RIK SCHEPERS
...

RIK SCHEPERS De nieuwe uitstapregeling voor 55-plussers, onderdeel van het akkoord tussen vakbonden en overheid, kost de hogescholen geen extra geld. Dit denkt Rik Schepers, algemeen secretaris van de Christelijke Onderwijscentrale.?Het onderwijsdecreet dat een jaar geleden werd uitgevaardigd, stelt een uitgavenverhouding voor de hogescholen van 80 procent loonkosten en 20 procent materiaalkosten. Om die verhouding te halen, waren er twee keuzes : of leraren afdanken, of ouderen vervroegd laten uitstappen met behoud van 75 procent van het loon. Probleem hierbij was echter, dat hogescholen met een hoog aantal ouderen gestraft dreigden te worden. Zij zouden immers méér betalen dan scholen met verhoudingsgewijs meer jonge leraren. Maar dit jaar, in augustus, werd die kostenpost opgesplitst. 62 procent van die 75 procent komt nu uit de enveloppe, het totaalbudget van alle hogescholen. De rest komt van de school zelf. Welnu : de hogescholen hanteren nog steeds de drogreden dat deze regeling te duur is. Ze vrezen toch te moeten afdanken om ze te kunnen betalen. Maar dat is een utopie. Ze telden bij hun berekeningen namelijk alle 900 Vlaamse 55-plussers mee. Maar dat is onzin : die 900 zullen nooit allemaal in één klap weggaan. Onze berekeningen laten zien, dat er met deze regeling veeleer bespaard wordt. Dat ze ook denken, dat de ene school voor de uitstappers van de andere betaalt, daar heb ik een oplossing voor : laat elke hogeschool meedoen. Ik vind het ook een beetje raar dat ze nu opeens het voorstel van deeltijduitstappen lanceren. Dat is een open deur, want die mogelijkheid zit nu al in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Ze zijn principieel tegen dit akkoord, om de simpele reden dat ze niet bij het overleg aanwezig waren. Bovendien waren ze boos, omdat er naar hun mening te weinig rekening werd gehouden met hun opmerkingen. Maar een CAO wordt nu eenmaal tussen vakbonden en overheid gesloten. Als zij er ook bij komen zitten, dan moet de vakbond tegen twee partijen opboksen ! Nee, als ze zouden meedoen, komen er alleen maar méér moeilijkheden, en daar zitten wij echt niet op te wachten. Ze hebben hun eigen overleg met de overheid, en daar staan wij ook buiten.? HUGO METTEPENNINGEN Hugo Mettepenningen, secretaris-generaal van het Vlaamse Secretariaat voor Katholiek Onderwijs, vindt de uitstapregeling te duur. De kwaliteit van het onderwijs zal er daardoor niet op vooruit gaan.?De mening van de hogescholen werd hierin niet gevraagd ; wij waren niet bij dat overleg aanwezig. Maar ondertussen mogen we deze regeling wel betalen uit onze enveloppe. De minister zei het wel voorzien te hebben dat het iets ging kosten, maar hij gaf er niets bij om het ook te betalen. Dat vind ik een probleem. Die enveloppering was bovendien ooit ingesteld met de gedachte te dereguleren. De hogescholen zouden zoveel-zoveel geld krijgen, en daar zouden we verantwoordelijk voor worden gesteld. En nu worden zulke dingen uiteindelijk toch boven onze hoofden geregeld. Wat wij kunnen doen, is de uitvoering van deze regeling weigeren. Maar het was al een half jaar bekend dat deze regeling er aan zat te komen. En in die tijd hebben er zich al veel belangstellenden gemeld, die staan te trappelen om er vervroegd uit te mogen. Die mensen kan je niet zomaar afschepen. Dus ook de problematiek van de mensen wordt naar ons doorgeschoven. Afgezien daarvan zijn er al een paar hogescholen die best met deze regeling aan de slag willen. Maar omdat de enveloppe immers het budget behelst van alle hogescholen tezamen, betaalt iedereen ervoor wanneer hogeschool X er een Y-aantal leraren laat uitstappen. Ik vind dat een perfide vorm van solidariteit. Uiteindelijk zijn het de jonge leraren en de leraren die blijven die voor hun uittredende collega's betalen. Een ander negatief gevolg kan zijn dat de klassen groter worden. Met meer studenten en minder leraren. In een rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) scoorden de Vlaamse hogescholen voorheen juist zeer hoog in kwaliteit. Daarmee kan het nu dus afgelopen zijn. Ik heb een voorstel : een deeltijduitstapregeling. Zo dat de oudere leraren met één been in school en met het andere in het pensioen staan. Want we hebben heel wat waardevolle oudere leraren die we niet kwijt willen. En stel tegelijkertijd jongere leraren aan. Bovendien stel ik voor om met alle partijen om tafel te gaan zitten om te praten, en niet met maar twee.? Opgetekend door Jan Lodewijk Hazevoet