Herlees: Debat Europese begroting: 'Als u Europa wil uithongeren, is dit een goede begroting'

18/02/13 om 09:24 - Bijgewerkt om 09:24

Herlees de LIVE-blog van Knack.be over het debat over de Europese meerjarenbegroting: '

Herlees: Debat Europese begroting: 'Als u Europa wil uithongeren, is dit een goede begroting'

© AFP

16:00 Tot zover de LIVE blog over het begrotingsdebat in het Europees parlement.

De voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, stelde in het Europees Parlement de 7-jarige Europese begroting voor, waarover de 27 lidstaten op 8 februari een akkoord bereikten. De fractieleiders gingen in debat met Van Rompuy en met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso.

Herman Van Rompuy en José Emmanuel Barroso kregen zware kritiek te slikken van de fractieleiders. De voornaamste kritiek ging over het gebrek aan transparantie en overleg met het Europees parlement bij de totstandkoming van de begroting. Dat de lidstaten een meerjarenbegroting onderhandelde, werd ook op de korrel genomen. Het is volgens de meeste fractieleiders weinig democratisch dat nu een budget voor de komende zeven jaar vastgelegd wordt. Deze budgetten zullen ook gelden voor de Commisie-legislatuur van 2014-2017.

De voornaamste eis van de fractieleiders was dan ook dat in de begroting een heronderhandelingsclausule wordt opgenomen. Zoals de begroting er nu ligt, wordt ze zeker afgekeurd. De sterke taal van de fractieleiders doet vermoeden dat ze het hard zullen spelen bij de komende onderhandelingen. Sinds het verdrag van Lissabon kunnen ze dat ook: het Europese parlement moet immers de begroting goedkeuren - met een absolute meerderheid.

Herlees de LIVE-blog:

15:50 Van Rompuy: 'Meerjarenbegroting biedt perspectief'

Herman Van Rompuy wees ferm de kritiek af op het opstellen van een meerjarenbegroting: "Een meerjarenbegroting is een beleidsinstrument dat perspectief biedt. Een jaarlijkse begroting betekent daarentegen jaarlijks discussie. Er zou veel tijd verloren gaan, voor wat uiteindelijk een beperkte begroting zou zijn'

15:40 'Begroting als kopie afdoen is niet correct'

"Het aandeel voor de armste landen is verhoogd. Het programma voor de meest behoeftigen is versterkt. Het steunprogramma voor de ontwikkeling is opgetrokken, de Millenium-doelstellingen worden gehaald. Er gaat 6 miljard euro naar de jeugdwerkloosheid. Deze begroting is 37% groter. Ze dus afdoen als een copie, is niet correct." Met die opsomming reageert Herman Van Rompuy op de kritiek dat deze begroting een kopie is van de vorige.

15:31 Barroso: 'Akkord kan nog, als parlement en lidstaten redelijk zijn'

Barroso antwoorde op de opmerkingen van de fractieleiders dat de begroting zoals ze nu voorligt niet zal overleven: "Ik geloof wel nog steeds dat we tot een overeenkomst komen. Zolang er bij beide kanten, van het parlement enerzijds en de lidstaten anderzijds, redelijkheid is. Maar uitstel, zoals gevraagd door sommigen, is geen optie."

15:20 Conservatiefe fractie wel voor de begroting

De leider van de Fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) Martin Callanan toont zich wel voorstander van de begroting. "Gelukkig had David Cameron (zijn partijgenoot, red) veel vrienden in de Raad."

15:12 Dehaene: 'Zoals de begroting nu op tafel ligt, zal het parlement ze zeker niet goedkeuren'

Oud-premier van België Jean-Luc Dehaene: "Zoals de begroting nu op tafel ligt, zal het parlement ze zeker niet goedkeuren. De Europese Raad, onder Iers voorzitterschap, moet nu onderhandelen met het parlement. Van Rompuy heeft dus gelijk als hij zegt dat zijn werk erop zit."

