In haar beleidsplan “Nieuw Project voor Vlaanderen” stelt de VLD voor om de VRT reclamevrij te maken. Als dat niet gebeurt, groeit er een onevenwicht tussen de openbare en de commerciële omroepen, aldus Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen, die in de commissie voor mediabeleid zit.

Dirk Van Mechelen

“We moeten terug naar een gescheiden financiering, waarbij de commerciële omroepen hun inkomsten halen uit reclame en de openbare omroep werkt met overheidsmiddelen. Want als de VRT steeds meer geld ontvangt via reclame, ontstaat er een onevenwicht. Dat vinden trouwens ook de SP, Agalev en VU. Als deze partijen samen in de regering komen, kan daarover dus snel een beslissing worden genomen. Aan de huidige beheersovereenkomst die loopt tot 2001 zal niets worden veranderd. Dat hebben we al aan Bert De Graeve meegedeeld.

Ik vind dat we de reclame op de openbare omroep geleidelijk aan moeten afbouwen. Zodat er ruimte komt voor privé-initiatieven. We moeten daarbij wel nagaan wat de gevolgen kunnen zijn voor de slagkracht van de VRT. Als alle advertentiegeld plots integraal naar de rechtstreekse concurrent blijkt te gaan, moeten we denken aan compensaties via middelen uit de algemene dotatie. Concreet: de VRT zou een groter deel kunnen krijgen van het kijk- en luistergeld.

Maar men moet de zaken niet op zijn kop zetten: de VRT start het jaar met acht miljard op zijn rekening, VTM begint met nul frank. In het beheerscontract staat dat de VRT 1,3 miljard frank aan reclamegeld binnenhaalt, maar in de praktijk blijkt het om twee miljard te gaan. Kijk, als de VRT almaar meer middelen genereert uit reclame, blijft er minder over voor de commerciële omroepen. Die komen daardoor in een moeilijke economische positie terecht, dat zien we heel goed bij de regionale zenders. Bert De Graeve probeert de zaken nu voor te stellen alsof het onevenwicht net ontstaat wanneer de VRT al zijn reclame-inkomsten verliest, maar die logica ontgaat mij. Het debat over een moderne gestructureerde omroep is voorbij. Het gaat nu over een kwalitatieve openbare omroep die zich onderscheidt van het commerciële geweld.”

Luc Van der Borght

De VRT vreest dat een afbouw van de reclame-inkomsten de positie van de openbare omroep zal verzwakken. Het huidige werkbudget zal niet volstaan als de concurrentie meer middelen en slagkracht krijgt, aldus Luc Van der Borght, secretaris van de raad van bestuur van de VRT.

“De Vlaamse gemeenschap wil dat de VRT zich herstructureert om slagvaardiger en concurrentiëler te worden. Dat blijkt duidelijk uit het maxidecreet en de beheersovereenkomst. We moeten daarbij een kwalitatief hoogstaand aanbod verzorgen in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. We hebben ook de opdracht uit de rode cijfers te raken. Daarvoor hebben we zware inspanningen gevraagd aan ons personeel: er zijn afvloeiingen gebeurd, er komen geen vaste benoemingen meer. Het zou zeer onaangenaam zijn mocht die herstructurering, net nu we er de vruchten van beginnen te plukken, door de VLD-plannen worden doorkruist.

Wij vragen dat wij tijdens de komende regeerperiode de mogelijkheid krijgen om onze herstructurering af te ronden. Dit houdt in dat de huidige beheersovereenkomst volledig wordt gerespecteerd. Aan die overeenkomst zijn rechten en verplichtingen verbonden. Wij houden ons aan alle verplichtingen en vragen dat onze medecontractant, met name de overheid, dat ook doet. Louter op basis van de beleidstekst van Guy Verhofstadt lijkt er geen reden tot vrees te zijn, maar wij menen toch te weten dat bepaalde figuren erover denken de lopende overeenkomst op de helling te zetten.

We benadrukken dat we geen vragende partij zijn voor meer gemeenschapsmiddelen. Wel vragen we dat de in de beheersovereenkomst voorziene middelen verzekerd blijven. Afstappen van de gemengde financiering kan ernstige gevolgen hebben voor de bestaande evenwichten tussen private en openbare omroepen. Het is niet aan ons om te beslissen of de VRT al dan niet louter met overheidsgeld moet worden gefinancierd, maar we bekijken de zaak realistisch. In een concurrentiële omgeving komt het verlies van reclame-inkomsten ten goede aan onze concurrenten. Er wordt nu gesproken over vergoedingen, maar men moet beseffen dat het niet volstaat om onze huidige middelen te garanderen als de concurrentie meer werkingsmiddelen krijgt.”

Opgetekend door Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content