LOUIS VANVELTHOVEN
...

LOUIS VANVELTHOVEN"De boodschap is: matig de toon of er volgen sancties. De overheidsdotatie kan volgens het wetsvoorstel tot een jaar worden ingehouden. Voor het Vlaams Blok betekent dat een sanctie van maximum 52 miljoen frank. Een flinke som, maar we willen dan ook dat men twee keer nadenkt vooraleer boodschappen van vreemdelingenhaat te verkondigen. Er is wel een wet op racisme en xenofobie, maar die wordt niet toegepast. Weinig klachten worden behandeld, wat een ontmoedigend effect heeft. Iedereen weet dat dit initiatief uitgaat van de Franstalige partijen, die zich sterk engageren tegen extreem rechts. Het is een publiek geheim dat de Vlaamse partijen wat huiverachtig staan tegenover het voorstel, omdat het Vlaams Blok in een martelaarsrol komt. De wet zou echter pas publiciteit voor het Blok opleveren als de klachten over racisme op lichtzinnige wijze worden behandeld, en als ze niet geïnspireerd zijn door de bezorgdheid om vreemdelingenhaat tegen te gaan, maar de intentie hebben om schade toe te brengen aan een politieke tegenstander. Het wetsvoorstel garandeert een deskundige aanpak. De topmagistraten die advies moeten uitbrengen, zullen niet meedoen aan eventuele politieke spelletjes. Eerst worden klachten door de parlementaire controlecommissie op de verkiezingsuitgaven onderzocht op hun ernst. Als een vierde van de leden van de commissie vindt dat er moet worden opgetreden, wordt de klacht overgemaakt aan een rechtscollege bestaande uit de voorzitters van het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Arbitragehof. Zij brengen een bindend advies uit, de controlecommissie bepaalt vervolgens de sanctie. Een extern orgaan zoals dat rechtscollege is aangewezen, omdat het verkeerd is als de politieke fracties de daden van hun collega's beoordelen. De rol van de controlecommissie blijft natuurlijk wel belangrijk. Ze heeft in het verleden al klachten behandeld over mogelijke corruptie van de PS, die leidden tot de inhouding van gelden. Het is niet meer dan logisch dat ze dan ook in deze kwestie mag oordelen."JORIS VAN HAUTHEMHet wetsvoorstel over racisme past in een plan om het Vlaams Blok monddood te maken, aldus Joris Van Hauthem, senator voor het Blok en lid van de controlecommissie op verkiezingsuitgaven die klachten over racisme zal moeten behandelen. Van Hauthem wil niet weten van een "gedachtenpolitie". "De meerderheidspartijen willen het Vlaams Blok klein krijgen. En als dat niet lukt met politieke argumenten, dan maar op een andere manier. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een kroniek van een geplande politieke moord. Elk jaar zal men proberen onze dotatie in te houden, 52 miljoen frank, bijna de helft van onze inkomsten. Er wordt een soort van gedachtenpolitie opgericht. We moeten net niet in de gevangenis, maar worden wel monddood gemaakt. In de traditie van de gewezen Oostbloklanden, ik kan het met niets anders vergelijken. De overheidsdotatie afhankelijk maken van een politiek inhoudelijk criterium, is een dubieuze onderneming. Als men dat doet, waarom dan niet meteen het hele strafwetboek aan de wet knopen en partijen bestraffen die veroordeeld zijn voor corruptie? Neen, men wil van de controlecommissie op verkiezingsuitgaven een politieke rechtbank maken, waarbinnen men én rechter én partij én openbare aanklager is. Dat kan toch niet. Het externe rechtscollege dat advies moet uitbrengen over klachten, is niet meer dan een schaamlapje dat door de initiatiefnemers gebruikt wordt omdat ze beseffen dat politici niet zelf over de ideeën van de collega's mogen oordelen. We ontkennen ook dat we een racistische partij zijn. Wat is trouwens racisme? Die term kan men niet definiëren. Als je vijftig mag rijden en je rijdt 52, is het objectief vaststelbaar dat je een wet hebt overtreden. Maar met de term die in het voorstel wordt gedefinieerd, kan men alle kanten uit. Wij zien racisme als het zich meerderwaardig voelen tegenover een ander volk. Daar zijn we niet schuldig aan. We hebben trouwens het Europees verdrag van de Rechten van de Mens mee ondertekend. Als racisme een probleem vormt in de samenleving, zal men het niet oplossen door de boodschapper neer te schieten. Als dit voorstel een wet wordt, stap ik met de wet zelf naar de controlecommissie, want ze hangt juridisch met haken en ogen aan elkaar. En elke Vlaming zal geweten hebben wat de CVP en SP hier bekokstoven, dat garandeer ik."Opgetekend door Bart Vandormael