Agalev pakte uit met veertien concrete actiepunten. De SP leverde commentaar en de VU maakte een eigen lijst.

In april richtte Agalev een vragenlijst tot de democratische politieke partijen en het zogenoemde maatschappelijk middenveld (van jeugdbeweging over arbeidersbeweging, middenstanders, werkgeversorganisaties tot ontwikkelingssamenwerkers). De groenen vroegen om samen te werken rond veertien actiepunten :

1. een milieubeleidsplan moet de vervuiling binnen de vijf jaar ?systematisch en onherroepelijk? terugdringen ;

2. een actie- en omschakelingsplan voor rationeel energieverbruik moet de CO2-vervuiling tegen 2000 ?onomkeerbaar? doen dalen ;

3. De Lijn krijgt de middelen om het aanbod van openbaar vervoer in alle grote en centrumsteden in tien jaar tijd met vijftig procent te verhogen ;

4. tegen eind 1997 worden de krachtlijnen van een nieuwe ruimtelijke ordening vastgelegd ; Vlaanderen kiest voor de steden, de open ruimte en de natuur ;

5. een gecoördineerde en over alle beleidsdomeinen gespreide strijd tegen de verkrotting in sommige stadsbuurten ;

6. het verdrag van Leuven vormt de basis voor een globaal maatschappelijk plan voor de herverdeling van de arbeid (1997-2002) ;

7. de sociale zekerheid moet arbeids- en energievriendelijk (energieheffing) en fiscaal rechtvaardiger (vermogensbelasting) worden gefinancierd ;

8. een urgentieprogramma voor armoede ;

9. de verdubbeling van de middelen voor samenlevingsopbouw en bewonersorganisaties ;

10. het maximaal behoud van het recht op zondagsrust ;

11. de middelen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden tegen 2005 opgetrokken tot één procent van het bruto nationaal product (BNP) en de schulden van de armste landen worden kwijtgescholden ;

12. de kunsten krijgen tegen 2000 een kwart meer geld en jaarlijks organiseert de Vlaamse gemeenschap één groot cultureel feest ;

13. de invoering van bindende referendums en volksinitiatieven ;

14. stemrecht voor migranten na vijf jaar verblijf.

STEMRECHT.

De SP becommentarieerde de voorstellen van Agalev, zonder er nieuwe aan toe te voegen. De regeringspartij ziet ?aanknopingspunten voor een bredere aanpak.? In de regering wil de SP haar programma maximaal uitvoeren, daarbuiten voert ze een ?open dialoog met alle sociale en progressieve krachten over de verdere toekomst van de samenleving.? De socialisten betreuren wel dat Agalev niet praat over ?cruciale maatschappelijke terreinen zoals de verdere ontwikkeling van de Europese Unie, meer sociale veiligheid, een beter werkende justitie en de verdere staatshervorming.? Voorts vindt de SP Agalev te snel (de terugdringing van de zomersmog, uitstapscenario uit kernenergie) of te vaag (een vermogensbelasting kan alleen Europees). Volgens haar wordt veel van wat Agalev zegt, al door het beleid uitgevoerd (arbeidsherverdeling in de openbare sector, loopbaanonderbreking, meer geld voor opbouwwerk, gemeentelijk referendum). Met het standpunt over stemrecht voor migranten staat Agalev alleen.

Veel van de groene voorstellen zijn ook voor de VU prioritair. ?Het zijn stuk voor stuk voorstellen waar de VU zich al lang voor inspant omdat ze een verbetering van de kwaliteit van het leven op het oog hebben. We vonden voor deze thema’s tot nu toe in Agalev een objectieve bondgenoot en zijn ook in de toekomst bereid tot een constructieve samenwerking,? antwoordde voorzitter Bert Anciaux.

De VU is het echter niet met alles eens. Zij kant zich tegen het bindend referendum op onverschillig welk bestuursniveau. De partij houdt niet van zwart-witvoorstellingen. En : ?De VU heeft het vertrouwen in de vertegenwoordigende democratie nog niet helemaal verloren.? In verband met migranten vindt de VU dat wie hier vijf jaar verblijft, de taal spreekt en goed ingeburgerd is, aan de politiek moet kunnen participeren. Dat kan, zegt de partij, met een ?sterk versoepelde naturalisatieprocedure.?

De VU voegde zelf zeven actiepunten toe. Ze wil ijveren voor een propere politiek om de democratie te redden. De partij bepleit voorts de uitbouw van een Vlaamse sociale zekerheid, een toegankelijke eerstelijnszorg, hogere kinderbijslag voor lagere inkomens en leefbare pensioenen. Ze wil een Vlaams verkeersplan met meer binnenlands vervoer over spoor- en waterweg en gewestplannen zonder achterpoortjes. Beter betaalde en opgeleide leerkrachten moeten de toekomst van het onderwijs garanderen en daarin moet er meer plaats zijn voor cultuur, sport en creativiteit. De partij wil minder verzuiling in de sociale zekerheid en ziet het OCMW als sociaal loket voor pensioen, werkloosheid, kinderbijslag en ziekteverzekering. Tenslotte propageert zij het behoud van het Nederlands in Europa.

Over het VU-standpunt in verband met een volwaardige plaats voor Vlaanderen in een Europa van volkeren en regio’s heeft Agalev vragen. De regionalisering van de sociale zekerheid wijst ze af.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content