15:06 Guy Verhofstadt: 'Dit is copy paste'

Guy Verhofstadt, fractieleider van het liberale ALDE, zei niet onder de indruk te zijn van dit "copy paste-werk". Isabelle Durant van de Groene fractie noemde het "alles behalve een begroting". Ze hekelde ook de mthode waarop de begroting tot stand kwam: "Het was niet transparant"

15:05: 'Als u Europa wil uithongeren, is dit een goede begroting'

Hannes Swoboda, de Duitse fractieleider van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten haalde snedig uit naar het "cynisme" van onder meer Barroso, die sprak over solidariteit. "Meneer Van Rompuy, meneer Barroso, wanneer bent u laatst in een arme wijk in Europa geweest? U zou zich schamen als u er kwam."
Swoboda wees op de groeiende armoede in Europa ("zelfs in Duitsland"), en de groeiende arbeidsmigratie vanuit de arme regio's: "Wij krijgen niet de middelen om in die regio's te investeren, zodat de mensen daar werk kunnen vinden."

Ook Swoboda hekelde de 7-jarenbegroting: "Kent u 1 land waar ze een meerjarenbegroting opstellen, meneer Van Rompuy? Frankrijk en Duitsland hebben ook langetermijnprojecten, maar werken met jaarbegrotingen."

Hij eindigde hard met: "Als u Europa wil uithongeren, is dit een goede begroting"

14:55 'We willen geen besparingsplan dat 7 jaar duurt'

Joseph Daul, vde Franse (UMP) voorzitter van de EVP-fractie, de fractie van christendemocraten en conservatieven: "Deze begroting is maar 1% van het BBP. De helft van wat we Griekenland hebben toegekend. Het gaat echter niet enkel over hoeveel geld er is, maar ook wat we ermee doen. We eisen geen enorme begroting, maar een realistische. Een billijke begroting, die de toekomst kan tegemoet treden. Wij willen een duidelijk engagement voor herzieningsclausules, zodat het parlement die begroting kan herzien. We willen geen besparingsplan dat 7 jaar loopt. We willen werkelijke flexibiliteit."

"We willen vooral geloven in een Europa dat beschermt in deze tijden"

14:45 Barroso: 'Solidariteit is versterkt'

Barroso: "Met 6 miljard euro maken we werk van de jeugdwerkloosheid. Daarmee willen we op onz niveua de Europese uitdagingen aangaan: werk geven aan onze jeugd. Dat kadert in onze wil om de cohesie te versterken." Barroso zei blij te zijn dat het programma voor de meest hulpbehoevenden gevrijwaard is gebleven: "We weten dat bepaalde kringen daar tegen waren, ik ben blij te zien dat zij het niet gehaald hebben."

Barroso zei ook dat er voor het eerst een KMO-programma is, dat voor het eerst 5 miljard euro in energie geïnvesteerd wordt en dat er voor het transportdossier 24 miljard euro extra is vrijgemaakt.

14:40: Barroso: 'Commissie had ambitieuzere begroting verwacht'

Barroso: "Groei, banen en Europa 20-20-agenda zijn speerpunten. We moeten inzetten op cohesie en de armsten in de wereld. Besparingen en herverdelingen: dat is de weerspiegeling van de onderhandelingen. De Commissie had natuurlijk een ambitieuzere begroting verwacht. Dit resultaat ligt onder de verwachtingen over het creeëren van banen en groei."

14:37 'Arabische Lente is heel uitdagend'

Van Rompuy stond nog even stil bij twee buitenlandse punten: de Arabische Lente en de gevechten in Mali: 'De democratische overgang blijft een uitdaging in de Arabische wereld'. Over Mali stipte Van Rompuy aan dat de Unie zich wil inzetten voor de democratisering en dat de Unie een opleiding voorziet op korte termijn voor Mali.

