Het rijbewijs met strafpunten kan de verkeersveiligheid bevorderen. En dat is dringend nodig: het ongevallencijfer is te hoog in ons land. Dat zegt Isabelle Durant (Ecolo), vice-premier en federaal minister van Mobiliteit en Vervoer.

Isabelle Durant

“De wet van 1990 voerde het rijbewijs met strafpunten in, maar er is nooit een koninklijk besluit gepubliceerd en de wet is nooit toegepast.

Iedereen weet ondertussen dat er heel veel moeilijkheden waren. Er kon geen akkoord bereikt worden over de straffen, omdat bijvoorbeeld professionele chauffeurs daar zwaar door konden worden getroffen. Er waren technische moeilijkheden met de databank die de overtredingen moet centraliseren. Tussen haakjes: dat alles bewijst nog maar eens dat we een eenvoudiger en beter bestuur nodig hebben.

Aan de andere kant is het zeker niet goed om een wet goed te keuren en hem dan niet toe te passen. Maar we moeten realistisch zijn: negen jaar na de eerste wet kan het best zijn dat hij veranderd moet worden. Het bericht dat het rijbewijs met strafpunten ingaat op 1 januari 2000 is dus zeker niet correct. Integendeel: de datum van invoering is voor mij geen breekpunt. Ik ga liever langzaam en zorgvuldig te werk, zeker omdat het uiteindelijke doel te belangrijk is. Het ongevallencijfer moet naar beneden, de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dat staat ook in het regeerakkoord.

Ik wil dus niet per se de bestaande wet uitvoeren, maar ik wil wel het principe van het rijbewijs met strafpunten opnieuw ter tafel brengen. We zullen dat debat voeren met alle betrokkenen. Er zijn heel veel mensen die nu al zo lang op dat terrein hebben gewerkt. Die moeten geraadpleegd worden.

Voor mij is het uiterst belangrijk dat de verkeersveiligheid snel verbetert. Daartoe moeten we veel maatregelen nemen, maar het rijbewijs met strafpunten kan een belangrijke rol spelen.

Belangrijk daarbij is voor mij dat die maatregel, als hij goed wordt toegepast, ook een nieuwe burgerzin bevordert: mensen moeten beseffen dat verkeersveiligheid van hen afhangt. Dat ze hun rijgedrag moeten veranderen. Ik wil dat nieuwe rijgedrag bevorderen – met alle mogelijke maatregelen – omdat dan de hele verkeersveiligheid verbetert.

Het debat over het rijbewijs met strafpunten is het begin, waarbij we in het oog moeten houden dat preventie beter is dan repressie. Maar ook dat straf en preventie moeten samengaan.”

Maarten Matienko

Alles wat de verkeersveiligheid bevordert, is meegenomen. De invoering van het rijbewijs met strafpunten heeft z’n voordelen, maar er blijven te veel vragen aangaande de doeltreffendheid. Dat zegt Maarten Matienko, informatieverantwoordelijke van de VAB.

“Wij willen constructief meedenken en meewerken aan elke maatregel die de veiligheid verhoogt. Dat staat voorop.

Maar de Vlaamse Automobilistenbond toetst elke nieuwe maatregel in het verkeersbeleid aan twee criteria. Eén: gaat het om een verkapte vorm van fiscaliteit? En twee: wordt de verkeersveiligheid effectief bevorderd?

Goed is dat het rijbewijs met strafpunten socialer is: een bijscholingscursus treft rijkeren even hard als minder gegoeden en kennis van verkeer en verkeerscode opfrissen, is in elk geval goed.

De vraag is wel of de strafpunten het verkeer veiliger maken?

Het rijbewijs kan een van de elementen zijn die de veiligheid verhogen, als er een reële dreiging is om strafpunten op te lopen. Anders gezegd: als de chauffeur weet dat hij heel veel kans loopt gepakt te worden, zal hij voorzichtiger rijden. Bijkomend voordeel is dat het dan een preventieve en geen repressieve maatregel is.

Een tweede voorwaarde is dat er geen willekeurige seponeringen meer zijn. Een consequent vervolgingsbeleid is echt noodzakelijk, anders heeft de maatregel geen zin. Het systeem is objectief: de spelregels en de sancties zijn voor iedereen gelijk. Bovendien worden de gegevens centraal beschikbaar: recidivisten worden dan aangepakt.

Maar ook belangrijk is dat we de mensen een correct beeld bieden van het rijgedrag dat we van hen verwachten. We moeten asociaal en dus gevaarlijk rijgedrag aanpakken. Dat gaat verder dan het strikt naleven van de verkeersregels. We moeten leren anticiperen op mogelijke problemen en rekening leren houden met alle andere verkeersdeelnemers. Ook de autoscholen zouden daar meer moeten op inspelen. We moeten in Vlaanderen dringend wat doen aan de zeer hoge verkeersonveiligheid, maar we willen in de eerste plaats geen verkeer waarin alleen de sterkste overleeft: senioren en kinderen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Onze belangrijkste bedenking is dat wie het verkeer veiliger wil maken het hele verkeersbeleid moet aanpakken. Als je nu enkel rekent op het rijbewijs met strafpunten, overschat je de doeltreffendheid van de maatregel.”

Opgetekend door Misjoe Verleyen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content