"Vijf jaar geleden dacht ik dat de Franstaligen hadden begrepen dat zij in de hoofdstad van een federaal land leefden en zag ik op het terrein meer bereidheid om met de Vlamingen samen te werken. Dat is voorbij. Ik vrees dat er een nieuwe Franstalige arrogantie groeit. Die evolutie maakt me bang, omdat ze redelijke oplossingen bemoeilijkt", zegt Hugo Schiltz (VU).
...

"Vijf jaar geleden dacht ik dat de Franstaligen hadden begrepen dat zij in de hoofdstad van een federaal land leefden en zag ik op het terrein meer bereidheid om met de Vlamingen samen te werken. Dat is voorbij. Ik vrees dat er een nieuwe Franstalige arrogantie groeit. Die evolutie maakt me bang, omdat ze redelijke oplossingen bemoeilijkt", zegt Hugo Schiltz (VU). De minister van staat bepleit een ander financieringssysteem voor de hoofdstad. "We moeten van Brussel een soort vrijstaat maken en een grondwettelijk hof laten waken over de naleving van de grondwettelijke principes. Dat is nodig, omdat er geen slechtere voogdij denkbaar is dan de Belgische, paritair samengestelde regering. Nooit, maar dan ook nooit, heeft de federale regering haar verantwoordelijkheid ten opzichte van Brussel opgenomen. Ook een grondwettelijk hof zal paritair samengesteld zijn, maar alvast het Arbitragehof handhaaft de principes van de federale grondwet correct. Het stapte niet af van het territorialiteitsprincipe in de faciliteitengemeenten." "Ik weet dat bij elke oplossing vragen rijzen. Maar zeggen: er is geen oplossing, is geen antwoord. Dat leidt alleen tot anarchie en in dat geval nemen de lokale besturen de macht in handen. Van die lokale besturen hebben de Vlamingen in Brussel weinig of niets te verwachten. Brussel heeft een apart statuut nodig. De Brusselaars moeten zichzelf besturen binnen een wettelijk kader van respect voor de twee grote gemeenschappen en gefinancierd door die twee gemeenschappen. De federale regering geeft dat geld vandaag immers altijd, of Brussel respect opbrengt voor de Vlamingen, of niet." "Daarom is het belangrijk dat we de geldkraan in handen houden. Als Brussel geen respect voor de Vlamingen opbrengt, kunnen wij de geldkraan dichtdraaien. Dan zal het klimaat veranderen in de bestuurscolleges waarin zowel moslims als Oost-Europeanen zullen zetelen. Die colleges zullen zich zeer snel aan de machtsverhoudingen aanpassen." "Persoonlijk zou ik me minder bezighouden met een strijd voor zoveel Vlamingen in een schepencollege of zoveel vertegenwoordigers in die of die raad. Neen, licht Brussel uit het financieringsstelsel en geef de Franse en de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheid, de macht en de exclusieve plicht om de federale hoofdstad financieel overeind te houden. In ruil voor het grondwettelijk vastgelegde respect voor de twee gemeenschappen. Maar mijn voorstel is zo revolutionair, dat het niet snel een meerderheid zal vinden. In afwachting gaat de strijd inderdaad om de gewaarborgde vertegenwoordiging voor de Vlamingen."Peter Renard