‘20 procent van de mensen heeft een beperking’ Karin Brouwers (CD&V)

© Steve Michiels
Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

In de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement stelde parlementslid Karin Brouwers (CD&V) een vraag over het VRT-beleid met betrekking tot het verhogen van de schermaanwezigheid van mensen met een beperking. ‘20 procent van de mensen heeft een beperking, en die zijn niet allemaal zichtbaar’, zo klonk het.

Wanneer we contact opnemen met Brouwers, geeft ze aan dat ze het cijfer onder meer had gelezen in de ‘Inclusiespiegel Vlaanderen 2016’, een publicatie van GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap). Daarin wordt verwezen naar verschillende surveys, waaruit zelfs hogere percentages naar voren komen.

We benaderen verschillende experts en organisaties, zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Statbel en de FOD Sociale Zekerheid, maar precieze cijfers over het aantal mensen met een beperking in Vlaanderen en/of België blijken niet voorhanden.

De beste indicaties vinden we in een recent rapport van Statistiek Vlaanderen: ‘Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap’. Daarin wordt een eerste hoofdstuk gewijd aan de afbakening van de doelgroep. Statistiek Vlaanderen baseert zich op de definitie uit artikel 1 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: ‘Personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving’.

Uit het rapport wordt meteen duidelijk dat er geen exacte cijfers zijn: ‘Er bestaat in Vlaanderen of België geen uniek centraal administratief register van personen met een door de overheid erkende handicap.’

Maar er zijn dus wel indicaties. Een eerste is de groep Vlamingen die ondersteuning krijgen van het VAPH (103.640 personen in 2020), maar uiteraard is dat slechts een deel van de mensen met een beperking. Daarnaast zijn er de personen (vanaf 18 jaar) wier handicap erkend is door de FOD Sociale Zekerheid, wat diverse sociale en fiscale voordelen oplevert. In 2020 ging het in het Vlaamse Gewest om 6,2 procent van de meerderjarige bevolking. Maar ook dat is een onderschatting van het totale aantal mensen met een beperking. Daarom worden in het rapport ook enkele algemene bevolkingsenquêtes besproken: de recentste gezondheidsenquête van Sciensano (2018), de EU-SILC-Survey van Statbel (2020) en de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen’ van Statistiek Vlaanderen (2018). Daaruit worden telkens de percentages meerderjarige Vlamingen gehaald die aangeven een langdurige ziekte, aandoening of handicap te hebben én beperkt te zijn in hun dagelijkse activiteiten. Het gaat respectievelijk om 16, 18 en 24 procent. Al zijn er bij zulke enquêtes wel enkele tekortkomingen. Zo gaat het altijd om subjectieve beoordelingen door de ondervraagden zelf. Tegelijk worden verschillende groepen (zoals minderjarigen, maar ook mensen die in instellingen wonen of een verstandelijke beperking hebben) amper tot niet bereikt.

CONCLUSIE

Er zijn geen officiële cijfers over het percentage Vlamingen met een beperking. Maar uit bevolkingsenquêtes blijkt dat het tussen de 16 en 24 procent ligt. We beoordelen de stelling dus als eerder waar.

– Op Knack.be/Factchecker vindt u links naar de onderzoeken en andere bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt.

– Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factchecker@knack.be

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content