14:35 'Grote projecten hangen af van lange termijn'

Van Rompuy roept op snel te werk te gaan. Het uitvoeren van grote projecten is een zaak van de lange termijn, aldus Van Rompuy. Daarmee verdedigt hij nog eens een meerjarenbegroting. "Grote projecten hangen af van de lange termijn," klonk het, "maar er moet snel te werk gegaan worden."

14:31: 'Perspectieven geopend, zoals over toekomstige transactietaks'

Volgens Van Rompuy zijn in dit akkoord "perspectieven geopend, zoals over een toekomstige transactietaks." Van Rompuy wou stilstaan bij de kritiek "op de zogenaamde discrepantie tussen vastleggingen en betalingen".

"Wat we nu hebben afgesproken, komt in grote mate overeen met het vorige akkoord. Nu hebben we besloten de kloof te overbruggen, door meer flexibiliteit in te leggen. Er komen adequate middelen om de betalingen uit te voeren. De opmerkingen van het parlement hebben in cruciale mate meegespeeld in onze onderhandelingen."

14:25 Van Rompuy: 'Overal is veel meer gedaan met veel minder geld'

Europees president Herman Van Rompuy zegt in zijn toespraak dat bij het akkoord gebouwd is rond drie punten: de omvang, de prioriteiten van de uitgaven en de eigen inkomsten. Van Rompuy wees erop dat er veel voorbeelden zijn van landen waar met minder geld, meer is gedaan.

"Het is misleidend de aanpassingen te beschouwen als snoeien. Er gaan meer middelen naar investeringen in de groei," reageerde hij op kritiek dat de begroting vooral uit besparingen bestaat.

14:19 'Europees parlement is teleurgesteld'

Pittella, de Italiaanse ondervoorzitter van het Europees parlement die de zieke voorzitter Martin Schulz vervangt, richtte bij aanvang het woord tot Van Rompuy en Barroso: "Het compromis strookt niet met de verzuchtingen van het parlement naar een moderne en ambitieuze begroting die de relance kan financieren. We zitten daar ver van. Het is onmogelijk om deze begroting, die kleiner is dan de vorige jaren, te rijmen met de realiteit."

14:15 Ivo Belet: Europees parlement zal debat financiële unie proberen afdwingen'

Europarlementslid voor CD&V Ivo Belet vindt het goed dat er een akkoord tussen de regeringsleiders is bereikt over het ontwerp van een begroting: "Chapeau dat ze water en vuur hebben verenigd. Maar dit is niet meer dan een basis om over te onderhandelen," zo zegt hij aan Knack.be. "Sinds het Akkoord van Lissabon moet de Europese begroting goedgekeurd worden door het Europese parlement. Hopelijk hebben ze daar rekening mee gehouden."

Volgens Belet zal het Europees parlement zaken willen afdwingen, zoals het debat over de financiële unie: "Enkel als we zorgen voor eigen middelen voor de EU, kunnen we uit dit straatje zonder eind geraken. Want in tijden van besparingen snijden regeringsleiders altijd in het Europees budget, dat klinkt altijd goed."
Emmanuel Barroso: 'Nu is het aan het Europees parlement om constructief mee te werken'

14:10 Barroso: 'Nu is het aan het parlement om constructief mee te werken'

"We hebben eindelijk een akkoord bereikt tussen de regeringsleiders, nu is het aan het Europees parlement om constructief mee te werken," zo zei Commissie-voorzitter José Emmanuel Barroso net voor de vergadering van de fractieleiders van het Europees parlement.

14:08 Herman Van Rompuy: 'Heb mijn werk gedaan, nu is het aan het parlement'

"Het wordt een namiddag zoals velen hier, waar het dikwijls een tegen allen is," zo zegt Herman van Rompuy in Villa Politica. "We zullen zien bij het eindpunt van de onderhandelingen hoe we ervoor staan. Ik heb al bekomen dat 27 nationale reggeringsleiders op een lijn zitten. Nu moet het parlement nog instemmen. De onderhandelingen met hen zullen gevoerd worden door de Ieren, die het voorzitterschap waarnemen. Ik heb mijn job gedaan, we hadden een budget nodig voor de komende zeven jaren, dat worden lange jaren. Nu komt het op het parlement aan."

