TIP1 : KIES ZELF DE EIGEN WONING DIE U VRIJSTELT IN DE PERSONENBELASTING

Bent u eigenaar van verschillende woningen (of appartementen) die u zelf bewoont (en dus niet verhuurt), dan mag u kiezen welke woning u als zogenaamde eigen woning beschouwt. De eigen woning is immers vrijgesteld in de personenbelasting. Als uw buitenverblijf een opmerkelijk hoger kadastraal inkomen heeft dan uw eigen woning, dan hebt u er belang bij uw vakantieverblijf als eigen woning op te geven en de gezinswoning als tweede verblijf. Het (niet-geïndexeerde) kadastrale inkomen van uw gezinswoning geeft u dan aan onder de codes 1106 en 2106 van vak III van de aangifte. Op die manier wordt alleen de woning met het laagste kadastrale inkomen belast. Dat kan ook als u een buitenverblijf in het buitenland hebt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw Frans buitenverblijf, met een aanzienlijk hogere huurwaarde dan uw Belgische woning, vrijstellen als eigen woning.
...

Bent u eigenaar van verschillende woningen (of appartementen) die u zelf bewoont (en dus niet verhuurt), dan mag u kiezen welke woning u als zogenaamde eigen woning beschouwt. De eigen woning is immers vrijgesteld in de personenbelasting. Als uw buitenverblijf een opmerkelijk hoger kadastraal inkomen heeft dan uw eigen woning, dan hebt u er belang bij uw vakantieverblijf als eigen woning op te geven en de gezinswoning als tweede verblijf. Het (niet-geïndexeerde) kadastrale inkomen van uw gezinswoning geeft u dan aan onder de codes 1106 en 2106 van vak III van de aangifte. Op die manier wordt alleen de woning met het laagste kadastrale inkomen belast. Dat kan ook als u een buitenverblijf in het buitenland hebt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw Frans buitenverblijf, met een aanzienlijk hogere huurwaarde dan uw Belgische woning, vrijstellen als eigen woning. Personen die fiscaal ten laste zijn, zorgen voor een serieuze verlaging van uw belastingfactuur: het zogenaamde belastingvrije minimum wordt verhoogd voor personen ten laste. Dat minderjarige kinderen zonder eigen inkomsten tot deze categorie behoren, is bekend. U geeft ze aan in vak II van de aangifte (code 1030). Ook kinderen die in 2007 vakantiewerk deden, blijven fiscaal ten laste als hun inkomsten beperkt zijn. Voor inkomstenjaar 2007 mag het brutobedrag van die inkomsten niet meer bedragen dan 5535 euro. Weinig mensen weten dat ook inwonende ouders als fiscaal ten laste mogen worden opgegeven (code 1043), op voorwaarde dat ze ouder zijn dan 65 jaar en hun pensioen lager is dan 24.725 euro. U kunt uw ouders ook ten laste nemen als u zelf nog bij hen inwoont. Ten onrechte denken mensen dat het bewijs van de werkelijke beroepskosten alleen weggelegd is voor zelfstandigen. Niets is minder waar. Ook als loon- en weddetrekkende hebt u er belang bij uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. Basisvoorwaarde is dat het totaal van uw werkelijke kosten hoger is dan uw forfaitaire beroepskosten waarop u sowieso recht hebt. U kunt als werknemer uw werkelijke kosten bewijzen door de codes 1258/2258 in te vullen. Het komt er dus op aan eerst uw forfaitaire beroepskosten te berekenen. Daarvoor kunt u gebruik maken van de gratis software die op het internet beschikbaar is (zie kaderstuk 'Op zoek naar hulp bij uw aangifte'). Interessant is dat u de kosten die u maakt door een deel van uw woning te gebruiken voor beroepsdoeleinden (als u bijvoorbeeld regelmatig thuiswerkt) fiscaal kunt aftrekken. Dat deel van uw woning mag u fiscaal afschrijven (u trekt gedurende 33 jaar een deel van de waarde van uw woning af), net zoals de kosten die u eraan hebt: het onderhoud, de onroerende voorheffing, de interesten van een lening. U mag ook de kosten van uw computer en de inrichting van uw bureau fiscaal inbrengen. De zogenaamde bijdrage financiële verantwoordelijkheid ziekenfondsen is aftrekbaar als werkelijke beroepskosten bovenop het kostenforfait. Voor een loon- en weddetrekkende volstaat het deze bijdrage in te vullen onder de codes 1257/2257 van vak IV van de aangifte ('niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen'). U moet bij uw aangifte geen bewijs van betaling voegen. De ziekenfondsen bezorgden het bedrag van deze bijdrage immers al aan de fiscus. De lijst met de aftrekbare