LUC VAN DEN BOSSCHE
...

LUC VAN DEN BOSSCHE Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche is op zoek naar geld voor de renovatie van verkrotte schoolgebouwen. Daarom overweegt hij om 800 miljoen frank ?slapend kapitaal? van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in te brengen op de Vlaamse begroting.?Ik wil erop wijzen dat de hele Vlaamse regering momenteel de laatste hand legt aan de begroting. Het is dus al even duidelijk dat de Vlaamse regering zich nog moet beraden over het voorstel om 800 miljoen frank slapend kapitaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) in te brengen op de Vlaamse begroting. Toch moeten we duidelijk zijn. Als dat gebeurt, houdt die operatie geen enkel gevaar in voor de (bouw)activiteiten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de bouwmaatschappijen. Er wordt ook niet geraakt aan de thesaurie van de VHM. In de ontwerpbegroting is geen besparing voorzien op de subsidies voor investeringsprogramma's van de VHM. De participatie en de co-financiering vanuit het Vlaams Gewest in de verdere uitbreiding van het sociaal bouwprogramma blijven verzekerd. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ontvangt daarmee hetzelfde bedrag. De reserves van negen miljard frank waarover de bouwmaatschappijen beschikken, is ook kapitaal dat zinvol moet worden gebruikt. Het was de Vlaamse regering die de bouwmaatschappijen verplichtte dat geld te investeren in de sociale woningbouw. Gezien de huidige noden inzake sociale huisvesting is het absoluut onverantwoord die kapitalen op te potten. Er is ook een ander, minstens zo belangrijk punt dat ik duidelijk wil stellen. De infrastructuur van de scholen in Vlaanderen is slecht. Bovendien is het precies in de grootstedelijke gebieden dat de schoolgebouwen veel te wensen overlaten. Investeren in schoolgebouwen is tegelijk investeren in de hele grootstedelijke problematiek. Het is bij voorrang investeren in projecten kansarmoede. Er is dus geen sprake van een drastische afbouw van de sociale huisvesting. Wel integendeel, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de bouwmaatschappijen kregen juist te horen dat ze hun sociaal bouwprogramma met spoed moeten uitvoeren door hun reserves en slapende kapitalen te mobiliseren.? VERA DUA Waarom moet de sociale huisvesting opdraaien voor de renovatie van schoolgebouwen, vraagt Vlaams volksvertegenwoordigster Vera Dua (Agalev). De sociale huisvesting zit zelf al opgezadeld met een gebrek aan middelen, dat een ernstig beleid verhindert.?Agalev betwist zeker niet dat er een nood is aan middelen om de schoolgebouwen te renoveren, integendeel. Maar waarom gaat onderwijsminister Van den Bossche daarvoor op zoek bij een andere zwakke sector die zelf over onvoldoende middelen beschikt om een effectief beleid te voeren ? Als men de renovatie van de schoolgebouwen werkelijk prioritair vindt en volgens Agalev is dit inderdaad zeer dringend dan moet de regering de nodige financiële middelen vrijmaken om dat te realiseren. De Afdeling Schoolgebouwen is een sector die inderdaad wat meer middelen kan gebruiken. Van den Bossche zou dat geld willen halen uit de middelen voor sociale huisvesting. Dat wil zeggen dat gedurende de drie volgende jaren èlk jaar 800 miljoen frank uit de reserves van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij overgeheveld wordt naar het departement Onderwijs om op die manier de renovatie en het herstel van de schoolgebouwen in Vlaanderen te kunnen bekostigen. Die reserves werden gecreëerd op basis van gelden die door de overheid aan de huisvestingsmaatschappijen werden gegeven om projecten van sociale huisvesting te realiseren. Agalev vindt het onverantwoord dat de VHM dat geld oppot, maar het zou even onverantwoord zijn om de opbrengsten naar andere sectoren door te sluizen. Er is immers nog genoeg werk in de sociale huisvesting zelf. Het is ongehoord dat op het moment dat iedereen de mond vol heeft over de noodzaak om te investeren in stadsvernieuwing en in het sociale woonpatrimonium, juist in die sector gezocht wordt naar zogenaamd overtollige kredieten. Het heeft weinig zin om via een Sociaal Impulsfonds bijkomende kredieten ter beschikking te stellen om de leefbaarheid van de steden te verbeteren, om verkommerde stadsbuurten aan te pakken en nieuw leven in te blazen, terwijl aan de andere kant het al krappe geld voor sociale huisvesting op een vrij doortastende manier wordt afgebouwd.? Opgetekend door Misjoe Verleyen