"Het parlement had aangegeven verder te willen gaan op enkele domeinen. Wij hebben daar openingen voor gemaakt: bijvoorbeeld over een eigen Europese begroting en inkomsten. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen voor de Euopese instellingen en burgers. We hebben een lange termijnperspectief gegeven, nu is het aan anderen."

DVan rompuy blijft achter het idee van een meerjarenbegroting staan, zo klonk het: "We kunnen niet beter inspelen op veranderingen met jaarlijkse budgetten. Daarmee zit je vast in een jaarbegroting."

13:40 Bart Staes: 'Begroting is te weinig ambitieus en democratisch bediscussieerbaar'

Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen, verwacht een "hete confrontatie" tussen het Europees parlement enerzijds en Europees president Herman Van Rompuy en Europese Commissie-voorzitter José Emmanuel Barroso anderzijds. "Van Rompuy en Barroso zullen te horen krijgen dat deze begroting onaanvaardbaar is voor het parlement. Ze is te weinig ambitieus: ze maakt geen 1 procent uit van het BNP van de 27 lidstaten. Er worden ook de foute keuzes gemaakt en ze is gericht op het verleden en kan dus de uitdagingen van de toekomst niet aan."

Staes haalt de heisa omtrent het paardenvlees in voedingsproducten aan om de hiaten in de begroting te schetsen: "Er komt een terechte schreeuw om Europese acties, onder meer van de Boerenbond. Het Europees Voedsel en Veterinair Bureau, dat voedselcontroles uitvoert, is echter nu al onbemand met 95 mensen. Toch vraagt deze begroting om nog vijf procent te besparen op dat bureau. Dan ben je dwaas bezig."

Staes vraagt zich ook af of er nog met meerjarenbegrotingen moet gewerkt worden: "Deze begroting overstijgt de huidige legislatuur. Is het wel democratisch dat wij nu beslissen over een begroting die ook de legislatuur van 2014-2019 aan banden legt?"

Staes: 'Als iedereen doet wat hij of zij zegt, komt de begroting er niet door'

Bart Staes zal naar eigen zeggen tegen de begroting stemmen, "tenzij er nieuwe onderhandelingen worden opgestart en bijvoorbeeld ingeschreven wordt dat een herziening van de begroting mogelijk is". Hij verwacht niet dat de begroting zal goedgekeurd worden. "Daarvoor is unanimiteit nodig bij de 27 lidstaten en een absolute meerderheid in het parlement: dat zijn 377 plus 1 parlementsleden. Als iedereen stemt zoals ze gezegd hebben dat ze zullen stemmen, dan komt deze begroting er niet door."

Martin Schulz, de Duitse socialistische parlementsvoorzitter, heeft al aangekondigd misschien een geheime stemming te houden. "Op die manier wil hij de druk van de staatshoofden op de parlementsleden verlichten. Zoals die van Duits bondskanselier Angela Merkel op de Duitse christendemocraten. Ik vind dat niet de meest intelligente manier van werken. Een parlementslid moet duidelijk uitkomen waar hij of zij voor staat."

13:30 Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken: 'Herman Van Rompuy geeft te veel gas'

Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) gaat Europees president Herman Van Rompuy veel te snel met zijn toekomstbeleid. "Als je met de Europese Unie met 100 kilometer per uur vooruit wil, dreig je met alleen een stuur en een motorblok te stranden, terwijl de rest van de wagen in stukken achterblijft op de snelweg."

Timmermans zegt ook dat Van Rompuy te weinig voeling heeft met de bevolking. Ook de Britse premier David Cameron (Conservatief) staat weigerachtig tegenover de verdere integratie van de Europese Unie, die Van Rompuy wil doorvoeren.

Onze partners