Bernard De Cuyper is CD&V-provincieraadslid voor West-Vlaanderen.
...

Bernard De Cuyper is CD&V-provincieraadslid voor West-Vlaanderen.Naar aanleiding van uw artikel 'Minder varkens dan Vlamingen' (Kader bij 'Voor spek en bonen', Knack nr. 42) en de verhuizing van de varkens naar West-Vlaanderen wens ik het volgende te zeggen. Het is zo dat er op de West-Vlaamse provinciale dienst vergunningen worden aangevraagd voor de uitbreiding van varkens. Meerdere West-Vlaamse varkenshouders (integratoren) kopen de productierechten van andere bedrijven uit eigen provincie én ook uit andere provincies. Vanaf 2003 was het mogelijk om samenvoegingen uit te voeren voor veeteeltinrichtingen. Cijfers van 2004 duiden erop dat voor 2004 de samenvoegingen vooral een intern West-Vlaams gebeuren waren. In 2004 keurde de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen hiervoor 156 dossiers goed (klasse 1). Dat ging gepaard met de stopzetting van 206 andere veeteeltbedrijven. Slechts 23 van de stopgezette bedrijven bevonden zich in een andere provincie en werden samengevoegd met een West-Vlaams bedrijf. Samenvoegingen gaan bovendien ook altijd gepaard met een verplichte afbouw van de vergunde productie (25 procent). Op West-Vlaams niveau daalde in 2004 de vergunde mestproductie door deze maatregel met ongeveer 62 ton fosforzuuranhydride (P2O5), alleen voor klasse 1. Dossiers klasse 2 zijn de bevoegdheid van de Colleges van burgemeester en schepenen, en daarvan hebben we geen cijfers. Logischerwijze moet hier ook een daling vast te stellen zijn! De eerste negen maanden van 2005 duiden enigszins op een andere trend. Samenvoegingen zijn nog steeds in belangrijke mate een intern West-Vlaams gebeuren, maar er worden ook meer bedrijven van buiten West-Vlaanderen overgenomen (112 dossiers Klasse 1, met overname van 114 West-Vlaamse bedrijven en 36 uit andere provincies). Dit maakt dat er een stijging is in deze periode van de vergunde mestproductie in West-Vlaanderen met een kleine 15 ton P2O5. Over de periode 2004 tot september 2005 is er nog steeds een daling van de vergunde mestproductie in West-Vlaanderen ten gevolge van de afroming bij samenvoegingen: 47 ton P2O5. Deze hele beweging toont aan dat de dynamiek en de durf van de West-Vlaamse landbouw ook vandaag blijven bestaan. Meer varkens is geen probleem, ook niet als ze zo geconcentreerd voorkomen. Wél zal de sector echt zelf de milieu- en mestproblematiek moeten aanpakken. De varkenshouders moeten resoluter de kaart van de mestverwerking kiezen. Mijn grootste zorg is dat de nieuwe evolutie binnen de varkensteelt de familiale bedrijven zou verdringen. Het gevaar is echter dat we meer industriële varkenskwekers zullen zien groeien ten voordele van de integratoren! Bernard De Cuyper