PIETER DERVEAUX
...

PIETER DERVEAUX De belasting op de uitbating van vliegtuigen, de zogenaamde passagierstaks, stelt de gemeente Zaventem in staat de hinder en kosten van de luchthaven op te vangen. Dat zegt advocaat Pieter Derveaux, Zaventems schepen van Financiën, Leefmilieu, Informatie en Verkeer.?Zaventem is een economische groeipool. De studie van de hoogleraren Sleuwagen (KU Leuven) en Kestens (ULB) bevestigt dat de luchthaven van Zaventem een strategische factor is, die de economische ontplooiing van de regio versterkt, inbegrepen het vooruitzicht op een groei van de werkgelegenheid. Als gemeente ondersteunen wij deze ontwikkeling. Dit economisch belangrijk gegeven mag geen alibi vormen om de ogen te sluiten voor de andere gevolgen van het luchtvaartgebeuren. Ik verwijs naar de studie van de Leuvense hoogleraar Mortelmans. De toegangswegen naar de luchthaven zijn totaal onaangepast. Nu al bereikt de Brusselse Ring meermaals het verzadigingspunt. Er is geen enkele oostelijke ontsluiting, ook al pleiten we daar al jaren voor. De federale overheid blijft schromelijk in gebreke. Dat alles heeft een overbelasting van de dorpskern tot gevolg. Sommige straten worden voor meer dan veertig procent misbruikt door sluikverkeer naar de luchthaven. Dat betekent hinder voor de inwoners en de gemeente wordt verplicht te investeren in heraanleg en herstel van wegen. We moeten ook investeren in verkeersveiligheid, onder meer door een uitbreiding van het politiekorps. Ook op het vlak van geluidshinder blijft de federale overheid op schandalige wijze passief. Het geluidsmeetnet is volledig operationeel, maar er wordt al vijf jaar gepalaverd over nieuwe wettelijke geluidsnormen. Geen wonder dat de mensen rond de luchthaven dit getreuzel beu zijn. Wij pleiten al lang om de verhoogde landingsrechten en boetes onder de vorm van, bijvoorbeeld, isolatiepremies ten goede te laten komen aan de inwoners rond de luchthaven. De nu ingevoerde belasting moet het gemeentelijk beleid op dat punt financieel ondersteunen. Wie hinder en kosten veroorzaakt, moet daartoe bijdragen, niet de Zaventemse bevolking. De belasting steunt op de fiscale autonomie van de gemeente. De wet op de luchtvaart en het verdrag van Chicago vormen hiervoor geen hinderpaal.? ROGER VAN POYER De hele zaak van extra taksen voor passagiers is voor ons onmogelijk, stelt Roger Van Poyer, voorzitter van BAR, de beroepsvereniging van de luchtvaartmaatschappijen die een zestigtal maatschappijen vertegenwoordigt.?De gemeente Zaventem stelt dat ze véél extra kosten heeft omdat de nationale luchthaven daar gevestigd is. Die kosten zouden voortvloeien uit het feit dat haar politie en brandweer standby is. Welnu, de luchthaven heeft zelf politie en veiligheidsdiensten. We hebben een goed uitgeruste brandweerdienst. Die betalen wij. Tenzij er werkelijk een ramp gebeurt, kunnen de eigen luchthavendiensten alles opvangen. Waar zitten dan de extra kosten ? Natuurlijk is er de bijkomende infrastructuur : de wegen van en naar de luchthaven. Maar volgens ons worden die extra kosten meer dan gecompenseerd door de extra inkomsten. De luchthaven lokte bedrijven aan die inderdaad mee van die infrastructuur profiteren. Maar tegelijk voor extra werkgelegenheid zorgen. De taxi's zouden er niet zijn zonder de luchthaven. Voorts betrekt de gemeente een behoorlijk inkomen uit de verhuur van de gronden. Die huur wordt betaald door de luchthaven, maar uiteindelijk huren de luchtvaartmaatschappijen daar kantoren. We betalen de parkings, de landingsrechten en de passagierstaksen die in elk land worden gevraagd. De luchtvaartmaatschappijen betalen dus al veel ; én duur. Maar als de gemeente écht extra kosten heeft, dan moet ze die zaak opnemen met de Regie der Luchtwegen of met de federale regering. Niet met de luchtvaartmaatschappijen. Op zich betekent twaalf frank extra taks op elk vliegtuigticket niet zo veel. Maar het gaat om het principe. Er is de Conventie van Chicago : daarin verklaren alle landen zich akkoord geen speciale taksen op te leggen. België heeft dat verdrag ondertekend en moet zich daaraan houden. Het gaat ook om het scheppen van een precedent : er grenzen zeven gemeentes aan de nationale luchthaven. Die kunnen dus allemaal taksen gaan heffen. En wat dan met de luchthavens in Oostende en Luik ? Trouwens : wat zou Zaventem zijn zonder de luchthaven ?? Opgetekend door Misjoe Verleyen