Minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) heeft een voorontwerp van wet uitgewerkt om de Orde van Geneesheren te hervormen. De Orde zelf is helemaal niet te spreken over het initiatief van de minister, en dat is begrijpelijk. Colla wil de bevoegdheid om deontologische regels vast te leggen overdragen aan een op te richten Federale Raad voor de Plichtenleer van de Gezondheidsberoepen, en de tuchtrechtspraak in handen geven van administratieve tuchtrechtscolleges. In beide organen zullen voor de helft externe "vertegenwoordigers van de samenleving" zitting hebben. Het lidmaatschap van de Orde is ook niet langer verplicht.
...

Minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) heeft een voorontwerp van wet uitgewerkt om de Orde van Geneesheren te hervormen. De Orde zelf is helemaal niet te spreken over het initiatief van de minister, en dat is begrijpelijk. Colla wil de bevoegdheid om deontologische regels vast te leggen overdragen aan een op te richten Federale Raad voor de Plichtenleer van de Gezondheidsberoepen, en de tuchtrechtspraak in handen geven van administratieve tuchtrechtscolleges. In beide organen zullen voor de helft externe "vertegenwoordigers van de samenleving" zitting hebben. Het lidmaatschap van de Orde is ook niet langer verplicht. "Door deze hervorming wordt de Orde een lege doos. Dan is Louis Tobback minder hypocriet wanneer hij openlijk pleit voor het verdwijnen van onze organisatie", stelt Raoul Haché, ondervoorzitter van de Orde. "Wij zijn ons ervan bewust dat geneeskunde niet langer een zaak kan zijn van artsen alleen. Wij zijn ook bereid om adviezen te vragen aan externe deskundigen. Maar deontologie moet worden opgesteld door mensen die met hun twee voeten in de praktijk staan." Administratieve rechtscolleges hebben volgens Haché "geen enkele meerwaarde". "Leken zijn nooit in staat om een oordeel te vellen over de kwaliteit van een geneeskundige handeling. Je zult dus toch weer bij artsen-experten terechtkomen", voorspelt hij. Niet dat Haché vreest dat de Orde binnenkort ontmanteld wordt: "Zelfs in de omgeving van de minister geeft men toe dat dit ontwerp geen enkele kans maakt nog te worden besproken voor de verkiezingen." Minister van Middenstand Karel Pinxten (CVP) werkt volop aan een voorontwerp van wet om de Orde van Architecten te hervormen. Ook zijn initiatief deed in de betrokken Orde een storm van protest ontstaan. Maar dit keer waren de redenen heel wat banaler: de Orde-leden namen het niet dat hun voorzitter, Bernard Vauterin, hen helemaal niet op de hoogte had gehouden van zijn informele besprekingen met de minister. En ze namen het nog veel minder dat de minister éérst de syndicale beroepsverenigingen om advies heeft gevraagd en daarna pas de Orde. Inhoudelijk zou het voorstel van Pinxten aanvaardbaar moeten zijn. Enkele grondslagen. Om de objectiviteit en de homogeniteit van de tuchtrechtspraak te bevorderen, worden de tuchtprocessen niet langer op provinciaal niveau maar op nationaal vlak georganiseerd. Er komt een scheiding tussen de regelgevende en de rechtsprekende functies en de beslissingen worden openbaar. En de taken en verantwoordelijkheden van de architect worden wettelijk vastgelegd. De Orde bepaalt in de loop van de volgende weken haar standpunt. Veel tijd is er niet meer, want de minister wil zijn ontwerp wel degelijk voor de verkiezingen goedgekeurd zien. Minister van Justitie Tony Van Parys (CVP) heeft nog geen initiatief genomen, maar de hervorming van de Orde van Advocaten is al het verste gevorderd. Althans in de feiten. In februari '98 werd de Vereniging van Vlaamse Balies boven de doopvont gehouden. Een conflict over de verdeling van pro-Deovergoedingen en steeds groter wordende culturele verschillen deed dertien van de veertien Vlaamse balies (Gent doet niet mee) besluiten op te stappen uit de Nationale Orde en voortaan hun eigen weg te zoeken. "Het is nu wachten tot de Franstalige advocaten ook een eigen deontologisch orgaan oprichten voor we de minister zullen vragen de wet aan te passen aan de nieuwe structuren", zegt Jo Stevens van de Vereniging van Vlaamse Balies. De Franstaligen lijken niet echt haast te maken. Christine Albers