De Zillion in Antwerpen wordt uitgebaat door Media Hall nv. Deze naamloze vennootschap leeft bij de gratie van de nv's SMC International en DIFF, beide in handen van Frank Verstraeten.
...

De Zillion in Antwerpen wordt uitgebaat door Media Hall nv. Deze naamloze vennootschap leeft bij de gratie van de nv's SMC International en DIFF, beide in handen van Frank Verstraeten.De hamvraag is hier of de tientallen miljoenen franken die Verstraeten in deze vennootschappen en dus in de Zillion heeft geïnvesteerd op legale wijze zijn verdiend. Als dat niet het geval is, dreigen de artikels 42 en 505 van het Strafwetboek van toepassing te worden. Krachtens deze artikels wordt iedereen gestraft die 'vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen' (art.42) 'omgezet of overgedragen heeft met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen' (art.505).De witwaswetgeving is dus niet alleen streng maar kan zulke verstrekkende gevolgen hebben dat de bijzondere verbeurdverklaring moet worden toegepast op alle vermogensvoordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het aanvankelijke misdrijf - en die vervolgens het voorwerp worden van het witwasmisdrijf.Als het Antwerpse gerecht aantoont dat Frank Verstraeten de centen die hij overhield aan de btw-carrousel rond z'n computerbedrijf Infobrix in de Zillion en elders heeft geïnvesteerd, dreigt hij dit alles te verliezen. Rijst echter de vraag of de strafrechter hem nog kan vervolgen, aangezien Verstraeten destijds een dading afsloot met de fiscus. De meeste juristen denken van wel, want zij hebben geen bezwaar tegen de cumulatie van een fiscale boete met een strafrechtelijke sanctie. Zelfs indien op die manier dezelfde feiten tweemaal bestraft worden.Verder zijn er tegen Frank Verstraeten nog verdenkingen van valsheid in geschrifte in de boekhouding en de jaarrekeningen; altijd ter ontduiking van de belastingen.Zo zijn vragen gerezen omtrent de samenstelling van de raden van bestuur en de jaarvergaderingen van SMC International en DIFF in 2001. Hoewel de toenmalige gedelegeerd bestuurder Yves V.E. deze vennootschappen al zou hebben verlaten, staat hij in 2001 nog altijd met naam en functie in de officiële documenten. Verder blijkt dat noch de moeder noch de broer van Frank Verstraeten als aandeelhouders van SMC International konden optreden, aangezien die aandelen strikt genomen in handen waren van andere vennootschappen. Al zijn deze vennootschappen gelieerd met de familie Verstraeten maar worden ze bestuurd door anders bonafide accountant-fiscalisten.Uitgerekend vorige week noemde P-Magazine, het weekblad van Maurice De Velder, SMC International zelfs 'het vehikel van die witwasoperatie'. Het blad dat zich vroeger zo graag met het Zillionwereldje associeerde, verwees naar speurders en documenten 'over de bedrijfjes van Verstraeten. Daarin duiken heel wat mensen op als bestuurder (...). Velen wisten niet eens dat zij bestuurder waren.' Voor Verstraeten breken eenzame tijden aan. F.D.M.,