In ons land leven 1,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Maar hoe meet je armoede? Dat was de vraag die negen sociale verenigingen stelden. Ze bundelden hun krachten en gaven de onderzoeksgroep OASeS van de Universiteit Antwerpen de opdracht om daarvoor wetenschappelijk verantwoorde indicatoren uit te dokteren. Het resultaat is de armoedebarometer.
...

In ons land leven 1,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Maar hoe meet je armoede? Dat was de vraag die negen sociale verenigingen stelden. Ze bundelden hun krachten en gaven de onderzoeksgroep OASeS van de Universiteit Antwerpen de opdracht om daarvoor wetenschappelijk verantwoorde indicatoren uit te dokteren. Het resultaat is de armoedebarometer. De organisaties verenigden zich vorig jaar in Decenniumdoelen 2017 en formuleerden zes beleidsdoelstellingen die ze in tien jaar tijd bereikt willen zien. Concreet gaat het om de halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk; de halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt; een inkomen voor elk gezin dat minstens even hoog is als de Europese armoederisicodrempel; 150.000 bijkomende goede en betaalbare huurwoningen; het terugdringen van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid tot 3 procent bij jongeren; en het verbreden van de netwerken voor mensen die in armoede leven. De organisaties roepen de overheden op om de strijd tegen armoede vooraan op de politieke agenda te plaatsen. 'We willen de armoedebarometer gebruiken als een vuist om onze politieke eisen kracht bij te zetten', zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017. In een memorandum aan de nieuwe federale regering stelt Decenniumdoelstellingen 2007 concrete maatregelen voor om de armoede in ons land te verminderen. Zo wil de organisatie de gezondheidszorg optimaliseren door onder andere van de derdebetalersregeling geen gunst, maar een afdwingbaar recht te maken. Daarbij betaalt een ziekenfonds de patiëntenfactuur rechtstreeks aan de arts, en betaalt de patiënt enkel het remgeld. Nu is de derdebetalersregeling afhankelijk van de bereidwilligheid van de arts. Voorts eist het memorandum onder andere een verhoging van de minimuminkomens, een regulering van de huurprijs en het grondwettelijk gewaarborgd recht op energie. Decenniumdoelstellingen 2007 is ontgoocheld dat er in het federale regeerakkoord niet veel te zien is van de eisen uit het memorandum. De organisatie diende in oktober al een voorstel tot resolutie in met twee eisen: de uitkeringen uit de sociale zekerheid en de bijstandsuitkeringen stelselmatig verhogen tot minstens de Europese armoederisicodrempel, en de welvaartsvastheid ervan verzekeren door die te koppelen aan de loonindex. De resolutie ligt nu ter bespreking bij de democratische fracties. Ann-Sofie Dekeyser