenspel staan: homo’s, gescheiden mensen ….(‘Luister naar de verdrukten!’ Knack nr. 44).

Maar zelfs voor hem heeft onderdrukking blijkbaar grenzen. Toen de onvermijdelijke vraag met betrekking tot vrouwelijk priesterschap werd gesteld, was dat geen prioriteit.

Net zoals mannen willen heel wat vrouwen de zware taak van het priesterschap op zich nemen. Sommige vrouwen wensen hun leven aan God te wijden, maar niet in de rol van een non – verdoemd tot een submissieve schaduwrol binnen de Kerk. Waarom zou God deze vrouwen de kracht niet gegeven hebben om priesteres te zijn en als spiritueel rolmodel en leider van een kerkgemeenschap op te treden?

Misschien kan Verwimp begrijpen dat de bevrijding uit de dogma’s de enige echte manier is alle onderdrukking uit de wereld te helpen. Wordt het misschien niet eens tijd dat eenieder, ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht of huwelijksstatus in aanmerking komt voor spiritueel leiderschap.

Detectives

In ‘Misdaad voor beginners’ (Focus/Knack nr. 46) schrijft Jan Van den Bulck, dat wie het waagt Amerikaanse detectivereeksen kwaliteiten toe te schrijven en de Britse te bekritiseren, een stroom van verontwaardigde lezersbrieven mag verwachten. Hij krijgt alvast die van mij. Zelden zoveel lulkoek gelezen.

Randstad

In ‘Gastarbeiders gevraagd’ (‘Geld & Werk’, Knack, nr. 46) wordt verwezen naar een experiment van onze Nederlandse zusterfirma Randstad waarbij Zuid-Afrikaanse verpleegsters naar Nederland werden gehaald. Guido Despiegelaere stelt ‘het uitzendkantoor is echter gegeneerd om Zuid-Afrika leeg te plunderen’. Onbegrijpelijk zonder de achtergrond.

Het is inderdaad zo dat sinds september jongstleden een dertigtal Zuid-Afrikaanse verpleegsters via Randstad werken in Nederlandse ziekenhuizen. Op dit ogenblik is er in Zuid-Afrika een overschot aan verpleegkundig personeel. Hier is dus absoluut geen sprake van de klassieke brain-draintoestanden maar van een win-winsituatie. Nederland lost het rekruteringsprobleem voor verpleegsters op en Zuid-Afrika lost het werkloosheidsprobleem op van zijn verpleegkundigen. Dit is dus een voorbeeld van internationale migratie waar iedereen beter van wordt.

Onderwijs

De Sorbonne- en Bolognaverklaringen hebben de bedoeling een grotere gelijkvormigheid in alle Europese landen te bewerkstelligen en een transparant beoordelingssysteem op poten te zetten (‘De ene ingenieur is de andere niet’, Knack nr. 46). Op die manier zou men in één oogopslag zien waar de beste opleiding wordt aangeboden. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een grotere concurrentie onder de instellingen en een grotere mobiliteit onder de studenten en de professoren. Naar mijn mening zal dit onvermijdelijk een evolutie naar een duaal systeem meebrengen. Een klein aantal elite-instellingen zal de beste professoren en de topstudenten aantrekken, terwijl een groot peloton van achterophinkende universiteiten het zal moeten doen met het overschot van middelen, proffen en studenten. Het is overigens maar de vraag of er zich een Vlaamse universiteit in de kopgroep zal bevinden.

Het is duidelijk dat een grondige wijziging van de structuren van het hoger onderwijs grote investeringen vraagt. Omdat de Vlaamse overheid naar alle waarschijnlijkheid niet bereid zal zijn het onderwijsbudget te verhogen, zal op andere manieren moeten worden bespaard.

Een eerste mogelijkheid is dat de overheid enkel nog de ‘bachelor’-opleidingen subsidieert. Alleen welgestelden kunnen zich dan nog een ‘masters’ veroorloven. Exit democratisch onderwijs.

Een tweede mogelijkheid is dat de overheid enkel nog de uitstroom (geslaagde studenten) subsidieert en niet langer de instroom (ingeschreven studenten) zoals nu. Het hoeft geen betoog dat de onderwijsinstellingen in dat geval het risico zullen beperken door op voorhand een selectie door te voeren. Exit democratisch onderwijs.

Een derde mogelijkheid zou erin bestaan om opleidingen door het bedrijfsleven te laten ‘sponsoren’. Wat gebeurt er dan met de ‘zachte’ sectoren die weinig relevantie hebben voor de werkgevers in de privé-sector? Het lijkt me onvermijdelijk dat ook dit scenario zal leiden tot een duaal onderwijssysteem. Exit democratisch onderwijs.

Windmolens

Lezer Patrouille zou eerst moeten definiëren wat hij onder rendement verstaat, voor hij windmolens afkraakt (‘Het laatste woord’, Knack nr. 46).

Rendement wordt vrij algemeen begrepen als de verhouding van het nuttige dat men verkrijgt tot hetgeen men erin stopt. Het rendement van een windmolen als energie-omzetter schommelt tussen vijf en vijftig procent naargelang het type molen.

Maar dat is niet belangrijk: wind is gratis, we hoeven er niets voor in te leveren. Men moet alleen de molens bouwen en onderhouden. De nuttige opbrengst voor de mens in verhouding tot wat hij ervoor moet doen, is dus enorm.

Landbouw

Chris De Stoop bracht een indringende schets van de enorme complexiteit verbonden met de Vlaamse mestproblematiek (‘Mest bij hopen’, Knack nr. 46).

Zeer belangrijk daarbij is inderdaad de onmiddellijke weerslag van (te) ingewikkelde regelgevingen op de leefbaarheid van de veehouderij en de veehouders. De mestproblematiek is slechts een onderdeel van het landbouwbeleid. De uitdagingen voor dit beleid zijn zonder overdrijven enorm te noemen. Een geïntegreerde aanpak ‘van grond tot mond’ is daarbij essentieel, vereist zeer veel interacties en overleg, maar ook goed geïnformeerde en kordate besluitvorming. De ophanden zijnde regionalisering van landbouw lijkt daarvoor niet direct de aangewezen weg.

Lernout & Hauspie

Bij het zien van de schokkende beelden over de dierenmishandeling in Anderlecht en Ciney legde ik de link naar de media-hetze tegen Lernout & Hauspie (‘Ieper is beurs geslagen’, Knack nr. 46). Weken en maanden lang werd er op het bedrijf geslagen en geschopt. De eerste stamp kwam van Amerika…

Dat Microsoft onlangs nog zijn vertrouwen in L&H bevestigd heeft, is geen nieuws meer. Positieve berichtgeving verkoopt immers niet.

Na de opgeklopte ‘fouten en onregelmatigheden’ hoop ik, samen met de (kleine) beleggers en de Ieperse bevolking, dat L&H spoedig als een sfinx zal herrijzen.

Jacques Thys, Drongen.,Maurice Steyaert, Sint-Pieters-Leeuw.,Frans van den Berghe, Dendermonde.,Peter Backx, hoofdredacteur Artsenkrant.,Diana Aventina, Pagan Federation National Coordinator, België.,Roger Bryssinck, Antwerpen.,Luc Lernout, Menen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content