Tak21-producten zijn levensverzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement. Daarom worden ze ook spaarverzekeringen genoemd. Ze gaan dezer dagen vaak over de tong, omdat de in de problemen gekomen verzekeraar Ethias zich genoodzaakt ziet zijn First-rekening te hervormen, en dat is zo'n populair product van het type tak21. Het bracht de federale regering ertoe nogmaals te herhalen dat ze haar depositogarantie (100.000 euro per spaarrekening bij Belgische instellingen) ook zal uitbreiden naar tak21-spaarverzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen moeten er wel zelf voor kiezen zich in die garantieregeling in te s...

Tak21-producten zijn levensverzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement. Daarom worden ze ook spaarverzekeringen genoemd. Ze gaan dezer dagen vaak over de tong, omdat de in de problemen gekomen verzekeraar Ethias zich genoodzaakt ziet zijn First-rekening te hervormen, en dat is zo'n populair product van het type tak21. Het bracht de federale regering ertoe nogmaals te herhalen dat ze haar depositogarantie (100.000 euro per spaarrekening bij Belgische instellingen) ook zal uitbreiden naar tak21-spaarverzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen moeten er wel zelf voor kiezen zich in die garantieregeling in te schrijven. Het spaarboekje wordt vaak in één adem genoemd met de tak21-verzekeringsproducten. Maar er zijn belangrijke verschillen. Het geld dat u op een spaarboekje zet, blijft op elk moment beschikbaar. De interest op een spaarboekje bestaat uit een basisrente aangevuld met een aangroeipremie. Die is van toepassing voor nieuwe stortingen die minstens zes maanden op het spaarboekje blijven staan. Daarna krijgt u bij sommige banken een getrouwheidspremie, als het geld minstens een jaar op het spaarboekje blijft staan. Het interessante aan een spaarboekje is dat de eerste schijf van 1660 euro aan interesten vrijgesteld is van de roerende voorheffing van 15 procent. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen, mogen de banken echter geen hogere basisrente geven dan 4,25 procent per jaar. Daar kan maximaal 2,125 procent aangroei- of getrouwheidspremie bij komen. Momenteel kunt u bij een paar banken, meestal op internetspaarrekeningen, een basisrente krijgen van 4,25 procent, aangevuld met 1 procent aangroei- of getrouwheidspremie. Een tak21-product daarentegen levert u momenteel een interest op van 2,5 à 3,5 procent per jaar. Daarbovenop kan een niet gewaarborgde winstdeelname of bonus komen in functie van de prestaties van de verzekeraar. Door de financiële crisis ziet het ernaar uit dat de verzekeraars voor 2008 weinig bonussen zullen uitbetalen. Dat bevestigde ook beroepsvereniging Assuralia vorige week in Knack. Een belangrijk fiscaal verschil met een spaarboekje is dan weer dat de intresten van een tak21 helemaal zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als u uw spaarverzekering minstens 8 jaar en één dag aanhoudt. Stapt u vroeger uit, dan betaalt u de 15 procent roerende voorheffing op de interesten. Er is ook een fundamenteel verschil op het vlak van successie. Wanneer u overlijdt, komt het geld van uw spaarboekje in uw erfenis terecht. Die wordt verdeeld onder uw erfgenamen, na betaling van successierechten. Bij een tak21-spaarverzekering kunt u echter een begunstigde aanwijzen, aan wie het geld na uw dood wordt uitbetaald. 'Bijzonder is dat deze uitkering geen deel uitmaakt van de nalatenschap', zegt notaris Erik Van Tricht. 'De levensverzekering laat dus toe om iemand die normaal geen erfgenaam is, toch een uitkering te laten ontvangen die vrij is van successierechten, en die persoon zo te bevoordelen zonder dat de wettelijke erfgenamen hier iets tegen kunnen inbrengen', aldus Van Tricht. in samenwerking met MONEYTALKThomas Verbeke