CD&V

Naam: 'De C en de D staan voor christen-democratisch. Dat is geen kerkelijke of religieuze beweging, maar een politieke stroming die haar programma en actie baseert op authentieke waarden van christelijke origine.'
...

Naam: 'De C en de D staan voor christen-democratisch. Dat is geen kerkelijke of religieuze beweging, maar een politieke stroming die haar programma en actie baseert op authentieke waarden van christelijke origine.'Verschil met andere partijen: 'Geen enkele andere partij hecht zoveel belang aan het middenveld: de brede waaier aan organisaties, verenigingen en vrijwilligers die meer dan wie ook expertise en engagement belichamen.'CD&V-politici: 'Veel CD&V'ers zijn gelovig, maar zeker niet allemaal. Wat telt, is dat men onze waarden en idealen deelt. Dat kan dus ook vanuit een andere godsdienst of vanuit een sterke humanistische overtuiging. Wij selecteren mensen op hun ideeën, niet op hun afkomst.' CD&V-kiezers: 'Onderzoek leert dat ongeveer de helft van de CD&V-kiezers stemt vanuit zijn levensbeschouwing. Maar het wordt steeds moeilijker om dat vast te stellen. Kerkelijkheid valt te meten, levensbeschouwing steeds moeilijker.' Naam: 'De C is ons watermerk: het ligt er niet vingerdik op, maar het is wel ingebakken in ons programma, onze organisatie, onze werkwijze en cultuur. Tot die cultuur behoort ook het christelijke levensperspectief. Het ACV is een vakbond van waarden. Veel van die waarden zijn menselijke waarden die we met veel niet-gelovigen delen. Het ACV heeft niet het monopolie op solidariteit, rechtvaardigheid of mensenrechten.' Verschil met andere vakbonden: 'Wij gaan uit van de werknemer als persoon én als lid van de werknemersgroep.' Personeel: 'Bij sollicitatiegesprekken wordt niet gevraagd of kandidaten kerkelijk zijn. Er wordt wel ernstig gepeild naar wat hen aantrekt in het project van het ACV. De bedoeling is mensen te selecteren die hier op hun plaats zijn. Er zijn wel - bewust - mensen met een andere geloofsachtergrond aangenomen die zich in het ACV-project kunnen inschrijven.' Leden: 'Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral aansluiten wegens de goede kwaliteit van onze dienstverlening en belangenverdediging. Dat is wellicht niet toevallig, maar heeft te maken met de ACV-identiteit. Hoeveel mensen zich aansluiten bij het ACV op basis van geloof weten we niet.' Naam: 'De instelling werd gesticht door de Congregatie van De Zwartzusters van St.-Augustinus, die zich 500 jaar geleden vooral inzetten voor de verzorging van pestlijders. Honderd jaar geleden openden zij het Institut Notre Dame als verzorgingstehuis en later als echt ziekenhuis.' Verschil met niet-katholieke ziekenhuizen: 'Geen. Wij staan open voor alle overtuigingen en wensen de patiënten ook in die zin te helpen. Wij vragen dat er in onze democratie permanent aandacht is voor de vrijwaring van het vrije - ook levensbeschouwelijk geïnspireerde - initiatief, rekening houdend met de evangelische boodschap. Abortus wordt principieel afgewezen tenzij om medisch evidente redenen. Euthanasie is recent in de wet opgenomen en dus bestaat de mogelijkheid dat patiënten erom vragen. In dat geval wordt de wet ook toegepast. Onze artsen en verpleegkundigen zijn niet verplicht om euthanasie ook effectief uit te voeren.' Personeel: 'Tijdens een sollicitatiegesprek wordt gepeild naar respect voor andermans overtuiging, zeker die van patiënten. Sommige sollicitanten melden in hun cv hun bewuste keuze voor deze overtuiging.' Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Naam: 'De KU Leuven kiest bewust voor het behoud van de K. De letter refereert niet aan een statisch en wereldvreemd kerkinstituut uit een ver verleden maar aan het rijke christelijke erfgoed dat nog toekomst heeft voor de Europese samenleving. De K staat voor een open katholiek profiel, waarbij we ons bewust zijn van de levensbeschouwelijke pluraliteit van personeel en studenten. De K staat dus ook voor een maatschappelijk project waar plaats is voor verschil, onderling respect en dialoog.' Verschil met andere universiteiten: 'Onderzoek, onderwijs en dienstverlening zijn nooit waardeneutraal. Steeds zijn keuzes van waarden, mensbeelden en wereldvisies in het geding. De KU Leuven gaat vanuit haar christelijke inspiratie zowel intern als extern het debat aan met deze waardepreferenties en mensbeelden. Niet om het grote katholieke gelijk te poneren, maar om jongeren bewust te maken en te leren reflecteren over de waardegebondenheid van elk menselijk denken en handelen.' Personeel: 'Docenten en professoren worden in de allereerste plaats geselecteerd op basis van hun academische kwaliteiten. De levensbeschouwing is daarbij niet in eerste instantie aan de orde. Wel verwachten we dat zij respect opbrengen voor de levensbeschouwelijke identiteit van de KU Leuven en haar opdrachtverklaring.' Studenten: 'Studenten komen veeleer wegens de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs dan op basis van het katholieke aspect. Wil dat zeggen dat de K beter kan worden weergegeven met kwaliteit? Kwaliteit is geen neutrale notie en staat niet los van levensbeschouwing.'