?Als de CVP iets goedkeurt, voert ze het ook uit.? Dat zei voorzitter Marc Van Peel op het milieucongres van zijn partij. Ruimtelijke or- dening vormt de basis van het milieubeleid.

DE CVPACTUALISEERDE zaterdag in de Brusselse Heizel haar kijk op het leefmilieu. Vier jaar na de wereldconferentie in het Braziliaanse Rio neemt de CVP de uitgangspunten van de zogeheten Agenda 21 over. Ze zegt nu : ?Duurzame ontwikkeling vereist dat de economieën van de rijke industrielanden worden omgebogen van een verspillings- naar een kringloopeconomie, met minder verspilling van energie en grondstoffen, met andere productiewijzen, energiecircuits en mobiliteitspatronen.?

Wat levert dat in de praktijk op ? Hoogwaardig grondwater mag nog alleen worden gebruikt voor drank en voeding. Om de luchtvervuiling tegen te gaan, vindt de CVP een ommezwaai in ?de wijze van verplaatsing, verwarming, energievoorziening en economische productie noodzakelijk?. De partij is voor beter openbaar vervoer met onder meer voorstedelijke vervoersnetwerken, ze wil het fietsverkeer ?krachtig stimuleren? en de ontwikkeling van milieuvriendelijke wagens ?fors aanmoedigen?. Een CO2-taks kan er komen, maar Europees. Kernenergie wordt teruggedrongen en de producent draagt de milieukosten. Merkwaardig is het pleidooi voor de uitbouw van de ekotaksen, die door de vorige regering met de CVP werden geridiculiseerd. ?Een deel van de bevolking is alleen gevoelig voor haar portemonnee,? is de uitleg van verslaggever Hubert Brouns.

De christen-democraten willen het Vlaams milieubeleid ?minstens afstemmen op de milieunormering, de toepassing en de sanctionering van onze buurlanden.? Concreet pleit de regeringspartij voor de harmonisatie en vereenvoudiging van de regelgeving : het werk van de interuniversitaire commissie- Bocken moet in leesbare decreten worden omgezet.

ACHTERPOORTEN.

?Reglementen en heffingen moeten voorzienbaar en doorzichtig zijn en rechtszekerheid bieden aan overheid, gezin en bedrijf,? zei verslaggever Leonard Quintelier. Opvallend is voorts dat het milieucongres wél een apart hoofdstuk wijdt aan zeg maar wetenschap en technologie of aan de rol van de vrouw, maar niet aan handhaving. De partij geraakt niet verder dan dat parketten en administratie moeten samenwerken en dat er geen verschillen mogen bestaan tussen de gerechtelijke arrondissementen.

Het meest werd uitgekeken naar wat de CVP over ruimtelijke ordening vertelt. Tenslotte hield de partij de potloden vast toen de gewestplannen werden ingekleurd en de lintbebouwing werd ingebakken en draagt ze voor de allesbehalve fraaie ruimtelijke praktijk een grote verantwoordelijkheid in regering, parlement, administratie en in de meeste Vlaamse schepenzalen. De CVP nam haar bocht, en er was opvallend weinig verzet. Misschien verwachten tegenstanders meer van de achterdeuren van de dagelijkse praktijk dan van congresresoluties tegen lintbebouwing, het opnieuw invoeren van het minidecreet of andere aanslagen op de open ruimte. Overigens stoot de CVP haar lokale bestuurders niet voor het hoofd : het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden stopzetten, vindt ze onhaalbaar. En de CVP is voortaan wel tegen grote winkelcentra buiten de stad behalve het gigantische Fenix-project in Genk.

?Ruimtelijke ordening is de basis van het milieubeleid,? aldus Maria Tyberghien-Vandenbussche. Met planning en een versterkte administratie streeft de CVP twee doelstellingen na : ?het herstel van de leefbaarheid van de steden en dorpskernen en van het platteland? enerzijds, ?de maximale beveiliging van de open ruimte? anderzijds. Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans hield op het congres een stevig pleidooi voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hij waarschuwde zijn partijgenoten tegen pleinvrees. Er is geen weg terug. Zonder koerswijziging legt Vlaanderen een loodzware hypotheek op haar economische toekomst.

NATUURBEHOUD.

?Vlaanderen staat op een keerpunt. Er is bij sommigen heimwee naar de tijd dat het allemaal zo eenvoudig was, naar dat verleden zonder veel regelgeving waar veel kon worden geregeld,? zei de gewezen minister van Ruimtelijke Ordening. ?Zonder goede ruimtelijke ordening, gebaseerd op een stevige wetenschappelijke onderbouw, zal Vlaanderen binnen de kortste tijd dichtslibben en zet het zijn toekomstige leefbaarheid op het spel. De volgende generaties zullen dit vooral de christen-democraten bijzonder zwaar aanrekenen. Ik begrijp de aarzeling, maar eraan toegeven is terugkeren naar het recht van de sterkste.? De minister ziet het decreet op het natuurbehoud dat weldra wordt besproken als een belangrijke stap naar een ?werkbaar structuurplan.? Hij hoopt dat landbouwers en natuurverenigingen straks een samenlevingscontract afsluiten om samen de open ruimte te beheren.

Zijn nieuwe partijvoorzitter, Marc Van Peel, voegde er in zijn slottoespraak aan toe : ?Dit milieucongres is de levende illustratie dat de vernieuwing in de CVP meer is dan het aantrekken van figuren. Met ons programma willen wij inspelen op de noden van de 21ste eeuw. En natuurlijk moeten de congresbesluiten ook worden uitgevoerd, zoals de CVP-jongeren terecht vroegen. Maar als de CVP iets goedkeurt, voert ze dat ook uit. De CVP wil haar christen-democratische uitgangspunten concreet invullen. Dat is nodig, als we de komende vijftig jaar even toonaangevend willen zijn als de vorige vijftig.? En tot besluit van het hoofdstuk leefmilieu : ?Het echte milieudebat wordt in de CVP gevoerd. De CVP garandeert de milieubeweging ook de toegang tot het beleid.?

P.R.

Theo Kelchtermans op het CVP-congres over leefmilieu : geen pleinvrees.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content