NICOLE NOTE
...

NICOLE NOTE'De overheid moet zich aan haar eigen wetten houden. Anders moet ze ook niet verwachten dat de bevolking dat doet. De kerk, het bisdom en het hof hebben een voorbeeldfunctie. Ik ben hier zeer formeel in. Het bisdom, het hof en de overheid moeten zich ook aan de wet houden. Het kon niet anders dan dat de gemachtigde ambtenaar een negatief advies gaf. De bouwaanvraag die het bisdom opnieuw had ingediend, was identiek aan dat van 1994 buiten het feit dat het terrein was ingekrompen om geen milieueffectrapport (MER) te hoeven opmaken. Bovendien is het koninklijk domein geen bouwzone. Indien men daar toch wil bouwen, moet men het gewestplan aanpassen. En er waren geen plannen tot gewestplanwijziging. Het klooster is onwetmatig gebouwd, de manier waarop de bouwvergunning werd verkregen, was niet correct. Het domein ligt in een zone waarvan de hoofdbestemming groengebied is. Het klooster nu maar laten staan omdat de schade reeds aangericht is, houdt geen steek. De schade die vandaag is aangericht, zal over 50 jaar ongedaan gemaakt zijn door herbebossing. Gedurende een hele periode heeft men illegale woningen afgebroken. En dat kon wel. Het bisdom wist dat er een procedure tegen hen liep, dus men had beter kunnen wachten op de definitieve uitspraak. Het is een triestige zaak, maar dat betekent niet dat het klooster moet blijven staan. Men moet consequent zijn. Er was geen MER-rapport, het ging om groengebied en al was het koninklijk domein, er mocht niet gebouwd worden. Ook al had de overheid toen een vergunning afgeleverd. Uiteraard is het jammer voor de zusters, maar anderzijds staan er heel wat waardevolle, historische kloosters te verkommeren. Een goed beleid zou het cultureel patrimonium beter waarderen. Het gaat per slot van rekening om het cultureel erfgoed. En we zitten echt niet op te boksen tegen de laatste wilsuiting van koning Boudewijn. Maar indien de wens die hij geuit had niet wettelijk is, moet men zich daarbij neerleggen.'GEORGES LENSSENGeorges Lenssen, burgemeester van Maasmechelen, vindt dat het klooster van Opgrimbie nu maar moet blijven. Men heeft gesold met de rechtszekerheid van een bouwheer. 'Ik ben vooral ontgoocheld in de traagheid van de procedure. De Raad van State heeft vier jaar gewacht vooraleer zij kon zeggen dat de bisschop niet op de publiekrechtelijke lijst van rechtspersoonlijkheden thuishoort die rechtstreeks een aanvraag mogen indienen bij het hoofdbestuur. Het is op basis daarvan dat de Raad van State de bouwvergunning nietig verklaard heeft. In principe moet de bouwvergunning ingediend worden bij het gemeentebestuur. Maar in dit geval heeft men inderdaad de aanvraag rechtstreeks ingediend bij het hoofdbestuur, in casu Theo Kelchtermans. Aanvankelijk had het bisdom geen fout gemaakt omdat het destijds wel een aanvraag had ingediend bij het gemeentebestuur. Daar hebben we een bewijs van. Maar dan heeft mijn voorganger, Wim Terwingen, de opdracht gegeven om het dossier rechtstreeks in te dienen bij het hoofdbestuur. In wiens opdracht dit gebeurd is, blijft onduidelijk. Maar de bouwaanvraag is dus nooit behandeld geworden door het schepencollege. Nadien bleek dat dit onterecht was. Maar men heeft er vier jaar over gedaan gewoon om dit te zeggen. En dit kan niet. Het bisdom heeft zich correct gedragen. Het heeft tot de uiterste datum gewacht alvorens de bouw aan te vatten. De Raad van State had gesteld dat het ingediende beroep niet opschortend was en dat men dus inderdaad mocht beginnen met de werken. Toen de bouw bijna volledig klaar was, kwam de uitspraak. Men heeft de mensen drie jaar lang laten bouwen, en dan zegt men dat het bouwsel onwettig is. Een bouwheer in totale rechtsonzekerheid laten, kan niet. Zoals de situatie nu is, zou ik zeggen, laat dat klooster maar staan. De schade aan de natuur is toch aangebracht. De bouwheer heeft te goeder trouw gehandeld. Bovendien wil ik benadrukken dat hier geen sprake is geweest van een bouwovertreding. Men heeft gebouwd met een bouwvergunning. De overtreding kwam er pas door de uitspraak van de Raad van State, vier jaar later. Trouwens, het overgrote deel van de Maasmechelse bevolking wil dat het klooster blijft staan. Ik vrees dat de kosten van de afbraak wel ten laste van het Vlaamse Gewest zullen vallen.'Opgetekend door Shaheda Ishaque