Na de parlementaire rentree behandelt de Senaat de amendementen die de senatoren Vincent Van Quickenborne (voorlopig VU-ID21) en Jean-Marie Dedecker (VLD) hebben ingediend op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 waardoor, naast prins Filip en prinses Astrid, nu ook prins Laurent een jaarlijkse dotatie zou krijgen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers, onderdanig als altijd, onderschreef meteen de regeringstekst. Maar senator Jean-Marie Dedecker liet de evocatieprocedure opstarten. Daarmee werd de beslissing van de Kamer voorlopig op...

Na de parlementaire rentree behandelt de Senaat de amendementen die de senatoren Vincent Van Quickenborne (voorlopig VU-ID21) en Jean-Marie Dedecker (VLD) hebben ingediend op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 waardoor, naast prins Filip en prinses Astrid, nu ook prins Laurent een jaarlijkse dotatie zou krijgen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers, onderdanig als altijd, onderschreef meteen de regeringstekst. Maar senator Jean-Marie Dedecker liet de evocatieprocedure opstarten. Daarmee werd de beslissing van de Kamer voorlopig opgeschort en moet prins Laurent even wachten op de eerste trimestriële schijf van de beloofde dotatie van 11 miljoen frank. Dedeckers initiatief maakte hem allesbehalve bemind bij de VLD-leiding, die nu koortsig zoekt om tegen de verkiezingen in de regio Oostende een opvolger voor hem te vinden. Want de jaarlijkse dotatie voor prins Laurent was, net als de hervatting van de bouw van het klooster in Opgrimbie, het resultaat van een discrete overeenkomst tussen koning Albert II en premier Guy Verhofstadt. Overeenkomst bereikt nadat prins Laurent, die geen onrecht verdraagt, advocaten in de arm had genomen omdat hij de achterstelling bij zijn broer Filip en zus Astrid, die wel een jaargeld krijgen, niet nam. De jongste zoon van koning Albert II voelde zich vooral tekortgedaan omdat zijn zus niet alleen een dotatie van 11 miljoen frank ontvangt, maar omdat bovendien haar man prins Lorenz - tegen alle vorstelijke usances in - bij UCB een beheersmandaat mocht opnemen waardoor de inkomsten van Astrids gezin jaarlijks met 3 miljoen frank worden verhoogd.In de toelichting bij zijn amendement noteert Van Quickenborne dat met de nieuwe wet de toelage voor het koningshuis voor de jongste tien jaar stijgt met meer dan 80 procent, terwijl de inflatie in die periode slechts 30 procent bedraagt. Zullen Van Quickenborne en Dedecker nu dezelfde rechtlijnigheid aan de dag leggen voor de topambtenaren die eerstdaags in dienst treden? Want bij de bepaling van de emolumenten van de nieuwe topambtenaren - veelal ex-kabinetsmedewerkers - gaat het niet om een weddeverhoging met 80, maar met 200 procent. Dat weten we, omdat directeur-generaal Claude Debrulle van Justitie in een open brief - door alle instanties snel onder de mat gemoffeld - hiertegen protesteerde. De eerste die zo'n spectaculaire loonaanpassing geniet, is Luc Coene, kabinetschef van premier Verhofstadt af en nu door de selectieheren, ingehuurd door de paars-groene regering, uitverkozen als hoofd van de Kanselarij en Algemene Diensten. Een (nieuwe) functie waarmee een jaarsalaris van nagenoeg 7,5 miljoen is gemoeid. Het was nochtans een voorganger van Guy Verhofstadt die zei: 'Wie erin slaagt zich goed te laten betalen, is een meester; wie overbetaald wordt, is een lakei.'Rik Van Cauwelaert