Zonder een structurele versterking van het klimaatbeleid overschrijdt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Vlaamse overheid die vandaag wordt voorgesteld op de eerste Vlaamse klimaattop.

Tegen 2020 moet Vlaanderen 15,7 procent minder broeikasgas uitstoten ten opzichte van 2005. Op basis van de huidige beschikbare prognoses wordt vanaf 2017 afgeweken van het traject dat daarvoor nodig is, stelt het voortgangsrapport vast.

"Er is bijgevolg nood aan een structurele versterking van het klimaatbeleid binnen alle betrokken sectoren om de emissietrend om te buigen en aanknoping te vinden bij het Europees vastgelegde ambitieniveau op middellange (2030) en lange (2050) termijn."

Transport

Vooral transport is een zorgenkind. "Zowel de evolutie van het aantal afgelegde kilometers als de samenstelling van het park evolueren minder gunstig dan vooropgesteld in het Vlaams Mitigatieplan uit 2013. Bijkomende inzet, zowel op een beheersing van de over de weg getransporteerde volumes als op verdergaande vergroening van het wagenpark, is noodzakelijk om de trend te keren."

In de gebouwensector moet volgens het rapport worden gefocust op een verdere daling van het energieverbruik via een versnelde renovatie van de bestaande gebouwen. Het aandeel milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties, zoals warmtepompen, moet substantieel omhoog.

De landbouw, tot slot, heeft al een aanzienlijke daling van de uitstoot gerealiseerd en de technologische mogelijkheden binnen de sector zijn beperkt, stelt het rapport vast. "Voornamelijk op het vlak van (kleinschalige) vergisting kunnen nog stappen gezet worden." (Belga/AVE)

Zonder een structurele versterking van het klimaatbeleid overschrijdt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Vlaamse overheid die vandaag wordt voorgesteld op de eerste Vlaamse klimaattop. Tegen 2020 moet Vlaanderen 15,7 procent minder broeikasgas uitstoten ten opzichte van 2005. Op basis van de huidige beschikbare prognoses wordt vanaf 2017 afgeweken van het traject dat daarvoor nodig is, stelt het voortgangsrapport vast. "Er is bijgevolg nood aan een structurele versterking van het klimaatbeleid binnen alle betrokken sectoren om de emissietrend om te buigen en aanknoping te vinden bij het Europees vastgelegde ambitieniveau op middellange (2030) en lange (2050) termijn." Vooral transport is een zorgenkind. "Zowel de evolutie van het aantal afgelegde kilometers als de samenstelling van het park evolueren minder gunstig dan vooropgesteld in het Vlaams Mitigatieplan uit 2013. Bijkomende inzet, zowel op een beheersing van de over de weg getransporteerde volumes als op verdergaande vergroening van het wagenpark, is noodzakelijk om de trend te keren." In de gebouwensector moet volgens het rapport worden gefocust op een verdere daling van het energieverbruik via een versnelde renovatie van de bestaande gebouwen. Het aandeel milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties, zoals warmtepompen, moet substantieel omhoog. De landbouw, tot slot, heeft al een aanzienlijke daling van de uitstoot gerealiseerd en de technologische mogelijkheden binnen de sector zijn beperkt, stelt het rapport vast. "Voornamelijk op het vlak van (kleinschalige) vergisting kunnen nog stappen gezet worden." (Belga/AVE)