bedragen hangt af van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent en vindt u in onderstaande tabel. Voor zelfstandigen gelden mogelijk andere bedragen. De fiscus kent al sinds 2003 een belastingvermindering toe voor energiebesparende investeringen aan een woning, zoals het plaatsen of vervangen van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de vervanging en het onderhoud van de stookketel en het plaatsen van zonnecelpanelen. Niet alleen eigenaars, maar ook huurders komen daarvoor in aanmerking. In de praktijk gaat het bij hen veelal om het onderhoud van de stookketel. In de meeste huurcontracten staat immers dat de huurder daarvoor verantwoordelijk is. De belastingvermindering bedraagt 40 %, met voor het inkomstenjaar 2007 een maximum van 2600 euro per jaar en per woning. Gaat het om de plaatsing van zonnepanelen, dan wordt dat maximum verhoogd tot 3380 euro. Houd er rekening mee dat u de vermindering zelf moet berekenen en aangeven onder de codes 1363 en/of 2363 voor eigenaars en onder de code 1369 voor huurders. Een voorbeeld. U hebt in 2007 dubbele beglazing laten plaatsen in de gezamenlijk aangekochte gezinswoning, de kostprijs op de factuur is 9000 euro. Uw belastingvermindering bedraagt dan 9000 euro x 40 % = 3600 euro, beperkt tot het maximum van 2600 euro. Op uw aangifte, vermeldt u daarvan de helft, 1300 euro, onder de code 1363 en de andere helft, 1300 euro, onder de code 2363. Een tip om deze beperking te vermijden, is de betaling van de factuur te laten opsplitsen over twee jaar. Als u een factuur van 4500 euro hebt in 2007 en een voor hetzelfde bedrag in 2008, dan hebt u voor 2007 recht op een vermindering van 1800 euro (4500 euro x 40 %), net zoals in 2008. Opgeteld recupereert u zo 3600 euro (in plaats van 2600 euro). Het is nog niet te laat om te besparen op de belastingen die betrekking hebben op vorig jaar (inkomstenjaar 2007). Tot 30 juni 2008 kunt een premie betalen voor een individuele levensverzekering en die met terugwerkende kracht (van zes maanden) in mindering brengen van uw inkomsten van vorig jaar. De premie mag maximaal 1950 euro bedragen en daarop kunt u 30 tot 40 procent belastingen besparen (te verhogen met de uitgespaarde gemeentebelasting). Deze mogelijkheid bestaat ook voor de eerste premie van een schuldsaldoverzekering die u afsluit om de terugbetaling van een hypothecaire lening te waarborgen. Toch zijn er enkele beperkingen aan deze terugwerkende kracht. Alleen de eerste premie van een nieuwe levensverzekering komt in aanmerking. De latere premies moeten betaald worden vóór 31 december van het inkomstenjaar om ze dat jaar nog in mindering te kunnen brengen. Zolang u een hypothecaire lening afbetaalt en de kapitaalaflossingen en interesten fiscaal in mindering brengt, zal er geen ruimte zijn om daarnaast ook premies van een levensverzekering (met terugwerkende kracht) te betalen. Deze fiscale verminderingen sluiten elkaar uit. Een premie van een fiscaal contract pensioensparen (maximaal 830 euro voor inkomstenjaar 2008) kan nooit met terugwerkende kracht worden betaald. Om deze premie fiscaal in mindering te brengen, moet ze betaald worden vóór 31 december van het kalenderjaar. U krijgt al enkele jaren een fiscale tegemoetkoming als u een milieuvriendelijke wagen koopt. Daarbij wordt gekeken naar de CO2-uitstoot van het voertuig. Kocht u de wagen vóór 30 juni 2007, dan kreeg u een belastingvermindering van 3 of 15 %. Om dit fiscaal voordeel te genieten, moest u wachten tot uw aanslagbiljet in de bus viel. Vanaf 1 juli 2007 krijgt u een onmiddellijke korting bij de aankoop van een groene wagen: 15 % van de aankoopprijs met een maximum van 4270 euro als de wagen een CO2-uitstoot heeft van minder dan 105 gram per kilometer; 3 % van de aankoopprijs met een maximum van 800 euro als de wagen een CO2-uitstoot heeft tussen 105 en 115 gram per kilometer; 200 euro voor een nieuwe dieselwagen die standaard is uitgerust met een roetfilter en minder dan 130 gram CO2 per kilometer uitstoot. Deze korting van 200 euro is te combineren met de korting van 3 of 15 % van de aankoopprijs. Als u een nieuwe dieselwagen koopt die uitgerust is met een roetfilter en die 110 gram CO2 uitstoot per kilometer, dan krijgt u een korting van 3 % van de aankoopprijs plus 200 euro.